Journal article Open Access

KSZTAŁTOWANIE POSTAW MIŁOŚCI WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA W ŚWIETLE ENCYKLIKI JANA PAWŁA II EVANGELIUM VITAE

Jakubiak Karol

Shaping the attitudes of love in the church community in the light of the encyclical of John Paul II Evangelium vitae.

Showing the important impact of the Church on the attitude of introducing specific intentions and deeds into the culture of life was the subject of the above reflection. The source was the teaching of John Paul II based on the Evangelium vitae encyclical and the Familiaris consortio adhortation. The Pope distinguishes in them aspects that indicate the ways of the formation of man and communities towards love. We can therefore focus on a family that can not live without love. Then, observing the contemporary world closely with the Holy Father, we see many times in the mass media, the promotion of bed human behaviors against people, however, the Pope shows the paths of healthy solutions. Follow- ing the thought of John Paul II, we look at the invaluable role of the Health Service. She, how eloquently and creatively touches, the weakest and the smallest, with merciful love.

The Pope illustrates the role of the preaching of the Gospel of Life by spiritual per- sons, whose eloquent voice, God always wants to use. The last group, which has an impact on the spread of human love and culture of life is the international community and a mul- titude of politicians who exercise power, who, when they recognize the principles of social life: subsidiarity and solidarity, and the most, right to life of every human being, will serve the man well on earth and in eternity. Consideration of these contents is an opportunity to reflect on attitudes that are patronized by love and its Giver, God.

Files (422.8 kB)
Name Size
Karol_Jakubiak_TSS_16(2019).pdf
md5:d9c1171af3b9e6759feb6fcbcbe8ca3a
422.8 kB Download
 • Brzozowski M. (1983). Kościół wyznaje miłosierdzie Boga i głosi je, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (183-188). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Chłap Z. (1997). Przymierza medycyny dla ochrony człowieka w duchu Evangelium vitae, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (365-378, ). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Derdziuk A. (1997) Modlitwa jako postawa służenia Ewangelii Życia, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (401-416). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Grześkowiak A. (1997). Polityka i prawo w służbie życia według encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (353-364). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Jan Paweł II (1996). Ubodzy i cierpiący wizerunkiem Chrystusa, 21.09. 1996, L'Osserva- tore Romano 17 (11-12), Watykan.

 • Jan Paweł II (1997). List z okazji 300-tnej rocznicy urodzin świętego A. M. Liguoriego, L Osservatore Romano 18 (1), Watykan.

 • Jan Paweł II (1997). Przed Rokiem Miłosierdzia, 18.04.1997, LOsservatore Romano 18 (8-9), Watykan.

 • Jan Paweł II (1997).Orędzie Na XXX Światowy Dzień Pokoju, L Osservatore Romano 18 (1), Watykan.

 • Jan Paweł II (1998) Orędzie na XXXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, LOsservatore Romano 19/1998/3, Watykan.

 • Jan Paweł II (1998). Kino nośnikiem wartości duchowych i kulturalnych, Rzym, 01.12.1997, L' Osservatore Romano 19 (3), Watykan.

 • Jan Paweł II (1998).Kobieta ma prawo do ochrony zdrowia, 20.02.1998, L Osservatore Romano 19 (5-6), Watykan.

 • Jan Paweł II (1998).Poszanowanie praw człowieka, częścią integralną każdej kultury, L Osservatore Romano 19 (12), Watykan.

 • Jan Paweł II (1999) Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, L Osservatore Romano 20 (1), Watykan.

 • Jan Paweł II (1999) Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, LOsservatore Romano 20 (3), Watykan.

 • Jan Paweł II (1999). Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w: Posoborowe Dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. II, (red) K. Lubowicki, Kraków: Wydawnictwo M.

 • Jan Paweł II (2006). Adhortacja Christifideles laici. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Adhortacja Familiaris consortio. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Adhortacja Pastores dabo Vobis. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Adhortacja Vita consecrata. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Encyklika Dives in misericordia. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006).Encyklika Recconcilatio etpaenitentia. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006).Encyklika Redemptoris hominis. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II(2006). Encyklika Evangelium vitae. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jeżyna K. (1997). Posługa wobec człowieka w starości i cierpieniu. Refleksje kapelana, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (255-286). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Katechizm Kościoła Katolickiego (2012). Pallottinum - Poznań.

 • Kongregacja Nauki Wiary (2018). List do biskupów dotyczący nowej redakcji n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego na temat kary śmierci, Rzym.

 • Kwiatkowski D. (2018), Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini, https://opoka.org/biblioteka/T/TA/TA/TAP/ dk_verbum2017.htm

 • Lustiger J. M. (1996).Samobójcza pokusa zachodu, Znak 1, 138-147.

 • Mroczkowski J. (1997). Chrześcijańskie zasady nowej kultury życia. O odwagę nowego stylu życia, Dyskusja panelowa, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (223-236). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Nagy S. (1983).Wynagrodzenie z tajemnicy Bożego miłosierdzia, W: S. Nagy (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarze, (155-170). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Nagórny J. (1997). Między "kulturą śmierci" a "kulturą życia" - wyzwania współczesności, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (135-158). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Papieska Rada ds. Rodziny (1999). Ludzka płciowość - prawda i znaczenie: W: K. Lu- bowicki (red.). Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. I, Kraków: Wydawnictwo M.

 • Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu (1999). Pornografia i przemoc w środkach przekazu. W: K. Lubowicki (red.). Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. I, Kraków: Wydawnictwo M.

 • Rak R. (1983). Realizacja miłosierdzia w działalności Kościoła, W: S. Nagy (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarze, (215-222). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Ryczan K. (1983). Miłość - miłosierdzie w życiu społecznym, W: S. Nagy (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarze, (223-230). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Salij J. (1996). Co dzieje się z naszą cywilizacją, Znak 1, 74-85.

 • Sarzała D. (1999). Ekologia a problemy moralne, Homo Dei 4, 59-66.

 • Sobór Watykański II. (2012). Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, Poznań- Pallottinum.

 • Sobór Watykański II. (2012). Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym, Poznań- Pallottinum.

 • Styczeń T. (1991). Nienarodzony miarą i szansą demokracji. W: J. W. Gałkowski, J. Gula (red.). W imieniu dziecka poczętego. (269-284). Rzym - Lublin.

 • Szafrański A.L. (1983). O Miłosierdzie Boże w tajemnicy paschalnej Chrystusa, W: S. Nagy (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarze, (275-279). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Trigo J. (1997). Kara śmierci, Communio 1, 66-78.

 • Winowska M. (1992). Święty Brat Albert. Opowieść o człowieku, który wybrał większą wolność, Kraków: Nakład SS Albertynek.

 • Wuermeling H. B.(1997). Wobec nowych wezwań eutanazji, Communio 1, 79-85.

13
6
views
downloads
All versions This version
Views 1313
Downloads 66
Data volume 2.5 MB2.5 MB
Unique views 55
Unique downloads 66

Share

Cite as