Journal article Open Access

Teologiczne Studia Siedleckie XVI (2019)

KAZIMIERZ MATWIEJUK; Ks. Kamil MAJER; Andrzej KOSIŃSKI; Ks. Leszek Tomasz MUĆKA; Ks. Łukasz BOROWSKI; Ks. Paweł Koc; Ks. Artur STEFANIAK; Anna PĘDRAK; Ks. Marcin PRUDACZUK; Ks. Karol JAKUBIAK; Ks. Karol NASIŁOWSKI; Ks. Jacek JAŚKOWSKI; Ks. Krzysztof ORLICKI; Ks. Piotr TYMOSIEWICZ; Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki

Obecny numer naszego czasopisma, podobnie jak poprzednie, ma charakter interdyscyplinarny z wyraźnym nachyleniem teologicznym. Większość autorów poszczególnych artykułów to doktoranci, którzy pragną podzielić się swoimi przemyśleniami. A te są wyrazem ich naukowej kwerendy i kompetencji redakcyjnych.

Ks. Kamil Majer ukaże normatywny charakter Biblii na podstawie polskiej teologii posoborowej. Andrzej Kosiński zaprezentuje źródła troski o ubogich w Starym Testamencie. Ks. Leszek Tomasz Mućka podjął refleksję liturgiczno - pastoralną, dotyczącą szafarza Eucharystii i szafarza Komunii Świętej. Szafarstwo Eucharystii wymaga uczestnictwa w kapłaństwie sakramentalnym Chrystusa. Natomiast szafarstwo komunijne leży w uzdolnieniach kapłaństwa powszechnego. Ks. Łukasz Borowski pisze o posłudze kapelana w hospicjum w świetle wybranych dokumentów Kościoła po Soborze Watykańskim II.

Ks. Paweł Koc podjął refleksję dogmatyczną na temat natury i łaski w aspekcie przebó- stwienia człowieka. Uczynił to w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „Teologia, chrystologia, antropologia” z 1981 roku. Anna Pędrak zaś podjęła problem eschatologiczny. Wskazała na podstawowy i ostateczny sens ludzkiej egzystencji, którym jest życie wieczne.

Ks. Kazimierz Matwiejuk wskazał, że rodzina, oparta na sakramentalnym małżeństwie, jest drogą uświęcenia jej członków. Ks. Marcin Prudaczuk ukazał, iż Kościół i rodzina są wzajemnym dobrem dla siebie. Uczynił to w oparciu o adhortację papieża Franciszka «Amoris laetitia». Natomiast ks. Karol Jakubiak prezentuje proces kształtowania postaw miłości we wspólnocie Kościoła w świetle encykliki Jana Pawła II «Evangelium vitae».

O pobożności maryjnej unitów w świetle prywatnych objawień w Jabłoniu w latach 1875-1876 pisze ks. Karol Nasiłowski. Prawnik, ks. Jacek Jaśkowski, przybliży problem translokacji księży w świetle zasady salus animarum suprema lex, zbawienie dusz najwyższym prawem (kan. 1752). Ks. Krzysztof Orlicki zapozna czytelnika z sytuacją Kościoła katolickiego w Anglii za panowania Elżbiety I Wielkiej. Natomiast ks. Piotr Tymosiewicz zaprezentuje wybrane modele temperamentu osób dorosłych.

 

Różnorodność problematyki stwarza okazję do poznania lub pogłębienia omawianych zagadnień. Publikacja artykułów domaga się dwóch pozytywnych recenzji. Poddanie się naukowemu osądowi samodzielnych pracowników naukowych może zaowocować większą pewnością autorów w zakresie metodologii ich opracowań naukowych.

GŁÓWNĄ WERSJĘ STANOWI WERSJA PAPIEROWA ISSN – 1733-7496

Files (2.4 MB)
Name Size
TSS_16(2019).pdf
md5:8dce9111cb6d7ae2dfc571615d7397cf
2.4 MB Download
 • Adamowicz, L. (1999). Wprowadzenie do prawa o sakramentach świętych według Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin: KUL.

 • Adamski, F. (1982). Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.

 • Aluja, A., Kuhlman, M. e Zuckerman, M. (2010). Development of the Zuckerman - Kuhlman - Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ): A factor/facet version of the Zuckerman - Kuhlman - Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ). Journal of Personality Assessment, 92 (5), 416-431.

 • Arrieta, J. I. (2011), Urzędy kościelne. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (163-195). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Augustyn, J. (1995). Jezus najwyższym wzorem wolności, Gość Niedzielny, 40, 7.

 • Bartnik Cz. S. (2003). Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Bartnik Cz. S. (2011). Ojczyzna w potrzebie, Lublin: Standruk.

 • Bastianel, S. Di Pinto, L. (1994). Biblijne podstawy etyki, Kraków: WAM.

 • Benedictus XV. (1920). Spiritus Paraclitus, 15 septembris 1920, Acta Apostolicae Sedis, Vol. XII n. 10, pp. 385-422.

 • Benedykt XVI. (2005). Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". Pobrano z: https:// opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_01112005.htm, Dnia (2019, 05, 15).

 • Benedykt XVI. (25.07.2005), Przemówienie na spotkaniu z duchowieństwem diecezji Aosta,, LOsservatore Romano 26 (10), 35-41.

 • Blaza M. (2005). Przebóstwienie w teologii prawosławnej. Pobrano z: https://portal. tezeusz.pl/2005/02/21/przebostwienie-w-teologii-praw/, Dnia (2019, 01, 30).

 • Bogdziewicz, H. (1998). Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Przegląd Powszechny 7-8, 112-118.

