Other Open Access

Free Vector ICONS Vektorgrafiken aus der Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg zum Thema Offenheit in Wissenschaft, Forschung und Kultur: Wissenschaftskommunikation, wissenschaftliches Publizieren, Open Access, Open Data, Open Science

Kücklich, Julian


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Analysieren1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:02d9be9be4fb2d3ba60975f46441499e", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Analysieren1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 105902
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Analysieren2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:d62b1f6cb1847e5ba6e7ec5f8e553bbb", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Analysieren2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 100690
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Aufsatz.png"
   }, 
   "checksum": "md5:5af18f57e07740ed39e9643aeadddb63", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Aufsatz.png", 
   "type": "png", 
   "size": 118475
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Autor_d.png"
   }, 
   "checksum": "md5:4bbd0fa8160e343dff702bc637c1814c", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Autor_d.png", 
   "type": "png", 
   "size": 89391
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Autor_m.png"
   }, 
   "checksum": "md5:47bf720ce39070655560c63e42e52af3", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Autor_m.png", 
   "type": "png", 
   "size": 92087
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Autor_w.png"
   }, 
   "checksum": "md5:78a7bdd32155007821b1e8f7bc040433", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Autor_w.png", 
   "type": "png", 
   "size": 92898
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliothek1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:bd3b8f0e581cce627b6e4396ef0172b8", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliothek1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 116290
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliothek2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:62528c37fbf9eb52ee50f3cc09114c39", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliothek2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 121487
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliothekar_d1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:dbe60a789d59554e9ea1f7458d6f2d97", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliothekar_d1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 102699
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliothekar_d2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:57696ebb834349629da35cc62ca60d3e", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliothekar_d2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 114265
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliothekar_m1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:990453a267777f0dc7efd0eacdc7266a", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliothekar_m1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 104421
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliothekar_m2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:289f798eba1c82c4752e95b4643a7919", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliothekar_m2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 117929
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliothekar_w1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:3bde650aa541b938aac8e6dbc88707ce", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliothekar_w1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 105460
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliothekar_w2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:242eb7b7ec4095f4f57afb089d20331c", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliothekar_w2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 118332
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliotheksnutzung1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:84ad96b51a3e07b4e1f90e8288a77155", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliotheksnutzung1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 163198
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Bibliotheksnutzung2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:329eccaae7f32d8bae34d4f6295130d5", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Bibliotheksnutzung2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 108158
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/B%C3%BCcher.png"
   }, 
   "checksum": "md5:d52a4298017817cbdebaeba019eddc96", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "B\u00fccher.png", 
   "type": "png", 
   "size": 119147
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Buch.png"
   }, 
   "checksum": "md5:e684f3a43f31610d756920e95926f63c", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Buch.png", 
   "type": "png", 
   "size": 82769
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Computer.png"
   }, 
   "checksum": "md5:2d49a2d78c0340eb106fc46967af35e8", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Computer.png", 
   "type": "png", 
   "size": 21284
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Daten.png"
   }, 
   "checksum": "md5:41597ace9ba6f3cbeee7a2b9cde04ab5", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Daten.png", 
