Journal article Open Access

NORMATYWNY CHARAKTER BIBLII NA PODSTAWIE POLSKIEJ TEOLOGII POSOBOROWEJ

Majer Kamil


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3701356</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Majer Kamil</creatorName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>NORMATYWNY CHARAKTER BIBLII NA PODSTAWIE POLSKIEJ TEOLOGII POSOBOROWEJ</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2020</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Holy Scripture</subject>
  <subject>the Bible</subject>
  <subject>holinss</subject>
  <subject>morality</subject>
  <subject>faith</subject>
  <subject>perfection</subject>
  <subject>truth</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2020-03-09</date>
 </dates>
 <language>pl</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3701356</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="HasPart" resourceTypeGeneral="Text">10.5281/zenodo.3701282</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3701355</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/tss</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Pismo Święte jest Słowem Bożym pisanym. Od wiek&amp;oacute;w jest przedmiotem zainteresowania milion&amp;oacute;w ludzi. Jest podstawą Objawienia Bożego i Księgą Kościoła. Biblia jak i sam Kości&amp;oacute;ł została zrodzona z tchnienia Ducha Świętego i jest w spos&amp;oacute;b nierozdzielny związana ze zbawczym posłannictwem Kościoła. Obok Tradycji, jest podstawową drogą przekazywania Objawienia ponieważ zawiera prawdę zbawczą. Jest zawsze aktualna dla wszystkich, kt&amp;oacute;rzy przyjmują ją w wierze i prawdzie. Zawarte jest słowo Boga, mocą kt&amp;oacute;rego dokonuje się pojednanie Boga z człowiekiem. Jest r&amp;oacute;wnież miejscem dialogu Stw&amp;oacute;rcy ze stworzeniem. W Piśmie Świętym nie ma błędu ani fałszu, ponieważ pochodzi z Natchnienia Bożego. Mocą obecnego w słowie Ducha Świętego, słowo to jest słowem żywym i skutecznym. Nieprzerwanie płynie z Niej prawda i świętość, co sprawia, że jest podstawą życia moralnego. Nazywając Biblie Pismem Świętym nie zawsze zdaje się sprawę z tego, że tym samym wyznaje się wiarę w świętość czyli moralną szlachetność Biblii jako Księgi, kt&amp;oacute;ra nie ma sobie r&amp;oacute;wnej także pod względem świętości. Posiada ona szczeg&amp;oacute;lny cel. Ma przekazać człowiekowi plan zbawienia, i drogę do jego osiągnięcia.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Summary&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The normative character of the Bible based on postconciliar polish theology&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Holy Scripture is a written Word of God. For ages it has been the subject of interest by millions of people. It is the basis of God&amp;rsquo;s Revelation and Church Book. Both the Bible and Church itself were born from the breath of the Holy Spirit, and they are in inseperable way connected with saving mission of the Church. Next to Tradition, the Bible is the basic way of transmitting God&amp;rsquo;s Revelation because it contains the truth of salvation. It is always current for everyone who accepts it in faith and truth. It contains the word of God, the power of which is the reconciliation between God and man. It is also a place of dialogue between the Creators and everything what God has created. In the Holy Scripture there is no mistake or false, because it comes from God&amp;rsquo;s Inspiration. With the power of the Holy Spirit, who is presented in the word, this word is a living and effective word. From the Bible constantly flows truth and holiness, what makes it the basis of moral life. When we call the Bible a Holy Scripture, we do not always realize that same we confess our faith in holiness, which is a moral nobility of the Bible that is also unmatched in terms of holiness. The Bible has a special purpose. It gives man a plan of Salvation and a wa of its achievement.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zusammenfassung&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Der normative Charakter der Bibel anhand der polnischen nachkonziliaren Theologie&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Heilige Schrift ist das geschriebene Wort des Gottes. Seit Jahrhunderten ist es ein Objekt von Interesse fur Millionen von Menschen. Es ist die Grundlage fur Gottes Offen- barung und das Buch der Kirche. Sowohl die Bibel als auch die Kirche sind aus dem Atem des Heiligen Geistes entstanden. Bibel ist untrennbar mit der heilbringenden Mission der Kirche verbunden. Neben der Tradition ist sie der grundlegende Weg, die Offenbarung zu vermitteln, weil sie die Wahrheit der Erlosung enthalt. Bibel ist immer gultig fur Alle, die sie im Glauben und in der Wahrheit empfangen. Sie enthalt das Wort des Gottes, dessen&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Kraft es ist, Gott mit dem Mensch zu yers&amp;oacute;hnen. Es gibt auch ein Ort des Dialogs zwischen Sch&amp;oacute;pfer und Gesch&amp;oacute;pf. In der Heiligen Schrift gibt es keinen Fehler oder keine Falschheit, weil sie von Gottes Eingebung kommt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes im Wort ist es lebendig und wirksam. Aus der Bibel fliefien standig Wahrheit und Heiligkeit, was sie zur Grundlage des moralischen Lebens macht. Wenn man die Bibel den Heiligen Schriften nennt, ist man dessen nicht immer bewusst, dass man auf diese Weise den Glauben an die Heiligkeit bekennt, also den moralischen Adel der Bibel als meint, die auch in Bezug auf die Heiligkeit konkurrenzlos ist. Sie hat einen bestimmten Zweck. Sie soll dem Menschen einen Erl&amp;oacute;sungsplan geben, einen Weg, um ihn zu erreichen.