 • Bojarski, J. (1885). Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim czyli Prawdziwe Nerowskie prześladowanie Unii w Diecezyi Chełmskiej. Fakta zebrane przez kapłanów unickich i naocznych świadków, Lwów: Drukarnia Ludowa.

 • Brand, C., Draper, C., England, A., Bond, S., Clendenen, E. R. & Butler, T. C. (2003). Holman Illustrated Bible Dictionary, Nashville, TN: Holman Bible Publishers.

 • Brzozowski M. (1983). Kościół wyznaje miłosierdzie Boga i głosi je, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (183-188). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Byrne, C. (1971). Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej, przeł. A. Staniewska, Warszawa: PIW.

 • Bączkowicz, F. (1957 - 1958). Eucharystia. W: Bączkowicz F., Baron J., Stawionoga (red.). Prawo Kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, wyd. 3 (21 - 41), Opole.

 • Błoński, B. (2008). Ignacy Świrski 1885-1968 : osoba i dzieło: materiały z sympozjum z dnia 19 kwietnia 2007 r., Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas.

 • Calvo, J. (2011), Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (440-471). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Caprara, G. V. e Cervone, D. (2003). Personalita. Determinanti, dinamiche, potenzialita. Milano: Raffaello Cortina.

 • Caprara, G. V. e Gennaro, A. (1999). Psicologia della personalita. Storia, indirizzi teorici e temi di ricerca. Bologna: Il Mulino.

 • Charytański, J. (1988). Wychowanie eucharystyczne po pierwszej Komunii św. Katecheta 32 (1), 23-28.

 • Chłap Z. (1997). Przymierza medycyny dla ochrony człowieka w duchu Evangelium vitae, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (365-378,). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Cichy, S. (1981). Niedziela w rodzinie, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 44-51.

 • Cohen, R. (2005). Wyjść na prostą, Kraków: Wydawnictwo WAM.

 • Cuber, T. (2013). Apostolat rodziny chrześcijańskiej w świetle dokumentów kościoła współczesnego 1965-2013. Studium teologiczno-pastoralne, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

 • Daitzman, R. J. e Zuckerman, M. (1980). Disinhibitory sensation seeking personality, and gonadal hormones. Personality and Individual Differences, 1 (2), 103-110.

 • Derdziuk A. (1997) Modlitwa jako postawa służenia Ewangelii Życia, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (401-416). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Dias, M. M. (1995). Niedziela dniem żywotności Kościoła i miłości. W: L. Balter (tł.), Communio: międzynarodowy przegląd teologiczny. 15 (3), 109-115.

 • Dobrzański, J. (1875). Korespondencje. Gazeta Narodowa, 152/7 VII, s. 1-2.

 • Drozd, J. (1973). Zasady katolickiej interpretacji Pisma Świętego, W: J. Homerski (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (319-334). Poznań - Warszawa.

 • Dudziak, J. (2001), Kanoniczna rola proboszcza. Realizacja podstawowych zadań kościelnych: nauczania, uświęcania, rządzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos".

 • Dutkiewicz, E. (2000). Duszpasterstwo hospicyjne. Śląskie Studia Historyczno- Teologiczne, 33, 284-285.

 • Dyczewski, L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, Lublin: TN KUL.

 • Dzierżon, G. (2009), Usunięcie z urzędu kościelnego na mocy samego prawa. Prawo Kanoniczne 52 (2009) 1-2, 39-57.

 • Dziewiecki, M. (2017). Pierwsza Komunia Święta i wychowanie. Pobrano z: https:// op oka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/1komunia_nkultura.html (2018.12.07).

 • Dzyr, S. (2013). Poszliśmy za Panem na Jego żniwo. Historia parafii Gęś, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

 • Dąbrowski, D. (1959). Podręczna encyklopedia biblijna, E. Dąbrowski (red.). Poznań - Warszawa - Lublin: Księgarnia św. Wojciecha.

 • Dąbrowski, E. (1967). Sobór Watykański II a biblistyka katolicka, Poznań - Warszawa - Lublin: Księgarnia św. Wojciecha.

 • Eckmann A. (2003). Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 • Eysenck, H. J. (1947). Dimensions of personality. New York: Preager.

 • Eysenck, H. J. (1952). The Scientific Study of Personality. London: Routledge and Kegan Paul.

 • Eysenck, H. J. (1978). Superfactors P, E, and N in a comprehensive factor space. Multi- variate Behavioral Research, 13 (4), 475-482.

 • Eysenck, H. J. (1990a). Biological dimensions of personality. In: L. A. Pervin (Ed.), Handbook of personality: Theory and research (244-276). New York: Guilford Press.

 • Eysenck, H. J. (1990b). Genetic and environmental contributions to individual diffe- rences: The three major dimensions of personality. Journal of Personality, 58 (1), 245-261.

 • Eysenck, H. J. (1992). The definition and measurement of psychoticism. Personality and Individual Differences, 13 (7), 757-785.

 • Eysenck, H. J. e Eysenck, M. W. (1976). Psychoticism as a Dimension of Personality. London: Hodder and Stoughton.

 • Eysenck, H. J. e Eysenck, M. W. (1985). Personality and Individual Differences: A Natu- ral Science Approach. New York: Plenum Press.

 • Eysenck, H. J. e Eysenck, S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Question- naire. London: Hodder and Stoughton.

 • Eysenck, H. J. e Prell, D. (1951). The inheritance of neuroticism: on experimental study. The Journal of Mental Health, 97 (8), 441-465.

 • Fert, E. (1998). Wychowanie do czystości w nauczaniu Jana Pawła II, Kielce: Wydawnictwo Jedność.

