Project deliverable Open Access

D3.1 Interworking Capability Definition and Gap Analysis Document

G. Bernini; G. Landi; G. Carrozzo,; Pietro G. Giardina; Despina Meridou; Marc Molla; Manuel Lorenzo; Kostas Trichias; Yiouli Kritikou; Christos Ntogkas; Vasilis Laskaridis; Georgos Agapiou; Luis Miguel Contreras Murillo; Juan Rodriguez Martinez; Fabrizio Moggio; Marius Iordache; Michel Corriou; Sergio Morant; Tilemachos Doukoglou; Rodolphe Legouable; Mauro Agus; Mohamad Yassin; Aitor Zabala


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:cnt="http://www.w3.org/2011/content#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3625576">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3625576</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3625576"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>G. Bernini</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>B-COM</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>G. Landi</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NEXTWORKS S.r.l.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>G. Carrozzo,</foaf:name>
    <foaf:familyName>G. Carrozzo</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NEXTWORKS S.r.l.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Pietro G. Giardina</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NEXTWORKS S.r.l.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Despina Meridou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>WINGS ICT Solutions</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Marc Molla</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ericsson Spain</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Manuel Lorenzo</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ericsson Spain</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kostas Trichias</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>WINGS ICT Solutions</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Yiouli Kritikou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>WINGS ICT Solutions</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Christos Ntogkas</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>WINGS ICT Solutions</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Vasilis Laskaridis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>WINGS ICT Solutions</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Georgos Agapiou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Hellenic Telecommunications Organisation S.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Luis Miguel Contreras Murillo</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Telefónica Investigación y Desarrollo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Juan Rodriguez Martinez</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Telefónica Investigación y Desarrollo</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Fabrizio Moggio</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Telecom Italia</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Marius Iordache</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ORANGE Romania SA</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Michel Corriou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>B-COM</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Sergio Morant</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>B-COM</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Tilemachos Doukoglou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Tilemachos Doukoglou</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Rodolphe Legouable</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ORANGE SA</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Mauro Agus</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Telecom Italia</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Mohamad Yassin</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ORANGE SA</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Aitor Zabala</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Telcaria Ideas S.L.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>D3.1 Interworking Capability Definition and Gap Analysis Document</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/815074/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-12-21</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3625576"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3625576</skos:notation>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3625575"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/5g-ppp"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;This deliverable provides a report about the capabilities that have to be supported by a generic site facility operating in the 5G EVE framework, in order to enable its interoperability and interworking with the whole 5G EVE system. The definition of such capabilities is initially driven from the design of the 5G EVE use cases, as specified in Work Package 1, but has the objective to cover a wider and more generalized scope to enable the future porting of further use cases on the 5G EVE platform. This approach will help to open the system towards additional 5G vertical experimenters, beyond those already present in 5G EVE consortium, for example in support of use cases and trials in ICT-19 projects.&lt;br&gt; This deliverable initially identifies the capabilities offered by the four 5G EVE site facilities in Greece, Spain, France and Italy, in terms of infrastructure resources (for both computing/storage and network connectivity) and control, orchestration, monitoring or management tools deployed in each site. Special attention is also dedicated to the interconnectivity between different site facilities, which enables the delivery of cross-site 5G services. The analysis takes into account not only the current status of the target sites, but also the plans for future deployments and extensions, as documented in deliverable D2.1 and deliverable D2.2, in order to capture a complete and medium-term picture of the capabilities which will support the experiments on 5G services. It is important to note that the survey of the site facilities reported in this document starts from the specification provided from Work Package 2, but provides a different perspective. On one hand Work Package 2 is mostly focused on deployment, installation and configuration issues, with the objective of designing and building the infrastructure. On the other hand, Work Package 3, and thus the analysis performed in this deliverable, is mostly interested in the functionalities, capabilities and interfaces offered by each facility, to define a common and abstract interworking model across the whole platform, regardless of the internal details related to how a given feature is implemented in the particular site.&lt;br&gt; Following a similar direction, all the 5G EVE target use cases, which have been previously described in deliverable D1.1 from the perspective of the verticals, are analyzed here with the objective of identifying the requirements associated with the deployment, the runtime operation and the monitoring of the associated services. The list of resulting requirements has been elaborated and generalized to produce a comprehensive set of functionalities, features, capabilities and services that are needed to deliver and manage the full variety of 5G services in an end-to-end environment, providing also the required tools for their experimental assessment and performance validation in a realistic 5G environment. This list provides a reference and a guideline for the capabilities that each of the 5G EVE site facilities should provide to enable its integration with the 5G EVE platform. Similarly, it also provides the foundations of the internal functionalities that the 5G EVE Interworking Framework will need to support and implement, identifying the kind of abstract primitives to be adopted in its interaction with all the underlying facilities.&lt;br&gt; Indeed, the definition of these target &amp;ldquo;Interworking Capabilities&amp;rdquo; constitutes one of the main outcomes of this deliverable. Starting from this pillar, the deliverable also derives an initial sketch of the Interworking Framework functional architecture, as well as the technical gaps between the current (or planned) facilities deployment and the target functionalities which should be offered by each 5G EVE site facility. The architectural outcomes are expected to feed Work Package 1 activities, related to the design of the whole 5G EVE platform, and the future activities in Work Package 3 for the definition of reference interworking information model and the implementation of the Interworking Framework. The analysis of the technical gaps will provide inputs to Work Package 2, driving any needed updates in the current deployments of the 5G EVE facilities. Moreover, the target Interworking Capabilities will also provide a sort of template for any potential external facility that may want to join the 5G EVE framework in the context of future collaborations (e.g. to integrate local trial sites made available from ICT-19 projects that would like to interoperate with the 5G EVE platform). In particular, this template identifies the full list of functionalities and capabilities that a generic site facility, independently on its internal infrastructure and specific technologies, should expose towards the 5G EVE Interworking Framework to be compliant with the whole design and principles of the overall system, thus enabling its possible integration with the 5G EVE platform.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:rights>
     <dct:RightsStatement rdf:about="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
      <rdfs:label>Creative Commons Attribution 4.0 International</rdfs:label>
     </dct:RightsStatement>
    </dct:rights>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3625576"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/815074/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">815074</dct:identifier>
  <dct:title>5G European Validation platform for Extensive trials</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
42
45
views
downloads
All versions This version
Views 4242
Downloads 4545
Data volume 82.6 MB82.6 MB
Unique views 4141
Unique downloads 4040

Share

Cite as