Journal article Open Access

KAPŁAŃSKIE TRANSLOKACJE, a zasada SALUS ANIMARUM SUPREMA LEX (KAN. 1752)

Jaśkowski Jacek

Translocation of priests and the norm of salus animarum suprema lex (can. 1752)

In the last canon of the currently effective Code of Cannon Law there is a norm, by which the salvation of souls always should be a highest priority in the Church. This law should be applied to the all of regulations of the church law, but the interesting fact is that this rule is located in the canon which is regulating question of the translocation of parish priest. It causes pressure on the realisation of this canon with the highest level of the accuracy, especially in this specific case. Based on this norm and according to the process of priests translocation there is a need to look into situations in which translocation is something what is approval to the body of the cannon and in which it is against this norm.

Positive aspects of this process are for sure that bishops have got a privilege to freely management of the elders, whose who are their subjects, in aim of creating an effective organization of the priesthood in dioceses. Next thing is that priests have got a possibility to earn new experience in next priesthoods; the faithful can see yariety of form of the ministration. Finally, it could be a way to cure conflicts in priesthoods, avoid the boredom of the interaction between priest and the faithful and not permit to the danger of the burnout of the priest.

The translocation is not a good practice in the situation when the cause of it is not connected with the canon like: destroying well cooperating church communities, stopping of prominence and potential projects, not appreciating abilities and acquired competences of the priest or not using clear and unified time and substantive regulations in decrees of translocating elders.

To avoid the negative circumstance every case of translocation should be connected, as it is shown in this analysis, with the priority of the salvation of souls, which should be always the most important law in the Church.

Files (365.3 kB)
Name Size
Jacek_Jaskowski_TSS_16(2019).pdf
md5:c2a1702e9ec8db52e010a9e98508cdb1
365.3 kB Download
 • Arrieta, J. I. (2011), Urzędy kościelne. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (163-195). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Benedykt XVI. (25.07.2005), Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem diecezji Aosta,, LOsservatore Romano 26 (10), 35-41.

 • Calyo, J. (2011), Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (440-471). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983) pars II, pp. 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. (1984) Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań, Wydawnictwo Pallottinum.

 • Dudziak, J. (2001), Kanoniczna rola proboszcza. Realizacja podstawowych zadań kościelnych: nauczania, uświęcania, rządzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos".

 • Dzierżon, G. (2009), Usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa. Prawo Kanoniczne 52 (2009) 1-2, 39-57.

 • Góralski, W. (2014), Wikariusz parafialny - wczoraj i dziś. W: S. L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, (77-104). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

 • Heryada, J. (2011), Obowiązki i prawa wszystkich wiernych. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (205-214). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • II Polski Synod Plenarny. (2001), Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem. W: II Polski Synod Plenarny (1991-1999), (159-188) Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Pastores dabo vobis (25.03.1992), AAS 84 (1992), pp. 675-804, tekst polski: Jan Paweł II (1996), Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, t. II (407-538). Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M.

 • Jan Paweł II. (25.08.1993), Więzi między prezbiterami i ich biskupami. Przemówienie na audiencji generalnej, LOsservatore Romano 14 (11), 46-48.

 • Jan Paweł II. (4.08.1993), Komunia kapłańska. Przemówienie na audiencji generalnej., LOsservatore Romano 14 (11), 45-46.

 • Krukowski, J. (2005) Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni. W: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny (409-463). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Krukowski, J. (2005), Obowiązki i uprawnienia duchownych. W: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny (93-114). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Krukowski, J. (2005), Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan. W: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny (22-42). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Krukowski, J. (2011), Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • Krukowski, J. (2014), Kompetencje proboszcza w realizacji uświęcającego zadania Kościoła. W: S. L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, (197-216). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

 • Labandeira, E. (2011), Sposób postępowania w rekursach administracyjnych oraz przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (1299-1314). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Leszczyński, G. (2009), Postępowanie w sprawie usunięcia proboszcza w świetle KPK z 1983 r., Prawo Kanoniczne (2009) 3-4, 337-354.

 • Orzeszyna, K. (2003), Przyczyny administracyjnego usunięcia proboszcza. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 16 (XIII), 68-79.

 • Pawluk, T. (1985), Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I: Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

 • Pawluk, T. (1986), Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II: Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

 • Pawluk, T. (1990), Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

 • Pieronek, T. (1970), Aspekty prawne dialogu między hierarchią a katolikami świeckimi. Prawo Kanoniczne 13 (1-2), 203-216.

 • Pieronek, T. (1989), Administracyjne usunięcie lub przeniesienie proboszcza. Prawo Kanoniczne 32 (1-2), 27-43.

 • Rincón - Perez, T. (2011), Obowiązki i prawa duchownych. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (255-270). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Sitarz, M. (2003), Wymóg zasięgnięcia przez biskupa opinii zespołu proboszczów w sprawach dotyczących usuwania i przenoszenia proboszczów (kan. 1742). Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 16 (XIII), 80-88.

 • Sitarz, M. (2014), Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim. W: J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym (91-109). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

 • Sztafrowski, E. (1991), Wikariusze parafialni w prawie kodeksowym. Prawo Kanoniczne 34 (1-2), 55-85.

 • Sztafrowski, E. (1992), Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym. Prawo Kanoniczne 35 (1-2), 35-69

13
7
views
downloads
All versions This version
Views 1313
Downloads 77
Data volume 2.6 MB2.6 MB
Unique views 66
Unique downloads 77

Share

Cite as