 • Fiałkowski, M. (2013). Rodzina jako Kościół domowy. W: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna (703-704), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Franciszek, (2013). Adhortacja Apostolska Evangelii gaudium, Częstochowa: Edycja Św. Pawła.

 • Franciszek, (2016). Adhortacja Apostolska Amoris laetitia, Częstochowa: Edycja Św. Pawła.

 • Franta, H. (1982). Psicologia della personalita. Indmdualita e formazione integrale. Roma: LAS.

 • Freedman, D. N. (1992). The Anchor Yale Bible Dictionary (Vol. 6). New York: Doubleday.

 • Fromm, E. (1970). Ucieczka od wolności, Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

 • Geresz, J. (2016). Niezwykłe zjawiska w Jabłoniu. Echo Katolickie, 10 (1079), 23.

 • Goleń, J. (2017). Umacnianie duszpasterstwa rodzin w parafii, W: J. Goleń (red.) Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie (189-190), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Gookin, S.H., Gookin, D. (2007). Rodzicielstwo, A. Owsiak, G. Górnicka, O. Kwiecień- -Maniewska (tłum.), Gliwice: Wydawnictwo Helion.

 • Gray, J. A. (1991). The neuropsychology of temperament. In: J. Strelau e A. Angleitner (Eds.), Exploration in temperament: International perspectives on theory and measurement (105-128). New York: Plenum Press.

 • Grześkowiak A. (1997). Polityka i prawo w służbie życia według encykliki Evangelium vitae Jana Pawła II, W: Styczeń T., Nagórny J., (red), Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (353-364). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Grześkowiak, J. (1976). Katecheza a wychowanie do symboliki liturgicznej. Katecheta 20 (5), 197-203.

 • Grześkowiak, J. (1985). Centralne idee teologii małżeństwa. W: A. L. Szafrański (red.), Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, Lublin 1985, 12-23.

 • Grześkowiak, J. (1985). Podstawowe funkcje kościoła w życiu rodziny, Pobrano z: http:// bazhum.muzhp.pl/media//files/Seminare_Poszukiwania_naukowe/Seminare_Poszuki- wania_naukowe-r1985-t7/Seminare_Poszukiwania_naukowe-r1985-t7-s3969/Semina- re_P-oszukiwania_naukowe-r1985-t7-s39-69.pdf, Dnia (2017, 11, 28).

 • Grześkowiak, J. (1996). Misterium Małżeństwa, Poznań: Hlondianum.

 • Grzybek, S. (1986). Formy apostolatu Pismem Świętym, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 58-69.

 • Grzybowski, S. (1984). Elżbieta Wielka, Wrocław: Ossolineum.

 • Guardini, R. (1969). Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, Kraków: Wydawnictwo Znak.

 • Góralski, W. (2014), Wikariusz parafialny - wczoraj i dziś. W: S. L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, (77-104). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

 • Górska, A. (1988). Pierwsza Komunia Święta twojego dziecka, W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.), Rytuał religijny w rodzinie, 213-216. Warszawa-Poznań.

 • Góźdź K. (2006). Teologia człowieka, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Góźdź K. (2009). Jezus Twórca i Spełniciel naszej wiary, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Góźdź K. (2018). Logos i miłość. Teologia Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Góźdź K. (2019). Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Halama, M. (2000). Wolność. Wychowanie do wolności w świetle nauczania Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo WAM.

 • Haręzga, S. (1998), Biblia w Kościele, Kraków: WAM.

 • Hebb, D. O. (1955). Drives and the C.N.S. (Conceptual Nervous System). Psychological Review, 62 (4), 243-254.

 • Hemperek, P. (1973). Reforma święceń niższych i subdiakonatu, Prawo Kanoniczne 16 (3-4), 219-229.

 • Hemperek, P. (1986). Eucharystia. W: P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz (red.). Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3 (112 - 149). Lublin.

 • Hervada, J. (2011), Obowiązki i prawa wszystkich wiernych. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (205-214). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Homerski, J. (1968). O natchnieniu i interpretacji Pisma Świętego, W: K. Wojtyła (red.), Idee przewodnie soborowej konstytucji o Bożym Objawieniu, 68-88. Kraków.

 • Hryniewicz, (1976). W. Rola Tradycji w interpretacji teologicznej, Analiza współczesnych poglądów dogmatyczno-ekumenicznych, Lublin: KUL.

 • Hume, G.B. (2000). Nauczanie Kościoła Katolickiego dotyczące homoseksualistów, W: T Huk (red.). Homoseksualizm. Dokumenty Kościoła, opracowania, rozmowy, świadectwa, Warszawa.

 • Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Pastores dabo vobis (25.03.1992), AAS 84 (1992), pp. 675-804, tekst polski: Jan Paweł II (1996), Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła t. II (407-538). Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Wydawnictwo M.

 • Jaklewicz, T. (2006). Filary wiary. Dom i ojczyzna, "Gość Niedzielny", 46, 31.

 • Jan Paweł II (1996). Ubodzy i cierpiący wizerunkiem Chrystusa, 21.09. 1996, L'Osserva- tore Romano 17 (11-12), Watykan.

 • Jan Paweł II (1997). List z okazji 300-tnej rocznicy urodzin świętego A. M. Liguoriego, L Osservatore Romano 18 (1), Watykan.

 • Jan Paweł II (1997). Przed Rokiem Miłosierdzia, 18.04.1997, L'Osservatore Romano 18 (8-9), Watykan.

 • Jan Paweł II (1997).Orędzie Na XXX Światowy Dzień Pokoju, L Osservatore Romano 18 (1), Watykan.

