There is a newer version of this record available.

Journal article Open Access

Засади запобігання ризикам ранніх репродуктивних втрат в контексті олігонуклеотидного поліморфізму генів фолатного циклу

Алієва Тарана Джафар Кизи


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Алієва Тарана Джафар Кизи</dc:creator>
 <dc:date>2019-06-30</dc:date>
 <dc:description>1. Стаття

Українською: [Алієва Т.Д.К. Засади запобігання ризикам ранніх репродуктивних втрат в контексті олігонуклеотидного поліморфізму генів фолатного циклу // Вісник Харківського Регіонального Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я. - 2019. - Том 89. - № 3. - С. 4-23 . DOI: 10.5281/zenodo.3582796]

Фолати - похідні фолієвої кислоти (вітаміну B9) - відіграють провідну роль у настанні та розвитку здорової вагітності: сприяють повноцінному розходженню хромосом при формуванні гамет, захищають хоріон та плід від тератогенних факторів, сприяють повноцінному дозріванню і функціонуванню плаценти, мають естрогеноподібну дію, стимулюють еритропоез, беруть участь у синтезі амінокислот, нуклеїнових кислот, пуринів, піримідинів, беруть участь в обміні холіну, гістидину, інших вітамінів, в метилюванні ДНК і РНК, сприяють регенерації м'язової тканини, розвитку швидко зростаючих тканин (шкіра, оболонки ШКТ, кістковий мозок). Ці функції реалізуються в процесі фолатного циклу (ФЦ), каскадного процес синтезу амінокислоти метіоніну з гомоцистеїну, контрольованого 3-ма ферментами: метілентетрагідрофолатредуктазою (MTHFR), метіонін-синтазою (MTR) і метіонін-синтаза-редуктазой (MTRR). У ФЦ фолати є коферментами. У наслідок дефіциту фолієвої кислоти, вітамінів В6 і В12, що беруть участь в обміні фолатів, виникають дефекти ферментів ФЦ MTHFR, MTR і MTRR, порушення накопиченню гомоцистеїну в клітинах, підвищенню рівня гомоцистеїну в плазмі крові, що у свою чергу призводить до тромбофілічних, токсичних, атерогенних ефектів, ускладнює перебіг вагітності (у вигляді фетоплацентарної недостатності, передчасного відшарування нормально розташованої плаценти, пізніх гестозів), підвищує ризик дефектів розвитку плода (незарощення нервової трубки, аненцефалії, деформації лицьового скелета, ектопія кришталика та ін.). Дослідження поліморфізму генів, що кодують роботу ферментів ФЦ, дозволяють на ранніх етапах розвитку патології вагітних прийняти виважене рішення щодо подальшого збереження такої вагітності, провести корекцію патологічних станів та зменшити їх клінічні прояви, зменшити долю невиношування вагітності, а разом з цим зменшити і РВ. Відносно велика вартість молекулярно-генетичної діагностики порушень ФЦ у комплексі з невартісними методами профілактики за допомогою вітамінотерапії дозволяє мати обґрунтовану надію на зниження ранніх РВ в реальних українських економічних умовах.

Ключові слова: ранні репродуктивні втрати; невиношування вагітності; поліморфізм генів фолатного циклу; метафолін; гіпергомоцистеїнемія; MTHFR, MTRR та MTR-гени; вроджені аномалії розвитку; хромосомні порушення плоду; преконцепційна підготовка вагітних; медико-соціальні заходи попередження репродуктивних втрат.

На сторінці інституту у ФБ

 

In English: [Alieva T.D.K. (2019) Principles of risk prevention of early reproductive losses in the context of oligonucleotide polymorphism of folate cycle genes (ukr.) / Bulletin of the Kharkiv Regional Institute of Public Health Services, 3(89), pp. 4-23 . DOI: 10.5281/zenodo.3582796]

