There is a newer version of this record available.

Journal article Closed Access

Засади запобігання ризикам ранніх репродуктивних втрат в контексті олігонуклеотидного поліморфізму генів фолатного циклу

Алієва Тарана Джафар Кизи

Українською: [Алієва Т.Д.К. Засади запобігання ризикам ранніх репродуктивних втрат в контексті олігонуклеотидного поліморфізму генів фолатного циклу // Вісник Харківського Регіонального Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я. - 2019. - Том 89. - № 3. - С. 4-23 . DOI: 10.5281/zenodo.3582796]

Фолати - похідні фолієвої кислоти (вітаміну B9) - відіграють провідну роль у настанні та розвитку здорової вагітності: сприяють повноцінному розходженню хромосом при формуванні гамет, захищають хоріон та плід від тератогенних факторів, сприяють повноцінному  дозріванню і функціонуванню плаценти, мають естрогеноподібну дію, стимулюють еритропоез, беруть участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів, піримідинів, беруть участь в обміні холіну, гістидину, інших вітамінів, в метилюванні ДНК і РНК, сприяють регенерації м'язової тканини, розвитку швидко зростаючих тканин (шкіра, оболонки ШКТ, кістковий мозок). Ці функції реалізуються в процесі фолатного циклу (ФЦ), каскадного процес синтезу амінокислоти метіоніну з гомоцистеїну, контрольованого 3-ма ферментами: метілентетрагідрофолатредуктазою (MTHFR), метіонін-синтазою (MTR) і метіонін-синтаза-редуктазой (MTRR). У ФЦ фолати є коферментами. У наслідок дефіциту фолієвої кислоти, вітамінів В6 і В12, що беруть участь в обміні фолатів, виникають дефекти ферментів ФЦ MTHFR, MTR і MTRR,  порушення накопиченню гомоцистеїну в клітинах, підвищенню рівня гомоцистеїну в плазмі крові, що у свою чергу призводить до тромбофілічних, токсичних, атерогенних ефектів, ускладнює перебіг вагітності (у вигляді фетоплацентарної недостатності, передчасного відшарування нормально розташованої плаценти, пізніх гестозів), підвищує ризик дефектів розвитку плода (незарощення нервової трубки, аненцефалії, деформації лицьового скелета, ектопія кришталика та ін.). Дослідження поліморфізму генів, що кодують роботу ферментів ФЦ, дозволяють на ранніх етапах розвитку патології вагітних прийняти виважене рішення щодо подальшого збереження такої вагітності, провести корекцію патологічних станів та зменшити їх клінічні прояви, зменшити долю невиношування вагітності, а разом з цим зменшити і РВ. Відносно велика вартість молекулярно-генетичної діагностики порушень ФЦ у комплексі з невартісними методами профілактики за допомогою вітамінотерапії дозволяє мати обґрунтовану надію на зниження ранніх РВ в реальних українських економічних умовах.

Ключові слова: ранні репродуктивні втрати; невиношування вагітності; поліморфізм генів фолатного циклу; метафолін; гіпергомоцистеїнемія; MTHFR, MTRR та MTR-гени; вроджені аномалії розвитку; хромосомні порушення плоду; преконцепційна підготовка вагітних; медико-соціальні заходи попередження репродуктивних втрат.

На сторінці інституту у ФБ

 

In English: [Alieva T.D.K. (2019) Principles of risk prevention of early reproductive losses in the context of oligonucleotide polymorphism of folate cycle genes (ukr.) / Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 3(89), pp. 4-23 . DOI: 10.5281/zenodo.3582796]