 • Jan Paweł II (1998) Orędzie na XXXII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, LOsservatore Romano 19/1998/3, Watykan.

 • Jan Paweł II (1998). Kino nośnikiem wartości duchowych i kulturalnych, Rzym, 01.12.1997, L' Osservatore Romano 19 (3), Watykan.

 • Jan Paweł II (1998). List apostolski Dies Domini. Rzym.

 • Jan Paweł II (1998).Kobieta ma prawo do ochrony zdrowia, 20.02.1998, L Osservatore Romano 19 (5-6), Watykan.

 • Jan Paweł II (1998).Poszanowanie praw człowieka, częścią integralną każdej kultury, L Osservatore Romano 19 (12), Watykan.

 • Jan Paweł II (1999) Orędzie na XXXII Światowy Dzień Pokoju, L Osservatore Romano 20 (1), Watykan.

 • Jan Paweł II (1999) Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, LOsservatore Romano 20 (3), Watykan.

 • Jan Paweł II (1999). Orędzie na XXVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w: Posoborowe Dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. II, (red) K. Lubowicki, Kraków: Wydawnictwo M.

 • Jan Paweł II (2006). Adhortacja Christifideles laici. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Adhortacja Familiaris consortio. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Adhortacja Pastores dabo Vobis. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Adhortacja Vita consecrata. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Encyklika Dives in misericordia. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006). Encyklika Evangelium vitae. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006).Encyklika Recconcilatio etpaenitentia. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II (2006).Encyklika Redemptoris hominis. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława, B.M.

 • Jan Paweł II, (1982). Adhortacja apostolska Familiaris Consortio, Warszawa: Wydział Inicjatyw Społeczno-Katolickich Stowarzyszenie PAX.

 • Jan Paweł II, (1987). Orędzia papieskie na światowy Dzień Pokoju. Chcesz służyć sprawie pokoju — szanuj wolność. Rzym - Lublin.

 • Jan Paweł II, (1988). Mulieris dignitatem. List - z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety, Rzym: Wydawnictwo TUM.

 • Jan Paweł II, (1993). Encyklika Veritatis splendor, Rzym: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Jan Paweł II, (1994). List do Rodzin, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła.

 • Jan Paweł II, (1994). Modlitwa niedzielna z papieżem 20.02.1994, Nie wolno fałszować norm moralnych, L'Osservatore Romano, 15 (4), 39.

 • Jan Paweł II, (1996). Wierzę w Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski. Watykan: Libreria Editrice Vaticana.

 • Jan Paweł II, 1994. Modlitwa niedzielna z papieżem, Wolność i prawda 17.10.1993, LOsservatore Romano, 15 (1), 48.

 • Jan Paweł II. (1984). List Apostolski Salvifici doloris, Watykan.

 • Jan Paweł II. (1987). Dominicae cenae. List o tajemnicy i kulcie Eucharystii, 24 II 1980, AAS 72 (1980) 113 - 148 W: J. Miazek (opr.), To czyńcie na moją Pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła (241 - 267). Warszawa: ATK.

 • Jan Paweł II. (1992). Eucharystia w Kościele - wspólnocie kapłańskiej i sakramentalnej. Przemówienie na audiencji generalnej, 8 IV 1992. LOsservatore Romano 13 (6), 38 - 39.

 • Jan Paweł II. (1995). Motu proprio "Dolentium hominum" ustanawiające Papieską Komisję Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, Watykan.

 • Jan Paweł II. (1997). List do dzieci w roku rodziny, Listy Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Znak.

 • Jan Paweł II. (2003). Encyklika Ecclesia de Eucharistia vivit. Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła, 17 IV 2003, AAS 95 (2003) 433 - 475. Wiadomości Diecezjalne Siedleckie 72 (5), 225 - 262

 • Jan Paweł II. (2005). Pamięć i tożsamość, Kraków: Znak.

 • Jan Paweł II. (25.08.1993), Więzi między prezbiterami i ich biskupami. Przemówienie na audiencji generalnej, LOsservatore Romano 14 (11), 46-48.

 • Jan Paweł II. (4.08.1993), Komunia kapłańska. Przemówienie na audiencji generalnej., LOsservatore Romano 14 (11), 45-46.

 • Jankowski, A. (1984). Biblijne pojęcie świętości człowieka, Ruch Biblijny i Liturgiczny 2, 109-118.

 • Jasionek, S. (2004). Godność osoby ludzkiej, "Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej", Kraków: Ignatianum.

 • Jastrzębski A. (2015). Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego jako egzystencjalny przełom w życiu człowieka. Roczniki Teologiczne, t. (62), z. 5, 69-82.

 • Jelonek, T. (1987). Biblijna historia zbawienia, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.

 • Jeżyna K. (1997). Posługa wobec człowieka w starości i cierpieniu. Refleksje kapelana, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (255-286). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Kalinowski, M. (2000). Posługa kapelanów wśród chorych. Studia Warmińskie, 37, 561-578.

 • Kamiński, R., Przygoda, W. i Fiałkowski, M. (2016). Leksykon teologii pastoralnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 • Kiciński, A. (2013). Duszpasterstwo rodzin z niepełnosprawnością, W: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna (546-564), Lublin-Rzeszów: Bonus Liber 2013.

 • Kiciński, A., Opiela M. (2016). Katolickie wychowanie dziecka, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Kiernikowski, Z. (2000). Dwoje jednym ciałem w Chrystusie. Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów.

 • Kiernikowski, Z. (2000). Eucharystia i jedność, Częstochowa: Wydawnictwo Niedziela.

 • Kiernikowski, Z. (2004). Nadzwyczajni szafarze Komunii św. Dekret z 23 grudnia 2004 r. www.diecezja.siedlce.pl/id.php?i=21&ac=131, [10.01.2005 r.].