Folates - derivatives of folic acid (vitamin B9) - play a leading role in the onset and development of healthy pregnancy: contribute to the full divergence of chromosomes in the formation of gametes, protect chorion and fetus from teratogenic factors, promote complete maturation and function stimulation, stimulate involved in the synthesis of amino acids, nucleic acids, purines, pyrimidines, involved in the exchange of choline, histidine, other vitamins, in methylation of DNA and RNA, promote the regeneration of muscle tissue yny, the development of fast-growing tissues (skin, membranes of the gastrointestinal tract, bone marrow). These functions are realized in the folate cycle (FC), the cascade process of synthesis of methionine amino acid from homocysteine controlled by 3 enzymes: methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR), methionine synthase (MTR) and methionine synthase (MTRR). In the FC, folates are coenzymes. As a result of deficiency of folic acid, vitamins B6 and B12, which are involved in the exchange of folate, defects of enzymes of the folate cycle MTHFR, MTR and MTRR occur, FC disturbance, accumulation of homocysteine in cells, increase of the level of homocysteine in blood plasma, to thrombophilic, toxic, atherogenic effects, complicates the course of pregnancy (in the form of fetoplacental insufficiency, premature detachment of the normally located placenta, late preeclampsia), increases the risk of fetal development defects (nerve healing tube, anencephaly, deformity of the facial skeleton, ectopy of the lens, etc.). Studies of the polymorphism of genes encoding the work of enzymes of FCs allow in the early stages of the development of pathology of pregnant women to make a prudent decision to further preserve such pregnancy, to correct pathological conditions and reduce their clinical manifestations, to reduce the proportion of miscarriage, and at the same time to reduce. The relatively high cost of molecular genetic diagnostics of FC disorders in the complex by non-costly methods of prophylaxis with the help of vitamin therapy makes it possible to have reasonable hope of reducing early RH in real Ukrainian economic conditions.

Keywords: early reproductive losses; miscarriage; polymorphism of the folate cycle genes; metapholine; hyperhomocysteinemia; MTHFR, MTRR and MTR genes; congenital anomalies of development; chromosomal disorders of the fetus; pre-conceptual carry for pregnant; medical and social measures to prevent reproductive losses.

 

2. Архівні копії першоджерел:

[Відповідь голови Комітету з питань охорони здоров’я Верховної ради України О. В. Богомолець на електронну петицію А. І. Вільчуна № 04-25/15-615 (127896) від 15.06.2018. Архівна копія, DOI: 10.5281/zenodo.3582797]</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/3582797</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.3582797</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:3582797</dc:identifier>
 <dc:language>ukr</dc:language>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.3582796</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:source>Вісник Харківського Регіонального Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я 3(89) 4-23</dc:source>
 <dc:subject>ранні репродуктивні втрати</dc:subject>
 <dc:subject>невиношування вагітності</dc:subject>
 <dc:subject>поліморфізм генів фолатного циклу</dc:subject>
 <dc:subject>метафолін</dc:subject>
 <dc:subject>гіпергомоцистеїнемія</dc:subject>
 <dc:subject>MTHFR, MTRR та MTR-ген</dc:subject>
 <dc:subject>вроджені аномалії розвитку</dc:subject>
 <dc:subject>хромосомні порушення плоду</dc:subject>
 <dc:subject>преконцепційна підготовка вагітних</dc:subject>
 <dc:subject>медико-соціальні заходи попередження репродуктивних втрат</dc:subject>
 <dc:subject>early reproductive losses</dc:subject>
 <dc:subject>miscarriage</dc:subject>
 <dc:subject>polymorphism of the folate cycle genes</dc:subject>
 <dc:subject>metapholine</dc:subject>
 <dc:subject>hyperhomocysteinemia</dc:subject>
 <dc:subject>MTHFR, MTRR and MTR genes</dc:subject>
 <dc:subject>congenital anomalies of development</dc:subject>
 <dc:subject>chromosomal fetus disorders</dc:subject>
 <dc:subject>pre-conceptual carry for pregnant</dc:subject>
 <dc:subject>medical and social measures to prevent reproductive losses</dc:subject>
 <dc:title>Засади запобігання ризикам ранніх репродуктивних втрат в контексті олігонуклеотидного поліморфізму генів фолатного циклу</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
66
63
views
downloads
All versions This version
Views 6613
Downloads 6331
Data volume 46.3 MB14.3 MB
Unique views 459
Unique downloads 5029

Share

Cite as