Journal article Open Access

NORMATYWNY CHARAKTER BIBLII NA PODSTAWIE POLSKIEJ TEOLOGII POSOBOROWEJ

Majer Kamil

Pismo Święte jest Słowem Bożym pisanym. Od wieków jest przedmiotem zainteresowania milionów ludzi. Jest podstawą Objawienia Bożego i Księgą Kościoła. Biblia jak i sam Kościół została zrodzona z tchnienia Ducha Świętego i jest w sposób nierozdzielny związana ze zbawczym posłannictwem Kościoła. Obok Tradycji, jest podstawową drogą przekazywania Objawienia ponieważ zawiera prawdę zbawczą. Jest zawsze aktualna dla wszystkich, którzy przyjmują ją w wierze i prawdzie. Zawarte jest słowo Boga, mocą którego dokonuje się pojednanie Boga z człowiekiem. Jest również miejscem dialogu Stwórcy ze stworzeniem. W Piśmie Świętym nie ma błędu ani fałszu, ponieważ pochodzi z Natchnienia Bożego. Mocą obecnego w słowie Ducha Świętego, słowo to jest słowem żywym i skutecznym. Nieprzerwanie płynie z Niej prawda i świętość, co sprawia, że jest podstawą życia moralnego. Nazywając Biblie Pismem Świętym nie zawsze zdaje się sprawę z tego, że tym samym wyznaje się wiarę w świętość czyli moralną szlachetność Biblii jako Księgi, która nie ma sobie równej także pod względem świętości. Posiada ona szczególny cel. Ma przekazać człowiekowi plan zbawienia, i drogę do jego osiągnięcia.

Summary

The normative character of the Bible based on postconciliar polish theology

Holy Scripture is a written Word of God. For ages it has been the subject of interest by millions of people. It is the basis of God’s Revelation and Church Book. Both the Bible and Church itself were born from the breath of the Holy Spirit, and they are in inseperable way connected with saving mission of the Church. Next to Tradition, the Bible is the basic way of transmitting God’s Revelation because it contains the truth of salvation. It is always current for everyone who accepts it in faith and truth. It contains the word of God, the power of which is the reconciliation between God and man. It is also a place of dialogue between the Creators and everything what God has created. In the Holy Scripture there is no mistake or false, because it comes from God’s Inspiration. With the power of the Holy Spirit, who is presented in the word, this word is a living and effective word. From the Bible constantly flows truth and holiness, what makes it the basis of moral life. When we call the Bible a Holy Scripture, we do not always realize that same we confess our faith in holiness, which is a moral nobility of the Bible that is also unmatched in terms of holiness. The Bible has a special purpose. It gives man a plan of Salvation and a wa of its achievement.

Zusammenfassung

Der normative Charakter der Bibel anhand der polnischen nachkonziliaren Theologie

Die Heilige Schrift ist das geschriebene Wort des Gottes. Seit Jahrhunderten ist es ein Objekt von Interesse fur Millionen von Menschen. Es ist die Grundlage fur Gottes Offen- barung und das Buch der Kirche. Sowohl die Bibel als auch die Kirche sind aus dem Atem des Heiligen Geistes entstanden. Bibel ist untrennbar mit der heilbringenden Mission der Kirche verbunden. Neben der Tradition ist sie der grundlegende Weg, die Offenbarung zu vermitteln, weil sie die Wahrheit der Erlosung enthalt. Bibel ist immer gultig fur Alle, die sie im Glauben und in der Wahrheit empfangen. Sie enthalt das Wort des Gottes, dessen

Kraft es ist, Gott mit dem Mensch zu yersóhnen. Es gibt auch ein Ort des Dialogs zwischen Schópfer und Geschópf. In der Heiligen Schrift gibt es keinen Fehler oder keine Falschheit, weil sie von Gottes Eingebung kommt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes im Wort ist es lebendig und wirksam. Aus der Bibel fliefien standig Wahrheit und Heiligkeit, was sie zur Grundlage des moralischen Lebens macht. Wenn man die Bibel den Heiligen Schriften nennt, ist man dessen nicht immer bewusst, dass man auf diese Weise den Glauben an die Heiligkeit bekennt, also den moralischen Adel der Bibel als meint, die auch in Bezug auf die Heiligkeit konkurrenzlos ist. Sie hat einen bestimmten Zweck. Sie soll dem Menschen einen Erlósungsplan geben, einen Weg, um ihn zu erreichen.

Files (330.7 kB)
Name Size
Kamil_Majer_TSS_16(2019).pdf
md5:8c4e79e36ae38e86a41e2620ade26014
330.7 kB Download
 • Bastianel, S. Di Pinto, L. (1994). Biblijne podstawy etyki, Kraków: WAM.