 • Kijas Z. J. (2000). Przebóstwienie człowieka i świata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

 • Klawek A. (1966). Uwagi do Konstytucji o Bożym Objawieniu, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1, 26-32.

 • Kluz M. (2013). Kultura w służbie moralnego rozwoju człowieka, Studia Theologica Varsaviensia, UKSW 2, 285-301.

 • Konkowska J. (2015). Osoba w ujęciu Gabriela Marcela jako źródło inspiracji wychowawczych, Forum pedagogiczne, 2, 95-108

 • Kowalewski, W. (2013). Choroba w ujęciu personalistycznym - rys duszpasterski. The- ologica Wratislaviensia, 8, 29-38.

 • Krajdocha, J. (1973). Liturgiczne wychowanie dzieci najmłodszych, Katecheta 17 (6), 254-256.

 • Krakowiak, Cz. (1979). Sakrament namaszczenia chorych. Śląskie Studia Historyczne, 12, 71-98.

 • Krakowiak, Cz. (2010). Funkcja kapłańska rodziny - liturgia domowa, W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy (245-264), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Krakowiak, Cz. (2018). Sakrament małżeństwa. Historia-liturgia-praktyka pastoralna. Lublin: TN KUL.

 • Kraszewski, K. (2000). Kronika domowa, Warszawa: Wydawnictwo Ancher.

 • Krukowski, J. (2005) Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni. W: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny (409-463). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Krukowski, J. (2005), Obowiązki i uprawnienia duchownych. W: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny (93-114). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Krukowski, J. (2005), Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan. W: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny (22-42). Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.

 • Krukowski, J. (2011), Prawo administracyjne w Kościele, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • Krukowski, J. (2014), Kompetencje proboszcza w realizacji uświęcającego zadania Kościoła. W: S. L. Głódź, J. Krukowski, M. Sitarz (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, (197-216). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

 • Królikowski, J. (2017). Objawienia maryjne - dzieje i przesłanie. Msza Święta 05.

 • Krąpiec A. M. (2001). Człowiek, W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.

 • Kudasiewicz, J. (1967). Dei Verbum w opinii biblistów. W: A. Klawek (red.), Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, (45-68). Kraków: Znak.

 • Kudasiewicz, J. (1974). Wstęp do historii zbawienia, Lublin: KUL.

 • Kudasiewicz, J. (1978). Biblia - Historia - Nauka, Rozważania i dyskusje biblijne, Kraków: Znak.

 • Kurzela, P. (2007). Bóg jest miłością. Powołanie człowieka do życia we wspólnocie miłości, Katowice: Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach.

 • Kwiatkowski D. (2018), Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini, https://opoka.org/biblioteka/T/TA/TA/TAP/ dk_verbum2017.htm

 • Labandeira, E. (2011), Sposób postępowania w rekursach administracyjnych oraz przy usuwaniu lub przenoszeniu proboszczów. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (1299-1314). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Ladaria L. F. (1997). Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków: Wydawnictwo WAM.

 • Landwójtowicz, P. (2016). Duszpasterskie poradnictwo małżeńskie- założenia teoretyczne W: P. Landwójtowicz (red.), Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny (167), Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 • Leks, P. (1997). Słowo Twoje jest prawdą, Charyzmat natchnienia biblijnego, Katowice: Księgarnia św. Jacka.

 • Leon-Dufour, X. (1994). Prawda w Piśmie Świętym. W: X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej, (763-768), Poznań: Pallottinum.

 • Leonis XIII. (1893-1894). De Studies Scripturae Sacrae, 18 november 1893, Acta Apo- stolicae Sedis, Vol. XXVI pp. 269-292.

 • Leske, A. Ewangelia według św. Mateusza. (2001). W: W. R. Farmer (red.). Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, wyd. II. 1153. Warszawa: Verbinum.

 • Leszczyński, G. (2009), Postępowanie w sprawie usunięcia proboszcza w świetle KPK z 1983 r., Prawo Kanoniczne (2009) 3-4, 337-354.

 • Lewandowski, G. (1988). Niedziela w rodzinie chrześcijańskiej. Universitas Gedanensis 1, 141-154.

 • Lipoński, W. (2004). Dzieje kultury brytyjskiej, Warszawa: WN PWN.

 • Lohfink, N. (1982). Pieśń chwały, Chrześcijanin a Stary Testament, Warszawa: Pax..

 • Lorda J. L. (2012). Łaska Boża, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Lustiger J. M. (1996).Samobójcza pokusa zachodu, Znak 1, 138-147.

 • Majdański, K. (2001). Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie, Łomianki: Fundacja "Pomoc Rodzinie".

 • Majka, J. (1982 ). Etyka Społeczna, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej

 • Materski, E. (1981). Przeżywamy razem z dzieckiem rok jego pierwszej Komunii Świętej, Sandomierz.

 • Matwiejuk, K. (2004). Liturgia godzin jako modlitwa Ludu Bożego. Kwartalnik Pasterski Diecezji Siedleckiej 2 (II), 91-99.

 • Matwiejuk, K. (2005). Pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Świętej. Zeszyt formacji katechetów 5 (2), 17-21.

 • Matwiejuk, K. (2009). Przez sakramentalne małżeństwo ku Kościołowi domowemu, Studia Pastoralne 5, 89-94.

 • Mazurkiewicz, P. (2006). Nauczanie społeczne Kościoła a "duch" liberalizmu, Społeczeństwo 2, 219 - 221.