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Bastianel, S. Di Pinto, L. (1994). Biblijne podstawy etyki, Krak\u00f3w: WAM.", "Benedictus XV. (1920). Spiritus Paraclitus, 15 septembris 1920, Acta Apostolicae Sedis, Vol. XII n. 10, pp. 385-422.", "D\u0105browski, D. (1959). Podr\u0119czna encyklopedia biblijna, E. D\u0105browski (red.), Pozna\u0144 - Warszawa - Lublin: Ksi\u0119garnia \u015bw. Wojciecha.", "D\u0105browski, E. (1967). Sob\u00f3r Watyka\u0144ski II a biblistyka katolicka, Pozna\u0144 - Warszawa - Lublin: Ksi\u0119garnia \u015bw. Wojciecha.", "Drozd, J. (1973). Zasady katolickiej interpretacji Pisma \u015awi\u0119tego, W: J. Homerski (red.), Wst\u0119p og\u00f3lny do Pisma \u015awi\u0119tego, (319-334). Pozna\u0144 - Warszawa.", "Grzybek, S. (1986). Formy apostolatu Pismem \u015bwi\u0119tym, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 58-69.", "Har\u0119zga, S. (1998), Biblia w Ko\u015bciele, Krak\u00f3w: WAM.", "Homerski, J. (1968). O natchnieniu i interpretacji Pisma \u015awi\u0119tego, W: K. Wojty\u0142a (red.), Idee przewodnie Soborowej Konstytucji o Bo\u017cym Objawieniu, (68-88). Krak\u00f3w.", "Hryniewicz, (1976). W. Rola Tradycji w interpretacji teologicznej, Analiza wsp\u00f3\u0142czesnych pogl\u0105d\u00f3w dogmatyczno-ekumenicznych, Lublin: KUL.", "Jankowski, A. (1984). Biblijne poj\u0119cie \u015bwi\u0119to\u015bci cz\u0142owieka, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2, 109-118.", "Jelonek, T. (1987). Biblijna historia zbawienia, Krak\u00f3w: Polskie Towarzystwo Teologiczne.", "Klawek A. (1966). Uwagi do Konstytucji o Bo\u017cym Objawieniu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 26-32.", "Kudasiewicz, J. (1978). Biblia - Historia - Nauka, Rozwa\u017cania i dyskusje biblijne, Krak\u00f3w: Znak.", "Kudasiewicz, J. (1967). Dei Verbum w opinii biblist\u00f3w. W: . A. Klawek (red.), Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo\u017cym, (45-68). Krak\u00f3w: Znak.", "Kudasiewicz, J. (1974). Wst\u0119p do historii zbawienia, Lublin: KUL.", "Leks, P. (1997). S\u0142owo Twoje jest prawd\u0105, Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice: Ksi\u0119garnia \u015bw. Jacka.", "Leon-Dufour, X. (1994). Prawda w Pi\u015bmie \u015awi\u0119tym. W: X. Leon-Dufour (red.). S\u0142ownik teologii biblijnej, (763-768), Pozna\u0144: Pallottinum.", "Leonis XIII. (1893-1894). De Studies Scripturae Sacrae, 18 november 1893, Acta Apo- stolicae Sedis, Vol. XXVI pp. 269-292.", "Lohfink, N. (1982). Pie\u015b\u0144 chwa\u0142y, Chrze\u015bcijanin a Stary Testament, Warszawa: Pax..", "\u0141ach, S. (1980). Prawda i bezb\u0142\u0119dno\u015b\u0107 Pisma \u015bwi\u0119tego. W: J. Szlaga (red.), Studio lectio- nem facere, (19-24). Lublin: KUL.", "\u0141ach, S. (1980), Natchnienie czy objawienie Pisma \u015awi\u0119tego. W: J. Szlaga (red.), Studio lectionem facere, (15-18). Lublin: KUL.", "M\u0119drala, S. (1991). Rola Biblii w kulturze \u015bwiatowej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4-6, 90-99.", "Muszy\u0144ski, H. (1995). Biblia - Ksi\u0119ga natchniona, Gniezno.", "Muszy\u0144ski, H. (1986). Charyzmat natchnienia biblijnego. W: J. Szlaga (red.), Wst\u0119p og\u00f3lny do Pisma \u015awi\u0119tego, (17-68). Pozna\u0144 - Warszawa.", "Muszy\u0144ski, H. (1983). S\u0142owo natchnione, Krak\u00f3w.", "Paciorek, A. (2003). Wst\u0119p og\u00f3lny do Pisma \u015bwi\u0119tego, Tarn\u00f3w: Biblos.", "Pawe\u0142 VI. Dei Verbum, Konstytucja dogmatyczna Soboru Watyka\u0144skiego II 18 listopada 1965. Sob\u00f3r Watyka\u0144ski II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bo\u017cym, Dei Ver- bum, Tekst polski (2002), wydanie 1, 350-363. Pozna\u0144: Pallottinum.", "Pius XII. Divino Afflante Spiritu, 30 septembre 1943, Discorsi e Rediomessaggi di Sua Santita Pio XII, V, Quinto Anno de Pontificato, 2 marzo 1943 - 1 marzo 1944, pp. 327-353.", "Romaniuk, K. (1983). Nowy Testament bez problem\u00f3w, Warszawa: ATK.", "Ros\u0142on, J. (1966). Z dyskusji nad Bibli\u0105: od Congara do Lohfinka. Ruch Biblijny i Liturgiczny 4-5, 225-233.", "Salomon, D. (2006). Prawda o zbawieniu zawarta w Pi\u015bmie \u015awi\u0119tym. W: J. Strza\u0142ka (red.), Rocznik Seminaryjny Zgromadzenia Ksi\u0119\u017cy Naj\u015bwi\u0119tszego Serca Jezusowego, Stadniki.", "Wolniewicz, M. (1994), Wczoraj i dzisiaj Biblii, O tek\u015bcie Pisma \u015awi\u0119tego, Gniezno: Gaudentinum."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
21
9
views
downloads
All versions This version
Views 2121
Downloads 99
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 1010
Unique downloads 99

Share

Cite as