   "type": "png", 
   "size": 117924
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Daten_sammeln.png"
   }, 
   "checksum": "md5:fc00678959974c95d7e144c7bac22ba9", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Daten_sammeln.png", 
   "type": "png", 
   "size": 138856
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Erfolg.png"
   }, 
   "checksum": "md5:aa7ef48ec561dfc156f132941a925f99", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Erfolg.png", 
   "type": "png", 
   "size": 91374
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Forscher_d.png"
   }, 
   "checksum": "md5:67b9d4010839f062c5dfe2c17a5361ad", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Forscher_d.png", 
   "type": "png", 
   "size": 82483
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Forscher_m.png"
   }, 
   "checksum": "md5:0ff8f9766e607fcf70043dd068a0f7f2", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Forscher_m.png", 
   "type": "png", 
   "size": 85274
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Forscher_w.png"
   }, 
   "checksum": "md5:95fd7e23cfa8a740b8ef39505fe12cc3", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Forscher_w.png", 
   "type": "png", 
   "size": 85205
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Forschungsprojekt.png"
   }, 
   "checksum": "md5:2bcbd43a813d9320e0834ad195c7ee38", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Forschungsprojekt.png", 
   "type": "png", 
   "size": 152215
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Freude.png"
   }, 
   "checksum": "md5:6b4aa91c5fbaf49e52b8b66803e5b94f", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Freude.png", 
   "type": "png", 
   "size": 84299
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Frust.png"
   }, 
   "checksum": "md5:211ecfdaa7cd3f46109fcbc4a1140698", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Frust.png", 
   "type": "png", 
   "size": 273902
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Geisteswissenschaften.png"
   }, 
   "checksum": "md5:36e45cc515f096362fb76fada200e17d", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Geisteswissenschaften.png", 
   "type": "png", 
   "size": 163698
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Geschlossenheit.png"
   }, 
   "checksum": "md5:7d16a53d0981b8ceaff8999a804f5535", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Geschlossenheit.png", 
   "type": "png", 
   "size": 25465
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Gesellschaft.png"
   }, 
   "checksum": "md5:41da3361d9defb06b6ce2229286ec7db", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Gesellschaft.png", 
   "type": "png", 
   "size": 116960
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Hochschulleiter_d.png"
   }, 
   "checksum": "md5:a64e1d132eef7a301a592bf8728ab5c1", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Hochschulleiter_d.png", 
   "type": "png", 
   "size": 116903
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Hochschulleiter_m.png"
   }, 
   "checksum": "md5:5b35f3aebb8a40b99d4e2968c6a9f3d3", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Hochschulleiter_m.png", 
   "type": "png", 
   "size": 118247
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Hochschulleiter_w.png"
   }, 
   "checksum": "md5:520127b036dd913fdf78738ffddb95aa", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Hochschulleiter_w.png", 
   "type": "png", 
   "size": 118795
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Interdisziplinarit%C3%A4t1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:1c26999389750e204111c52d82791288", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Interdisziplinarit\u00e4t1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 203267
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Interdisziplinarit%C3%A4t2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:3d85bc73c8073b0af54ee52c6604fa35", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Interdisziplinarit\u00e4t2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 156099
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Internet.png"
   }, 
   "checksum": "md5:2b929ace1bc5104e26f86a2ba24feb4b", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Internet.png", 
   "type": "png", 
   "size": 108968
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Kommunizieren1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:bc46531af76b6ed370de27cc4d51ef96", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Kommunizieren1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 158813
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Kommunizieren2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:e3fd00cd6cac25a97c6cd989e69d4257", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Kommunizieren2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 122736
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Kommunizieren3.png"
   }, 
   "checksum": "md5:18f6969d5c82b199150d836eb0061dba", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Kommunizieren3.png", 
   "type": "png", 
   "size": 61321
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Kommunizieren4.png"
   }, 
   "checksum": "md5:1e6f5a10ac8bb087d597a4bfc11cab2e", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Kommunizieren4.png", 
   "type": "png", 
   "size": 75792
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Konflikt1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:19fbdd1f7a6a6aa71dc4912803eae603", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Konflikt1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 64281