 • Mehrabian, A. (1991). Outline of a General Emotion-Based Theory of Temperament. In: J. Strelau e A. Angleitner (Eds.), Exploration in temperament: Internationalperspectives on theory and measurement (75-86). New York: Plenum Press.

 • Mehrabian, A. e Russell, J. A. (1974a). An Approach to Environmental Psychology. Cambridge: M.I.T. Press.

 • Mehrabian, A. e Russell, J. A. (1974b). The basic emotional impact of environments. Perceptual and Motor Skills, 38 (1), 283-301.

 • Meyendorff J. (2005). Święty Grzegorz Palamas i duchowość prawosławna, Lublin: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska.

 • Miras, J., Bońares, J.I. (2009). Małżeństwo i rodzina. Wprowadzenie teologiczne, B. Jakubowski (przeł.), Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha.

 • Mroczkowski J. (1997). Chrześcijańskie zasady nowej kultury życia. O odwagę nowego stylu życia, Dyskusja panelowa, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (223-236). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Muller G. L. (1995). Katholische Dogmatik. Fur Studium und Praxis der Theologie, Fre- iburg-Basel-Wien: Herder.

 • Muszyński, H. (1983). Słowo natchnione, Kraków: PTT.

 • Muszyński, H. (1986). Charyzmat natchnienia biblijnego. W: J. Szlaga (red.), Wstęp ogólny do Pisma Świętego, (17-68). Poznań - Warszawa.

 • Muszyński, H. (1995). Biblia - Księga natchniona, Gniezno: Gaudentinum.

 • Mędrala, S. (1991). Rola Biblii w kulturze światowej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 4-6, 90-99.

 • Nadolski, B. (1969). Katecheza wobec liturgii słowa. Katecheta 13 (1), 18-20.

 • Nagy S. (1983).Wynagrodzenie z tajemnicy Bożego miłosierdzia, W: S. Nagy (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarze, (155-170). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Nagórny J. (1997). Między "kulturą śmierci" a " kultura życia" - wyzwania współczesności, W: Jan Paweł II, Evangelium vitae. Tekst i komentarze, T. Styczeń, J. Nagórny (red), 151 - 168. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Nagórny J. (1997). Między "kulturą śmierci" a "kulturą życia" - wyzwania współczesności, W: Styczeń T., Nagórny J., (red) Evangelium vitae. Tekst i komentarze, (135-158). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Naumowicz J. (2000). Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii patrystycznej. Warszawskie Studia Teologiczne, nr (XIII), 17-30.

 • Neale, J. E. (1981). Elżbieta I, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa: PIW.

 • Nemetschek, M. (1981). Tysiąc i jedno pytanie. J. Gando (tł.). Warszawa.

 • Olszewski, M. (2005). Duszpasterstwo parafialne w świetle programów duszpasterskich Episkopatu Polski 1967-2000. Studium teologicznopastoralne, Białystok: Kuria Metropolitarna Białystok, Wydział Duszpasterski.

 • Orzeszyna, K. (2003), Przyczyny administracyjnego usunięcia proboszcza. Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 16 (XIII), 68-79.

 • Ostaszewski, M. (2011). Duszpasterstwo hospicyjne. Elbląskie Studia Teologiczne, XII, 299-306.

 • Oszajca W. (2002). Ojczyzna, gdzież jej nie ma?, W: W. Chudy (red.), Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna (s. 114-119) Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 • Paciorek, A. (2003). Wstęp ogólny do Pisma świętego, Tarnów: Biblos.

 • Pastuszko, M. (1983). Celebrans Ofiary Eucharystycznej, Prawo Kanoniczne 26 (1-2), 203 - 219.

 • Pastuszko, M. (1987). Szafarz Eucharystii, Prawo Kanoniczne 30 (3- 4), 29 - 47.

 • Pastuszko, M. (1994). Szafarstwo Najświętszej Eucharystii (kanony 897 - 911), Prawo Kanoniczne 37 (1- 2), 73 - 161.

 • Pastuszko, M. (1997). Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Kielce.

 • Paweł VI. (1987). Mysterium fidei. Encyklika o Eucharystii, 3 IX 1965, AAS 57 (1965) 753 - 774; W: J. Miazek (opr.), To czyńcie na moją Pamiątkę. Eucharystia w dokumentach Kościoła (13-322). Warszawa: ATK.

 • Pawluk, T. (1985), Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. I: Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

 • Pawluk, T. (1986), Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II: Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

 • Pawluk, T. (1986). Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Olsztyn.

 • Pawluk, T. (1990), Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. IV: Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.

 • Pieronek, T. (1970), Aspekty prawne dialogu między hierarchią a katolikami świeckimi. Prawo Kanoniczne 13 (1-2), 203-216.

 • Pieronek, T. (1989), Administracyjne usunięcie lub przeniesienie proboszcza. Prawo Kanoniczne 32 (1-2), 27-43.

 • Pius XII. Divino Afflante Spiritu, 30 septembre 1943, Discorsi e Rediomessaggi di Sua Santita Pio XII, V, Quinto Anno de Pontificato, 2 marzo 1943 - 1 marzo 1944, pp. 327-353.

 • Polak, M. (2017). Misyjny dynamizm duszpasterstwa rodzin, W: J. Goleń (red.), Towarzyszyć małżeństwu i rodzinie (183), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Pritchard, J. B. red. (1969). The Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (ANET) (3rd ed. with Supplement), Princeton: Princeton University Press.

