Journal article Open Access

SZAFARZ EUCHARYSTII I SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ W NAUCZANIU I PRAKTYCE PASTORALNEJ KOŚCIOŁA

Mućka Leszek Tomasz

The Ministry of the Eucharist and the extraordinary Ministry of Holy Communion in the teachings of the Roman Catholic Church and its pastoral practice.

In view of decreasing numbers of vocations to the priesthood nowadays, the Church is facing a challenging issue of the faithful’s accessibility to the Holy Communion. Therefore, there has been a greater demand for ministers in order to distribute the Eucharistic Bread to the faithful. We need to make a distinction here between an ordinary (ordained) minister of the Holy Communion and an extraordinary one. The former can only be an ordinated priest, whereas the latter - an appropriately trained and prepared for the function lay person. In this context, important pastoral questions have been raised regarding the requirements for potential candidates and their preparation program respectively. On the other hand, it is important to take into consideration the opinion of some lay people on the purposefulness of implementation of the extraordinary ministry itself as an everyday practice in our parishes.

Files (336.4 kB)
Name Size
Leszek_Tomasz_Mucka_TSS_16(2019).pdf
md5:c74cbbc26a1efddb7e435d73cf6f7589
336.4 kB Download
 • Adamowicz, L. (1999). Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin: KUL.

 • Breviarium fidei. (1997). W: S. Głowa, I. Bieda (red.). Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, VII. 296. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.

 • Bączkowicz, F. (1957 - 1958). Eucharystia. W: Bączkowicz F., Baron J., Stawionoga (red.). Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, wyd. 3 (21 - 41), Opole.

 • Codex Iuris Canonici 1917. (1948). Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione fontium annotatione et indice analytico - alphabetico ab Petro Card. Gaspari auctus, Typis Polyglottis Vaticanis.

 • Codex Iuris Canonici. (1984). Auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983) pars II, pp. 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Poznań: Pallottinum.

 • Codicis luris Canonici Fontes cura Petri card. Gasparri, VII, n. 4789, p. 310. W: www. iuscangreg.it/gasparri.php, [dostęp: 21 I 2018]

 • Hemperek, P. (1973). Reforma święceń niższych i subdiakonatu, Prawo Kanoniczne 16 (3-4), 219-229.

 • Hemperek, P. (1986). Eucharystia. W: P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz (red.). Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3 (112 - 149). Lublin.

 • II Polski Synod Plenarny. (2001). Kapłaństwo i życie konsekrowane jako wspólnota życia i posługi z Chrystusem, W: ll Polski Synod Plenarny (1991-1999) (159-188). Warszawa - Poznań: Pallottinum.

 • Jan Paweł II. (1987). Dominicae cenae. List o tajemnicy i kulcie Eucharystii, 24 II 1980, AAS 72 (1980) 113 - 148 W: J. Miazek (opr.), To czyńcie na moją Pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła (241 - 267). Warszawa: ATK.

 • Jan Paweł II. (1992). Eucharystia w Kościele - wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej. Przemówienie na audiencji generalnej, 8 IV 1992. L'Osservatore Romano 13 (6), 38 - 39.

 • Jan Paweł II. (2003). Encyklika Ecclesia de Eucharistia vivit. Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła, 17 IV 2003, AAS 95 (2003) 433 - 475. Wiadomości Diecezjalne Siedleckie 72 (5), 225 - 262

 • Kiernikowski, Z. (2004). Nadzwyczajni szafarze Komunii św. Dekret z 23 grudnia 2004 r. www.diecezja.siedlce.pl/id.php?i=21&ac=131, [10.01.2005 r.].

 • Konferencja Episkopatu Polski. (1987). Instrukcja o kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą, 11 XII 1987, W: J. Miazek (opr.), To czyńcie na moją Pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła (316 - 322). Warszawa: ATK.

 • Konferencja Episkopatu Polski. (2006). Modyfikacja instrukcji w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z 18 października 2006 r. www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/48/3.htm [7.03.2007 r.].

 • Konferencja Episkopatu Polski. (2007). Wskazania odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej, 9 III 2006; http://www.kkbids.episkopat.pl/anamnesis/46/5.htm; (7 III 2007).

 • Konferencji Episkopatu Polski. (1999). Postanowienie odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii św., 2 maja 1990. W: Cz. Krakowiak, L. Adamowicz (opr.). Dokumenty duszpastersko - liturgiczne Episkopatu Polski 1966 - 1998, (64 - 65). Lublin: Polihymnia.

 • Kongregacja Nauki Wiary. (1966-1994). Sacerdotium ministeriale. List do biskupów kościoła katolickiego o niektórych zagadnieniach dotyczących szafarza Eucharystii, 6 VIII 1983, AAS 75 (1983) 1001-1009, W: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary, (203-211). Tarnów.

 • Kongregacja Sakramentów Świętych. (1975). Immensae caritatis, Instrukcja na temat ułatwienia w niektórych wypadkach przyjmowania Komunii Sakramentalnej, 29 I 1973, AAS 65 (1973) 264 - 271; tekst polski: Posoborowe Prawodawstwo Kościoła, t. 6, z. 2, (114 - 129). Warszawa.

 • Pastuszko, M. (1983). Celebrans Ofiary Eucharystycznej, Prawo Kanoniczne 26 (1-2), 203 - 219.

 • Pastuszko, M. (1987). Szafarz Eucharystii, Prawo Kanoniczne 30 (3- 4), 29 - 47.

 • Pastuszko, M. (1994). Szafarstwo Najświętszej Eucharystii (kanony 897 - 911), Prawo Kanoniczne 37 (1- 2), 73 - 161.

 • Pastuszko, M. (1997). Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła ll, Kielce.

 • Paweł VI. (1987). Mysterium fidei. Encyklika o Eucharystii, 3 IX 1965, AAS 57 (1965) 753 - 774; W: J. Miazek (opr.), To czyńcie na moją Pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła (13-322). Warszawa: ATK.

 • Pawluk, T. (1986). Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn.

 • Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 7 XII 1965; AAS 58 (1966) 1025 - 1120; W: Konstytucje, Dekrety, Deklaracje (526 - 606). Poznań: Pallottinum.

 • Sztafrowski, E. (1979). Tajemnica Eucharystii. W: Tenże (red.), Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, (49 - 105). Warszawa: ATK.

 • Święta Kongregacja Kultu Bożego. (1967-1983). Liturgicae instaurationes, Trzecia Instrukcja wykonawcza do Konstytucji o Liturgii Świętej, 5 IX 1970, AAS 62 (1970) 692 - 704. Posoborowe Prawodawstwo Kościoła t. 3, z. 2 (177 - 208). Warszawa.

 • Święta Kongregacja Obrzędów. (1987). Instrukcja Eucharisticum misterium, 25 V 1967, W: J. Miazek (opr.), To czyńcie na moją Pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła (154 - 190). Warszawa: ATK.

15
7
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 77
Data volume 2.4 MB2.4 MB
Unique views 88
Unique downloads 77

Share

Cite as