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Konflikt2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:a90af5b65bc3b98784c81a6e5426c183", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Konflikt2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 185942
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Konzipieren.png"
   }, 
   "checksum": "md5:aa953a287173b23012ca7ab3d2d0df70", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Konzipieren.png", 
   "type": "png", 
   "size": 86688
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Kooperation.png"
   }, 
   "checksum": "md5:8c4f60797686fc2a310e9f453a78159c", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Kooperation.png", 
   "type": "png", 
   "size": 115502
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Kritisches_Denken.png"
   }, 
   "checksum": "md5:1d12013cfa94023d04426870758cd543", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Kritisches_Denken.png", 
   "type": "png", 
   "size": 62957
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Labor.png"
   }, 
   "checksum": "md5:352a29c548dc1d25027913e192df6290", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Labor.png", 
   "type": "png", 
   "size": 88280
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Lebenswissenschaften_Medizin.png"
   }, 
   "checksum": "md5:5951806ad7ad08a1078790a3fc40d577", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Lebenswissenschaften_Medizin.png", 
   "type": "png", 
   "size": 163665
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Lehren.png"
   }, 
   "checksum": "md5:21278faa82f0a7f1250a626cdc203245", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Lehren.png", 
   "type": "png", 
   "size": 141007
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Lernen.png"
   }, 
   "checksum": "md5:6e112322a33180d681d76c046a0f7c10", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Lernen.png", 
   "type": "png", 
   "size": 78441
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Lesen.png"
   }, 
   "checksum": "md5:7f1e5c8e3a17b3a9a26169d73023a355", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Lesen.png", 
   "type": "png", 
   "size": 79815
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Mathematik_Informatik.png"
   }, 
   "checksum": "md5:aa0b4eaf3b8f8db73276a38dd4e050fb", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Mathematik_Informatik.png", 
   "type": "png", 
   "size": 165900
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Mobil.png"
   }, 
   "checksum": "md5:3d3db670a614f99fe3566913be35ba74", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Mobil.png", 
   "type": "png", 
   "size": 45749
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Naturwissenschaften.png"
   }, 
   "checksum": "md5:8903393ac3a3a47ece8427e4e9a74350", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Naturwissenschaften.png", 
   "type": "png", 
   "size": 173427
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Netzwerk.png"
   }, 
   "checksum": "md5:6021f5f53989ee6ef07460f80fa1a6bc", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Netzwerk.png", 
   "type": "png", 
   "size": 151913
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Offenheit1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:c01deb636de4e591cf94742f1ff18e84", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Offenheit1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 46263
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Offenheit2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:2bfd833d897ca8859a2452da4be9e254", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Offenheit2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 42573
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Politiker_d.png"
   }, 
   "checksum": "md5:70d944b10363ce95991bf6dd933c83a3", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Politiker_d.png", 
   "type": "png", 
   "size": 97853
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Politiker_m.png"
   }, 
   "checksum": "md5:1ff652cacfded40a3b3a87ecc0f61577", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Politiker_m.png", 
   "type": "png", 
   "size": 98793
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Politiker_w.png"
   }, 
   "checksum": "md5:a7463d72cf34d0ccc301ac1fec45aee1", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Politiker_w.png", 
   "type": "png", 
   "size": 101251
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Pr%C3%A4sentation.png"
   }, 
   "checksum": "md5:fcf5d719d5002f89f31f4946ee9a58af", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Pr\u00e4sentation.png", 
   "type": "png", 
   "size": 46235
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Pr%C3%A4sentieren.png"
   }, 
   "checksum": "md5:6f73af56497ecda772c299a76e072d1d", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Pr\u00e4sentieren.png", 
   "type": "png", 
   "size": 93711
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Prozess.png"
   }, 
   "checksum": "md5:649dc26c3887d0803aa9ee62f0a05db7", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Prozess.png", 
   "type": "png", 
   "size": 169526
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Publizieren_digital.png"
   }, 
   "checksum": "md5:ef33f282ca84824cbd0a503d358425cc", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Publizieren_digital.png", 