 • Przygoda, W. (2010). Funkcja królewska rodziny - apostolat w rodzinie i przez rodzinę, W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy (281-292), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Przygoda, W. (2016). Apostolat rodziny wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, W: P. Landwójtowicz (red.), Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny (79-98), Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 • Pyźlak, G. (2016). Duszpasterstwo rodzin wobec młodych małżeństw, W: P. Landwójtowicz (red.), Matrimonio et familiae. Z problematyki małżeństwa i rodziny (100), Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

 • Półtawska, W. (1998). Wypowiedzi panelowe, W: M. Renkielska (red.). Homoseksualizm - sprawa prywatna? Zeszyt 4. Kielce: Wydawnictwo Jedność.

 • Radosavljević A. (2009). Deification as the End and Fulfillment of Salvation According to 235 St. Maximos the Confessor. 1. Pobrano z: https://www.hsir.org/pdfs/2009/03/26/20090326a- GiatiEnsB7%20Folder/20090326aGiatiEnsB7.pdf, Dnia (2019, 03, 07).

 • Rahner K. (1954). Probleme der Christologie von heute, W: K. Rahner, Schriften zur Theologie, t. I, Einsiedeln-Zurich-Koln: Benzinger Verlag.

 • Rak R. (1983). Realizacja miłosierdzia w działalności Kościoła, W: S. Nagy (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarze, (215-222). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Ratzinger J. (2014). Opera Omnia, t. X: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, J. Kobienia (przeł.), K. Góźdź, M. Górecka (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Ravasi, G. (2004). Jak długo Panie, Kielce: Jedność.

 • Reinders, A. (2001). Nasze dziecko idzie do pierwszej Komunii Świętej, M. Jałowiec (tł.), Kielce.

 • Rezkurt, E. (2007). Jak dobrze przygotować dziecko do pierwszej Komunii Świętej. Pobrano z: https://kosciol.wiara.pl/doc/494430.Jak-dobrze-przygotowac-dziecko-do-I-Ko- munii-Swietej/2 (2007.02.07).

 • Rincón - Perez, T. (2011), Obowiązki i prawa duchownych. W: Majer P. (red.), Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, (255-270). Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

 • Romaniuk, K. (1983). Nowy Testament bez problemów, Warszawa: ATK.

 • Rosłon, J. (1966). Z dyskusji nad Biblią: od Congara do Lohfinka. Ruch Biblijny i Liturgiczny 4-5, 225-233.

 • Rowse, A. L. (1976). Anglia w epoce elżbietańskiej, przeł. A. Amsterdamski, t. 1, Warszawa: PIW.

 • Ryczan K. (1983). Miłość - miłosierdzie w życiu społecznym, W: S. Nagy (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarze, (223-230). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Sakenfeld, K. D. red. (2006-2009). The New Interpreters Dictionary of the Bible (Vol. 1 & 4). Nashville, TN: Abingdon Press.

 • Salij J. (1996). Co dzieje się z naszą cywilizacją, Znak 1, 74-85.

 • Salij J. (2005). Patriotyzm dzisiaj, Poznań: W drodze.

 • Salomon, D. (2006). Prawda o zbawieniu zawarta w Piśmie Świętym. W: J. Strzałka (red.), Rocznik Seminaryjny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, Stadniki.

 • Sarzała D. (1999). Ekologia a problemy moralne, Homo Dei 4, 59-66.

 • Schonborn Ch. (2001). Przebóstwienie życie i śmierć, Poznań: W Drodze.

 • Seifert, J. (1995). Blask prawdy, jako fundament działania moralnego. O encyklice Jana Pawła II "Veritatis splendor". W: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Teksty i komentarze, A. Szostek (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Sitarz, M. (2003), Wymóg zasięgnięcia przez biskupa opinii zespołu proboszczów w sprawach dotyczących usuwania i przenoszenia proboszczów (kan. 1742). Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, 16 (XIII), 80-88.

 • Sitarz, M. (2014), Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim. W: J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym (91-109). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL.

 • Skobel, S. (2010). Humanistyczny wymiar teologii moralnej, Łódź Stanula, E. (1998). Hilariańska symbolika małżeństwa i rodziny w komentarzu do Ewangelii św. Mateusza, W: P. Boryszewski, A. Szwajkajzer-Wołk (red.) Kościół Rodzina Wychowanie (207), Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.

 • Składanowski M. (2011). Synergizm Bożej łaski i ludzkiej wolności. Czy droga przebóstwienia człowieka w teologii wschodniej jest pelagiańska?. Roczniki Teologii Ekumenicznej, nr 3 (58), 71-87.

 • Składanowski M. (2017). Humanizm krzyża. Staurologia w perspektywie ludzkiego losu, Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Stefanek, S. (1998). Paradoks wolności,W: M. Wójcik (red.), Człowiek. Osoba. Płeć, Studia Nad Rodziną 2, 93 -95, Łomianki: ATK.

 • Strelau, J. (1974). Koncepcja temperamentu jako poziomu energetycznego i charakterystyki czasowej działania. In: J. Strelau (Ed.), Rola cech temperamentalnych w działaniu, (9-26). Wrocław: Ossolineum.

 • Strelau, J. (1985). Temperament, osobowość, działanie. Warszawa: PWN.

 • Strelau, J. (2006). Temperament jako regulator zachowania. Z perspektywy półwiecza badań. Gdańsk: GWP.

 • Strelau, J. (2012). Psychologia temperamentu. Warszawa: PWN.

 • Strelau, J. e Zawadzki, B. (2011). Psychologia różnic indywidualnych. In: J. Strelau e D. Doliński (Eds.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1 (765-846). Gdańsk: GWP.

 • Styczeń T. (1991). Nienarodzony miarą i szansą demokracji. W: J. W. Gałkowski, J. Gula (red.). W imieniu dziecka poczętego. (269-284). Rzym - Lublin.