Folates - derivatives of folic acid (vitamin B9) - play a leading role in the onset and development of healthy pregnancy: contribute to the full divergence of chromosomes in the formation of gametes, protect chorion and fetus from teratogenic factors, promote complete maturation and function stimulation, stimulate involved in the synthesis of amino acids, nucleic acids, purines, pyrimidines, involved in the exchange of choline, histidine, other vitamins, in methylation of DNA and RNA, promote the regeneration of muscle tissue yny, the development of fast-growing tissues (skin, membranes of the gastrointestinal tract, bone marrow). These functions are realized in the folate cycle (FC), the cascade process of synthesis of methionine amino acid from homocysteine controlled by 3 enzymes: methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), methionine synthase (MTR) and methionine synthase (MTRR). In the FC, folates are coenzymes. As a result of deficiency of folic acid, vitamins B6 and B12, which are involved in the exchange of folate, defects of enzymes of the folate cycle MTHFR, MTR and MTRR occur, FC disturbance, accumulation of homocysteine in cells, increase of the level of homocysteine in blood plasma, to thrombophilic, toxic, atherogenic effects, complicates the course of pregnancy (in the form of fetoplacental insufficiency, premature detachment of the normally located placenta, late preeclampsia), increases the risk of fetal development defects (nerve healing tube, anencephaly, deformity of the facial skeleton, ectopy of the lens, etc.). Studies of the polymorphism of genes encoding the work of enzymes of FCs allow in the early stages of the development of pathology of pregnant women to make a prudent decision to further preserve such pregnancy, to correct pathological conditions and reduce their clinical manifestations, to reduce the proportion of miscarriage, and at the same time to reduce. The relatively high cost of molecular genetic diagnostics of FC disorders in the complex by non-costly methods of prophylaxis with the help of vitamin therapy makes it possible to have reasonable hope of reducing early RH in real Ukrainian economic conditions.

Keywords: early reproductive losses; miscarriage; polymorphism of the folate cycle genes; metapholine; hyperhomocysteinemia; MTHFR, MTRR and MTR genes; congenital anomalies of development; chromosomal disorders of the fetus; pre-conceptual carry for pregnant; medical and social measures to prevent reproductive losses.

Closed Access

Files are not publicly accessible.

 • Вовк I. Б. Ранні репродуктивні втрати: етіологія, патогенетичні аспекти, діагностичні та лікувальні заходи / I. Б. Вовк, Н.Г. Горовенко, О.В. Трохимович, З.І. Россоха // Здоров'я України. – 2016. – № 1 (Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія). – С.37-40. URL: http://health-ua.com/article/6013-rann-reproduktivn-vtrati-etologya-patogenetichn-aspekti-dagnostichn-ta-lkuv

 • Чигряева О.Г. Цитогенетический анализ хориона при неразвивающейся беремен¬нос¬ти / О. Г. Чиряева, Л. И. Петрова, Н. А. Садик, В. С. Дудкина, и др. // Журналъ акушерства и женскихъ болѣзней (ISSN 1684–0461). – 2007. – Т. LVI, вып. 1/2007. – С. 35-45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsitogeneticheskiy-analiz-horiona-pri-nerazvivayuscheysya-beremennosti/viewer

 • Hassold T. J. Relationship of maternal age and trisomy among trisomic spontaneous abortions / T. J. Hassold, D. Warburton, J. Kline, Z. Stein // Am. J .Hum. Genet. — 1984. — Vol. 36. — P. 1349-1356.

 • Баранов В. С. Цитогенетика эмбрионального развития человека / В. С. Баранов, Т. В. Кузнецова. — СПб.: Изд-во Н-Л, 2007. — 640 с. — ISBN 5-94869-0334-2

 • Головачев Г. Д. Наследственность человека и внутриутробная гибель / Г. Д. Головачев. — М.: Медицина, 1983. — 152 с.

 • Воробйова І. І. Роль вродженої імунної системи при не виношуванні вагітності (огляд літератури) / І. І. Воробйова, А. А. Живецька-Денисова, В. Б. Ткаченко, Н. В. Рудакова, та інш. // Науково-практичне видання для лікарів "Слово pro здоров'я". Акушерство. - 2018. - Вип. 14, квітень 2018 р. URL: https://ozdorovie.com.ua/rol-vrodzhenoyi-imunnoyi-sistemi-pri-ne-vinoshuvanni-vagitnosti-oglyad-literaturi

 • Ліщук-Якимович Х. О. Антифосфоліпідний синдром у практиці лікаря-репродуктолога / Х. О. Ліщук-Якимович // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2016. – №1. – С. 80-82. URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=11544674740337165289&btnI=1&hl=uk