   "type": "png", 
   "size": 146268
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Publizieren.png"
   }, 
   "checksum": "md5:c8be1041184e57388b473dd346c73167", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Publizieren.png", 
   "type": "png", 
   "size": 164812
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Recherchieren.png"
   }, 
   "checksum": "md5:7cf3f71a2ac98c9b469d75b228e9a827", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Recherchieren.png", 
   "type": "png", 
   "size": 74818
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Rechtsanwalt_d.png"
   }, 
   "checksum": "md5:7822d7061b924f48de9113a1e38b27a2", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Rechtsanwalt_d.png", 
   "type": "png", 
   "size": 102633
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Rechtsanwalt_m.png"
   }, 
   "checksum": "md5:52a50176fa8d061af94f9b5c72260ab7", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Rechtsanwalt_m.png", 
   "type": "png", 
   "size": 102661
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Rechtsanwalt_w.png"
   }, 
   "checksum": "md5:ac94361bb3f419f0925d383ea7516800", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Rechtsanwalt_w.png", 
   "type": "png", 
   "size": 102516
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Rechtswissenschaften.png"
   }, 
   "checksum": "md5:b2e9ee7a1e988ac31fe0c3c019885d8c", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Rechtswissenschaften.png", 
   "type": "png", 
   "size": 127712
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Ruhm.png"
   }, 
   "checksum": "md5:c9d1135cf961e58e6e5a7d2dea66e2d9", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Ruhm.png", 
   "type": "png", 
   "size": 132205
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Schreiben1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:3463c60cde648243a0dfe8a35deec4e1", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Schreiben1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 124671
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Schreiben2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:292615759895425558dd36d5d474c26a", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Schreiben2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 133058
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Schreiben_digital.png"
   }, 
   "checksum": "md5:59fc762e25809efdaa19fadd6636ae9d", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Schreiben_digital.png", 
   "type": "png", 
   "size": 60155
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Sch%C3%BCler_d.png"
   }, 
   "checksum": "md5:a118acd8906f5887739b88e03bfa621a", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Sch\u00fcler_d.png", 
   "type": "png", 
   "size": 118447
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Sch%C3%BCler_m.png"
   }, 
   "checksum": "md5:71ffa40517d49dacab0320d583b62d2c", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Sch\u00fcler_m.png", 
   "type": "png", 
   "size": 119097
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Sch%C3%BCler_w.png"
   }, 
   "checksum": "md5:7971c3e1173cf3685507829d328d7742", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Sch\u00fcler_w.png", 
   "type": "png", 
   "size": 120146
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Sozialwissenschaften.png"
   }, 
   "checksum": "md5:ce87b55e0c2f4639faffac9111d66199", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Sozialwissenschaften.png", 
   "type": "png", 
   "size": 173805
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Strategiepapier2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:5309c95dc467f6184d4b55dd0817d9ed", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Strategiepapier2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 103574
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Strategiepapier3.png"
   }, 
   "checksum": "md5:dc9c8c3ce89e6d65b443d86a22907640", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Strategiepapier3.png", 
   "type": "png", 
   "size": 90745
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Strategiepapier.png"
   }, 
   "checksum": "md5:e61de21b32c2a78912d54ba3358af1f1", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Strategiepapier.png", 
   "type": "png", 
   "size": 117022
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Stress1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:b883fe869c992712d39850e827a213b3", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Stress1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 121091
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Stress2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:19fc874332b9268cc5c6ece1c34f21f6", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Stress2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 153930
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Stress3.png"
   }, 
   "checksum": "md5:ba6348cfa02bfd7540d80fcefd6eb1be", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Stress3.png", 
   "type": "png", 
   "size": 94151
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Student_d.png"
   }, 
   "checksum": "md5:20c1c8c0e244eb82be2062222120639d", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Student_d.png", 
   "type": "png", 
   "size": 117231
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Student_m.png"
   }, 