 • Styczeń, T. (1981). Kościół świata kościołem rodziny, "Zeszyty Naukowe KUL" (24, 2-4, 5), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Synowiec, J. St. (1994). Prorocy Izraela, ich pisma i nauka. Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew".

 • Szafrański A.L. (1983). O Miłosierdzie Boże w tajemnicy paschalnej Chrystusa, W: S. Nagy (red.), Dives in misericordia. Tekst i komentarze, (275-279). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. Sztafrowski, E. (1979). Tajemnica Eucharystii. W: Tenże (red.), Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, (49 - 105). Warszawa: ATK. Sztafrowski, E. (1991), Wikariusze parafialni w prawie kodeksowym. Prawo Kanoniczne 34 (1-2), 55-85.

 • Sztafrowski, E. (1992), Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym. Prawo Kanoniczne 35 (1-2), 35-69.

 • Tomasik, P. (2003). Wzajemny dialog rodziny, szkoły i kościoła, W: P. Tomasik (red.) Rodzina-Szkoła-Kościół Korelacja i Dialog (53), Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie. Trigo J. (1997). Kara śmierci, Communio 1, 66-78.

 • Ukalska A. (2009). Jabłoń w historii i wspomnieniach. Jabłoń: Gminny Ośrodek Kultury. VanGemeren, W. (1997). New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis (Vol. 1), Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House.

 • Vaux, R. de.(2004). Instytucje Starego Testamentu, Poznań: Pallotinum.

 • Walczyk, A. (2015). Wielka księga objawień Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Kraków: Wydawnictwo AA.

 • Wedziuk, M. (2013). Kościół Rodzina Media, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

 • Wielebski, T. (2012). Duszpasterstwo chorych w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością. Warszawskie Studia Pastoralne, 16, 266-297.

 • Winowska M. (1992). Święty Brat Albert. Opowieść o człowieku, który wybrał większą wolność, Kraków: Nakład SS Albertynek.

 • Wit, Z. (2001). Pozaeucharystyczne elementy niedzielnego świętowania, Liturgia Sacra 7, 1, 45-57.

 • Witaszek, G. (1992). Prorocy Amos i Micheasz wobec niesprawiedliwości społecznej. Tuchów: O.O. Redemptoryści.

 • Witaszek, G. red. (1997). Życie społeczne w Biblii. Lublin: RW KUL.

 • Wojaczek, K. (1988). Rytuał pierwszej Komunii świętej w rodzinie. W: W. Piwowarski, W. Zdaniewicz (red.). Rytuał religijny w rodzinie, 207-208. Warszawa-Poznań.

 • Wojaczek, K. (2001). Małżeństwo doświadczenie obdarowania, Lublin: Polyhymnia.

 • Wojda, J. (2015). Jak niszczono Kościół Unicki? Dochodzenie Konsulatu Generalnego Francji w Warszawie w sprawie unitów w Imperium Rosyjskim, Ełk: Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

 • Wolniewicz, M. (1994), Wczoraj i dzisiaj Biblii, O tekście Pisma świętego, Gniezno: Gaudentinum.

 • Wolski, K. (2010). Funkcja prorocka rodziny - katecheza w rodzinie, W: A. Tomkiewicz, W. Wieczorek (red.), Rodzina jako Kościół domowy (293-304), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Wróbel, J. (1999). Człowiek i medycyna. Teologicznomoralne podstawy ingerencji medycznych, Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów "SCJ".

 • Wuermeling H. B.(1997). Wobec nowych wezwań eutanazji, Communio 1, 79-85.

 • Wysocki, J. (2003) Rytuał rodzinny. Włocławek.

 • Zarembski, Z. (2015). Apostolat rodziny naglącą potrzebą Kościoła, W: M. Fiałkowski (red.), Duszpasterstwo w Polsce: 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II (161-182), Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Zawadzki, B., Strelau, J. (2010). Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Zuckerman, M. (1979). Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal. Hill- sdale: Erlbaum.

 • Zuckerman, M. (1984). Sensation seeking: A comparative approach to a human trait. Behavioral and Brain Sciences, 7 (3), 413-434.

 • Zuckerman, M. (2012). Models of adult temperament. In: M. Zentner e R. L. Shiner (Eds.), Handbook of Temperament (41-66). New York: Guilford Press. 32

 • Ćwikła, J. (2016). Krytyczne spojrzenie proroków na bogaczy i bogactwo. Studia Gne- snensia, t. XXX, s. 301-326.

 • Łach, S. (1980), Natchnienie czy objawienie Pisma Świętego. W: J. Szlaga (red.), Studio lectionem facere, (15-18). Lublin: KUL.

 • Łach, S. (1980). Prawda i bezbłędność Pisma Świętego. W: J. Szlaga (red.), Studio lectionem facere, (19-24). Lublin: KUL.

 • Łubieńska, J. (1908). Podlaskie Hospody pomyłuj. Kronika 33 lat prześladowania Unii przez naocznego świadka. Kraków.

 • Łęcicki, G. (2011). Małżeństwo i rodzina w nauczaniu oraz doświadczeniu Kościoła. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia.

 • Ślipko, T. (1992). Za czy przeciw życiu, Kraków - Warszawa: Wydawnictwo Petrus. Ślipko, T. (2005). Rewolucja seksualna, Warszawa: Wydawnictwo Petrus.

 • Świerczek, A. (2009). Ciało ludzkie. W: A. Muszla (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, 139-145. Radom: II Miejsce.

24
11
views
downloads
All versions This version
Views 2424
Downloads 1111
Data volume 26.0 MB26.0 MB
Unique views 1212
Unique downloads 1111

Share

Cite as