 • Наказ МОЗ України №626 від 08.10.2007 "Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями" (чинний) // Законодавство України, офіційний сайт Верховної ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0626282-07

 • Фесай О. А. Аналіз частоти поліморфізму генів фолатного циклу в жінок із різних регіонів України: власне дослідження та огляд / О. А. Фесай, Г. В. Стрелко, Г. В. Зайченко, В. В. Уланова // Репродуктивна ендокрінологія (ISSN 2411-1295). – 2018, вересень. – Том. 42, № 4. – С. 21-26. DOI: 10.18370/2309-4117.2018.42.21-27

 • Воробей-Вихівська В.М. Роль системи гемостазу в результативності програм допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. канд. мед. наук / В.М. Воробей-Вихівська. – Київ, 2017. – 20 с.

 • Линников В. И. Клиническое значение выявления тромбофилии у пациенток с бесплодием и неудачами экстракорпорального оплодотворения / В. И. Линников // Здоровье Женщины. – 2015. – Том 99, № 3. – С. 175-181.

 • Levi Setti P.E. Implantation failure in assisted reproduction technology and a critical approach to treatment / P.E. Levi Setti, G.V. Colombo, V. Savasi, C. Bulletti, et al. // Ann N Y Acad Sci. – 2004. – No. 1034. – P. 184-199. DOI: 10.1196/annals.1335.021

 • Фетисова И. Н. Полиморфизм генов фолатного цикла и болезни человека / И. Н. Фетисова // Вестник Ивановской медицинской академии. – 2006. – Т. 11, № 1-2. – С. 77-82.

 • Бочков Н. П. Клиническая генетика / Н. П. Бочков, В. П. Пузырев, С. А. Смирнихина. – 4-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 с.

 • Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности / В. М. Сидельникова. — М.: Триада-Х, 2002. — 304 с.

 • Jeltsch A. New concepts in DNA methylation / A. Jeltsch, R. Z. Jurkowska // Trends in Biochemical Sciences. – 2014. – Vol. 39, Nо.7. – P. 310-318.

 • Li E. DNA Methylation in Mammals / E. Li, Y. Zhang // Cold Spring Harb Perspect Biol. – 2014, May 1. – No. 6. – P. a019133. DOI: 10.1101/cshperspect.a019133

 • Юров, И. Ю. Особенности инактивации хромосомы Х у женщин старше 70 лет / И. Ю. Юров, Л. Виллард, С. Г. Ворсанова, и др. // Цитология и генетика. – 2004. – Т. 4. – С. 49-54.

 • Crider K. S. Folate and DNA methylation: a review of molecular mechanisms and the evidence for folates role / K.S. Crider, T.P. Yang, R.J. Berry, L.B. Bailey // Adv. Nutr. – 2012. – Vol. 3., No.1. – P. 21-38.

 • Herrmann W. Review of the role of hyperhomocysteinemia and B-vitamin deficiency in neurological and psychiatric disorders – current evidence and preliminary recommendations / W. Herrmann, S. Lorenzl, R. Obeid // Fortschr. Neurol. Psychiatr. – 2007. – Vol. 75, No. 9. – P. 515-527.

 • Nazki F. H. Folate: Metabolism, genes, polymorphisms and the associated diseases / F. H. Nazki, A. S. Sameer, B. A. Ganaie // Gene. – 2014. – Vol. 533. – P.11-20.

 • Wang, W. MTR, MTRR, and MTHFR Gene Polymorphisms and Susceptibility to Nonsyndromic Cleft Lip With or Without Cleft Palate / W. Wang, X.-H. Jiao, X.-P. Wang, X.-Y. Sun, et al. // Genetic testing and molecular biomarkers. – 2016. – Vol. 20, No. 6. – P. 297-303.

 • Cai B. Genetic Variant in MTRR, but Not MTR, Is Associated with Risk of Congenital Heart Disease: An Integrated MetaAnalysis / B. Cai, T. Zhang, R. Zhong, L. Zou , et. al. // Plos One. – 2014. – Vol. 9. – P. e89609.

 • Van der Put N.M. A second common mutation in the methylenetetrahydrofolate reductase gene: an additional risk factor for neural-tube defects? / N. M. Van der Put, F. Gabreels, E. M. Stevens, et al. // Am J Hum Genet. - 1998. - Vol. 62. - P. 1044–1051.