 • Benedictus XV. (1920). Spiritus Paraclitus, 15 septembris 1920, Acta Apostolicae Sedis, Vol. XII n. 10, pp. 385-422.

 • Drozd, J. (1973). Zasady katolickiej interpretacji Pisma Świętego, W: J. Homerski (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (319-334). Poznań - Warszawa.

 • Dąbrowski, D. (1959). Podręczna encyklopedia biblijna, E. Dąbrowski (red.), Poznań - Warszawa - Lublin: Księgarnia św. Wojciecha.

 • Dąbrowski, E. (1967). Sobór Watykański II a biblistyka katolicka, Poznań - Warszawa - Lublin: Księgarnia św. Wojciecha.

 • Grzybek, S. (1986). Formy apostolatu Pismem świętym, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 58-69.

 • Haręzga, S. (1998), Biblia w Kościele, Kraków: WAM.

 • Homerski, J. (1968). O natchnieniu i interpretacji Pisma Świętego, W: K. Wojtyła (red.), Idee przewodnie Soborowej Konstytucji o Bożym Objawieniu, (68-88). Kraków.

 • Hryniewicz, (1976). W. Rola Tradycji w interpretacji teologicznej, Analiza współczesnych poglądów dogmatyczno-ekumenicznych, Lublin: KUL.

 • Jankowski, A. (1984). Biblijne pojęcie świętości człowieka, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2, 109-118.

 • Jelonek, T. (1987). Biblijna historia zbawienia, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

 • Klawek A. (1966). Uwagi do Konstytucji o Bożym Objawieniu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 26-32.

 • Kudasiewicz, J. (1967). Dei Verbum w opinii biblistów. W: . A. Klawek (red.), Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, (45-68). Kraków: Znak.

 • Kudasiewicz, J. (1974). Wstęp do historii zbawienia, Lublin: KUL.

 • Kudasiewicz, J. (1978). Biblia - Historia - Nauka, Rozważania i dyskusje biblijne, Kraków: Znak.

 • Leks, P. (1997). Słowo Twoje jest prawdą, Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice: Księgarnia św. Jacka.

 • Leon-Dufour, X. (1994). Prawda w Piśmie Świętym. W: X. Leon-Dufour (red.). Słownik teologii biblijnej, (763-768), Poznań: Pallottinum.

 • Leonis XIII. (1893-1894). De Studies Scripturae Sacrae, 18 november 1893, Acta Apo- stolicae Sedis, Vol. XXVI pp. 269-292.

 • Lohfink, N. (1982). Pieśń chwały, Chrześcijanin a Stary Testament, Warszawa: Pax..

 • Muszyński, H. (1983). Słowo natchnione, Kraków.

 • Muszyński, H. (1986). Charyzmat natchnienia biblijnego. W: J. Szlaga (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (17-68). Poznań - Warszawa.

 • Muszyński, H. (1995). Biblia - Księga natchniona, Gniezno.

 • Mędrala, S. (1991). Rola Biblii w kulturze światowej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4-6, 90-99.

 • Paciorek, A. (2003). Wstęp ogólny do Pisma świętego, Tarnów: Biblos.

 • Paweł VI. Dei Verbum, Konstytucja dogmatyczna Soboru Watykańskiego II 18 listopada 1965. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Dei Ver- bum, Tekst polski (2002), wydanie 1, 350-363. Poznań: Pallottinum.

 • Pius XII. Divino Afflante Spiritu, 30 septembre 1943, Discorsi e Rediomessaggi di Sua Santita Pio XII, V, Quinto Anno de Pontificato, 2 marzo 1943 - 1 marzo 1944, pp. 327-353.

 • Romaniuk, K. (1983). Nowy Testament bez problemów, Warszawa: ATK.

 • Rosłon, J. (1966). Z dyskusji nad Biblią: od Congara do Lohfinka. Ruch Biblijny i Liturgiczny 4-5, 225-233.

 • Salomon, D. (2006). Prawda o zbawieniu zawarta w Piśmie Świętym. W: J. Strzałka (red.), Rocznik Seminaryjny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Stadniki.

 • Wolniewicz, M. (1994), Wczoraj i dzisiaj Biblii, O tekście Pisma Świętego, Gniezno: Gaudentinum.

 • Łach, S. (1980), Natchnienie czy objawienie Pisma Świętego. W: J. Szlaga (red.), Studio lectionem facere, (15-18). Lublin: KUL.

 • Łach, S. (1980). Prawda i bezbłędność Pisma świętego. W: J. Szlaga (red.), Studio lectio- nem facere, (19-24). Lublin: KUL.

21
9
views
downloads
All versions This version
Views 2121
Downloads 99
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 1010
Unique downloads 99

Share

Cite as