   "checksum": "md5:6f0c245fcf01084500d4c388b70522e9", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Student_m.png", 
   "type": "png", 
   "size": 118352
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Student_w.png"
   }, 
   "checksum": "md5:682638ed1eb68fccd8ba77e4b9e8a29e", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Student_w.png", 
   "type": "png", 
   "size": 120343
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Technik.png"
   }, 
   "checksum": "md5:3cce54707ce8dc5afb56c16dd4c2e4ba", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Technik.png", 
   "type": "png", 
   "size": 157788
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Umweltwissenschaften.png"
   }, 
   "checksum": "md5:73f06664665af860b1881cfbc9aec68b", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Umweltwissenschaften.png", 
   "type": "png", 
   "size": 147001
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Universit%C3%A4t.png"
   }, 
   "checksum": "md5:54199e80b67aef9250ea4eb8b288321e", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Universit\u00e4t.png", 
   "type": "png", 
   "size": 85880
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Urheberrecht2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:489c4f95320d9e181118f01b8f911edb", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Urheberrecht2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 138885
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Urheberrecht.png"
   }, 
   "checksum": "md5:140046f6deabfcd3f55d7a351248fcfe", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Urheberrecht.png", 
   "type": "png", 
   "size": 118830
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Verschlossenheit1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:ac7c62fccf257f29689eb835d6925a5c", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Verschlossenheit1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 22082
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Verschlossenheit2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:59cb5ed302487bf51a9c935d5988577b", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Verschlossenheit2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 39293
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Verstehen.png"
   }, 
   "checksum": "md5:3274ab7aa9d7d3740d0b47f84859f8d4", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Verstehen.png", 
   "type": "png", 
   "size": 65242
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Wirksamkeit1.png"
   }, 
   "checksum": "md5:fc92b4edc0a39d199f5e327055a32f0e", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Wirksamkeit1.png", 
   "type": "png", 
   "size": 86110
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Wirksamkeit2.png"
   }, 
   "checksum": "md5:93c8f44e4e0321d6cf38731ad4d6b306", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Wirksamkeit2.png", 
   "type": "png", 
   "size": 100980
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Wirksamkeit3.png"
   }, 
   "checksum": "md5:86749ace65ed787ea8eb1a0a2c5f9c66", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Wirksamkeit3.png", 
   "type": "png", 
   "size": 85721
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Wirtschaftswissenschaften.png"
   }, 
   "checksum": "md5:48e106fd0a0717c6ba34bdb9c4862ec2", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Wirtschaftswissenschaften.png", 
   "type": "png", 
   "size": 178531
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Wissensvermittlung.png"
   }, 
   "checksum": "md5:500b211d3d45f12d828e62c63d0a8422", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Wissensvermittlung.png", 
   "type": "png", 
   "size": 77789
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Zeitschrift.png"
   }, 
   "checksum": "md5:510def64a8ac8eac7ba6d6a6b3a129c1", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Zeitschrift.png", 
   "type": "png", 
   "size": 139818
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/Zertifikat.png"
   }, 
   "checksum": "md5:6ec5bf677184ac2f97f434f974a69e45", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "Zertifikat.png", 
   "type": "png", 
   "size": 59490
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/ZIP_OABrandenburg_Icons_CC0_PNG.zip"
   }, 
   "checksum": "md5:bb7afa364bf9778c5f3b0b39983f3ada", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "ZIP_OABrandenburg_Icons_CC0_PNG.zip", 
   "type": "zip", 
   "size": 10404013
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558/ZIP_OABrandenburg_Icons_CC0_SVG.zip"
   }, 
   "checksum": "md5:acba475f3f7e8af14cf231f3f4d11cc2", 
   "bucket": "15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
   "key": "ZIP_OABrandenburg_Icons_CC0_SVG.zip", 
   "type": "zip", 
   "size": 2869284
  }
 ], 
 "owners": [
  41196
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3674561", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 1302.0, 
  "unique_views": 1958.0, 
  "views": 2230.0, 
  "version_views": 2230.0, 
  "unique_downloads": 1301.0, 
  "version_unique_views": 1958.0, 
  "volume": 2408564937.0, 
  "version_downloads": 4434.0, 
  "downloads": 4432.0, 
  "version_volume": 2408796842.0
 }, 
 "links": {
  "thumb250": "https://zenodo.org/api/iiif/v2/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558:7843fbe2-b454-4e60-90bc-90c92865bcf8:Analysieren1.png/full/250,/0/default.png", 
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3674561", 
  "thumbs": {