 • Жилкова Е. С. Анализ полиморфных вариантов генов MTHFR (C677T, A1298C) и MTRR (A66G) у мужчин со сниженной репродуктивной функцией / Е. С. Жилкова, Н. Н. Сотник, А. М. Феськов, А. М. Федота // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Т. 2 (125), вип. 4. – С. 253–258.

 • Зайченко А.В. Фолаты и омега-3-ПНЖК в акушерстве: больше чем профилактика дефектов нервной трубки / А.В. Зайченко // Здоров'я України. – 2018, березень. – С. 10-11.

 • Ratanas Thien K. Serum folates in man / K. Ratanas Thien, J.A. Blair, R.J. Leeming, et al. // J Clin Path. – 1977. – Vol. 30. – P. 438-448.

 • Гречанина Е. Я. Молекулярная медицина: реальность и перспективы / Е. Я. Гречанина. – Харьков, 2007. – 120 с.

 • Пальцев М. А. Молекулярная медицина: достижения и перспективы / М. А. Пальцев // Вестник НИИ молекулярной медицины. – М.: Русский врач, 2009. – Выпуск 9. – 116 с.

 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України №1177 від 31.12.2010 "Про затвердження клінічного протоколу "Комплексна допомога під час небажаної вагітності" // Законодавство України, офіційний сайт Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1177282-10

 • Наказ Міністерства охорони здоров'я України №782 від 29.12.2005 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги" // Законодавство України, офіційний сайт Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0782282-05

 • Безпечне переривання вагітності: Рекомендації для систем охорони здоров'я з практичних та нормативних питань. Видання друге. - Данія, Копенгаген: ВООЗ, Європейське регіональне бюро, видавничий центр, 2014. - 134 с. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70914/9789241548434_ukr.pdf

 • Singh S. Abortion worldwide: a decade of uneven progress / S. Singh, et al. ̶ New York, Guttmacher Institute, 2009.

 • Unsafe abortion: global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008, 6th ed. Geneva, World Health Organization, 2011.

 • Конституція України (Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996, оприлюднена друком у Відомостях Верховної Ради України, 1996, №30, ст. 141, зі змінами та доповненнями до 15.03.2016 включно, чинна) // Законодавство України, офіційний сайт Верховної ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96-вр

 • Цивільний кодекс України (№ 435-IV від 16.01.2003, зі змінами та доповненнями до 28.02.2019 включно, чинний) // Законодавство України, офіційний сайт Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15

 • Відповідь голови Комітету з питань охорони здоров'я Верховної ради України О. В. Богомолець на електронну петицію А. І. Вільчуна № 04-25/15-615 (127896) від 15.06.2018. Архівна копія:

 • Наказ МОЗ України № 417 від 15.07.2011 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні" // Законодавство України, офіційний сайт Верховної ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0417282-11

 • Cordero A. M. Optimal Serum and Red Blood Cell Folate Concentrations in Women of Reproductive Age for Prevention of Neural Tube Defects: World Health Organization Guidelines / A. M. Cordero, K. S. Crider, L. M. Rogers, M. J. Cannon, et al. // Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). – 2015, April 24 (weekly). – Vol. 64, No. 15. – Р. 421-423. URL: https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6415a5.htm or https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/75584/WHO_NMH_NHD_EPG_12.1_eng.pdf

 • Микитенко Д.О. Обґрунтування шляхів удосконалення медико-генетичної допомоги населенню на основі соціологічних опитувань / Д.О. Микитенко // Україна. Здоров'я нації (ISSN 2077-6594). - 2017. - Т. 43, № 2. - С. 67-74.

 • Захворюваність населення Харківської області 1995-2017 рр. // Головне управління статистики у Харківської області. URL: http://kh.ukrstat.gov.ua/zakhvoriuvanist-naselennia

 • Захворюваність населення України 1990-2017 рр. // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/zahvor_06_u.html

66
63
views
downloads
All versions This version
Views 661
Downloads 630
Data volume 46.3 MB0 Bytes
Unique views 451
Unique downloads 500

Share

Cite as