Conference paper Open Access

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ PROVOZU FV STŘÍDAČŮ S POKROČILÝMI FUNKCEMI V DS V PROJEKTU INTERFLEX

Svec, Jan; Hes, Stanislav; Kula, Jan; Derner, Pavel


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3555078">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3555078</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3555078"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Svec, Jan</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jan</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Svec</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ČEZ Distribuce, a.s.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Hes, Stanislav</foaf:name>
    <foaf:givenName>Stanislav</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Hes</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ČEZ Distribuce, a.s.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kula, Jan</foaf:name>
    <foaf:givenName>Jan</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Kula</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ČEZ Distribuce, a.s.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Derner, Pavel</foaf:name>
    <foaf:givenName>Pavel</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Derner</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ČEZ Distribuce, a.s.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ PROVOZU FV STŘÍDAČŮ S POKROČILÝMI FUNKCEMI V DS V PROJEKTU INTERFLEX</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/731289/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-11-05</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CZE"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3555078"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3555078</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3555077"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Př&amp;iacute;spěvek se věnuje v&amp;yacute;sledkům dlouhodob&amp;eacute;ho měřen&amp;iacute; provozu FV stř&amp;iacute;dačů s pokročil&amp;yacute;mi regulačn&amp;iacute;mi funkcemi, kter&amp;eacute; jsou v distribučn&amp;iacute;ch s&amp;iacute;t&amp;iacute;ch nn instalov&amp;aacute;ny v r&amp;aacute;mci evropsk&amp;eacute;ho projektu InterFlex. ČEZ Distribuce instalovala pro &amp;uacute;čely testov&amp;aacute;n&amp;iacute; v projektu InterFlex ve třech lokalit&amp;aacute;ch FV stř&amp;iacute;dače s pokročil&amp;yacute;mi funkcemi o celkov&amp;eacute;m v&amp;yacute;konu vy&amp;scaron;&amp;scaron;&amp;iacute;m, než by bylo standardně př&amp;iacute;pustn&amp;eacute;. Různ&amp;eacute; anal&amp;yacute;zy naměřen&amp;yacute;ch dat z m&amp;iacute;st připojen&amp;iacute; i jin&amp;yacute;ch č&amp;aacute;st&amp;iacute; s&amp;iacute;tě ukazuj&amp;iacute;, že d&amp;iacute;ky spr&amp;aacute;vn&amp;eacute;mu fungov&amp;aacute;n&amp;iacute; autonomn&amp;iacute;ch regulac&amp;iacute; nejsou překročeny limity parametrů kvality elektrick&amp;eacute; energie a v&amp;yacute;roba energie z FV zdrojů nen&amp;iacute; nijak v&amp;yacute;znamně omezov&amp;aacute;na. Z&amp;aacute;roveň je na dlouhodob&amp;yacute;ch měřen&amp;iacute;ch uk&amp;aacute;z&amp;aacute;no na re&amp;aacute;lnou možnost zv&amp;yacute;&amp;scaron;en&amp;iacute; připojiteln&amp;eacute;ho v&amp;yacute;konu v&amp;yacute;roben na nn d&amp;iacute;ky autonomn&amp;iacute;m regulac&amp;iacute;m. Rovněž je analyzov&amp;aacute;n vliv omezen&amp;iacute; přetoků do s&amp;iacute;tě v&amp;yacute;roben s akumulac&amp;iacute; na &amp;uacute;roveň napět&amp;iacute; i na možnost připojitelnosti do s&amp;iacute;tě.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3555078">https://doi.org/10.5281/zenodo.3555078</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>2020737</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3555078/files/ČKCIRED 2019 Tábor VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ PROVOZU FV STŘÍDAČŮ.pdf">https://zenodo.org/record/3555078/files/ČKCIRED 2019 Tábor VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ PROVOZU FV STŘÍDAČŮ.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/731289/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">731289</dct:identifier>
  <dct:title>Interactions between automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
54
30
views
downloads
All versions This version
Views 5454
Downloads 3030
Data volume 60.6 MB60.6 MB
Unique views 4848
Unique downloads 2828

Share

Cite as