   "10": "https://zenodo.org/record/3674561/thumb10", 
   "750": "https://zenodo.org/record/3674561/thumb750", 
   "50": "https://zenodo.org/record/3674561/thumb50", 
   "1200": "https://zenodo.org/record/3674561/thumb1200", 
   "100": "https://zenodo.org/record/3674561/thumb100", 
   "250": "https://zenodo.org/record/3674561/thumb250"
  }, 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3674560", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3674560.svg", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3674561", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/15d5ecbb-2038-4154-bca0-fe59d9ea2558", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3674561.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3674561", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3674561"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3674560", 
 "created": "2020-02-28T12:42:00.022423+00:00", 
 "updated": "2020-02-28T12:57:38.416108+00:00", 
 "conceptrecid": "3674560", 
 "revision": 2, 
 "id": 3674561, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3674561", 
  "description": "<p><strong>Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg: &Ouml;ffentliches Geld?&nbsp;&Ouml;ffentliches Gut!</strong></p>\n\n<p>Im Rahmen des MWFK-gef&ouml;rderten Projekts zur Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg wurde unter Beteiligung eines engagierten und diversen Netzwerks nicht nur die Strategie selbst erarbeitet und unter einer CC0-Lizenz ver&ouml;ffentlicht&nbsp; (<a href=\"https://doi.org/10.5281/zenodo.2581783\">https://doi.org/10.5281/zenodo.2581783</a>). Unter der Leitung von Ellen Euler, Professorin an der FH Potsdam, sind im Projekt weitere Materialien entstanden. So steht nun ein Paket von Icons zur Visualisierung von Themen rund um Open Access, Wissenschaftskommunikation, Publikationen, Forschungsprozesse und -akteure zur freien Nachnutzung (<a href=\"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de\">https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de</a>) zur Verf&uuml;gung, z.B. f&uuml;r Pr&auml;sentationen oder Erkl&auml;rvideos.&nbsp;</p>\n\n<p>Im Zuge der Aktivit&auml;ten zu Open Access in Brandenburg werden weitere Inhalte entwickelt und schrittweise verf&uuml;gbar gemacht. Denn die Ver&ouml;ffentlichung der Open-Access-Strategie im Sommer 2019 bildete erst den Auftakt f&uuml;r eine zielgerichtete St&auml;rkung und F&ouml;rderung von Open Access in Brandenburg: Das Ministerium f&uuml;r Wissenschaft, Forschung und Kultur strebt die zeitnahe Einrichtung einer Vernetzungs- und Kompetenzstelle zu Open Access in Brandenburg an.</p>\n\n<p>Die geplante Vernetzungs- und Kompetenzstelle wird der Brandenburger Wissenschaftsgemeinschaft Informationen und Dienstleistungen anbieten und sich mit diesen gemeinsam daf&uuml;r engagieren, dass &ouml;ffentlich finanzierte Inhalte und Werke grunds&auml;tzlich f&uuml;r die Allgemeinheit frei zur Verf&uuml;gung stehen und nutzbar sind.</p>\n\n<p>Mehr Informationen zu Open Access in Brandenburg:</p>\n\n<p><a href=\"https://zenodo.org/communities/openaccess_bb?page=1&amp;size=20\">https://zenodo.org/communities/openaccess_bb</a></p>\n\n<p>Urheber der Illustrationen:&nbsp;Julian K&uuml;cklich<br>\nLizenz: Creative Commons / Kein Urheberrechtsschutz 1.0 Universell (CC0 1.0)<br>\nLizenzvertrag siehe: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de</p>\n\n<p><strong>Gef&ouml;rdert durch:</strong></p>\n\n<p>Ministerium f&uuml;r Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg (MWFK)<br>\nDortustra&szlig;e 36 14467 Potsdam Telefon: 0331 / 866 4566 www.mwfk.brandenburg.de presse@mwfk.brandenburg.de</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
  "license": {
   "id": "other-pd"
  }, 
  "title": "Free Vector ICONS Vektorgrafiken aus der Open-Access-Strategie des Landes Brandenburg zum Thema Offenheit in Wissenschaft, Forschung und Kultur: Wissenschaftskommunikation, wissenschaftliches Publizieren, Open Access, Open Data, Open Science", 
  "notes": "Auch wenn die Inhalte sehr frei lizenziert sind, freuen wir uns bei Nutzung \u00fcber eine Herkunftsangabe.\nWir freuen uns auch \u00fcber ein Feedback und eine R\u00fcckmeldung bei Nutzung an: ellen.euler@fh-potsdam.de", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3674560"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3674561"
     }
    }
   ]
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "openaccess_bb"
   }
  ], 
  "version": "1.0", 
  "references": [
   "Mit Unterst\u00fctzung des Ministeriums f\u00fcr Wissenschaft, Forschung und Kultur in Brandenburg"
  ], 
  "keywords": [
   "Open Access", 
   "open data", 
   "open science", 
   "open GLAM", 
   "Wissenschaftskommunikation", 
   "scholarly communication", 
   "scholarly publishing", 
   "copyright", 
   "urheberrecht", 
   "Hochschule", 
   "Bibliothek", 
   "Archiv"
  ], 
  "publication_date": "2020-02-19", 
  "creators": [
   {
    "name": "K\u00fccklich, Julian"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "type": "other", 
   "title": "Other"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.2581783", 
    "relation": "isCitedBy"
   }, 
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3674560", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
2,230
4,434
views
downloads
All versions This version
Views 2,2302,230
Downloads 4,4344,432
Data volume 2.4 GB2.4 GB
Unique views 1,9581,958
Unique downloads 1,3021,301

Share

Cite as