Book Open Access

Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Perelló, Josep; Bonhoure, Isabelle; Cigarini, Anna; Vicens, Julià


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">cat</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">citizen science</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ciència ciutadana</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">biblioteques públiques</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">public libraries</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120174434.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3540829</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-2971-3069</subfield>
  <subfield code="a">Bonhoure, Isabelle</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0002-9328-8589</subfield>
  <subfield code="a">Cigarini, Anna</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0003-0643-0469</subfield>
  <subfield code="a">Vicens, Julià</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">2918296</subfield>
  <subfield code="z">md5:e8fdec7b291e10419ad4781a0d38ee44</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3540829/files/CienciaCiutadanaalesBiblioteques.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-11-28</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3540829</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Universitat de Barcelona</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-8533-6539</subfield>
  <subfield code="a">Perelló, Josep</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Catalan version (see below the English version)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Aquesta publicaci&amp;oacute; recull l&amp;rsquo;experi&amp;egrave;ncia del curs de formaci&amp;oacute; Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, impulsat per la la Ger&amp;egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&amp;oacute; de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;El Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, adre&amp;ccedil;at als professionals de les biblioteques p&amp;uacute;bliques,&amp;nbsp; va voler descobrir i investigar de forma participativa el potencial de les biblioteques p&amp;uacute;bliques com a espais on generar nou coneixement amb i per la ciutadania. Des del mes de novembre de 2018 fins al juny de 2019, vint-i-cinc biblioteques han participat en cinc sessions teoricopr&amp;agrave;ctiques que ofereixen una visi&amp;oacute; actualitzada de la ci&amp;egrave;ncia ciutadana arreu del m&amp;oacute;n i han plantejat el debat sobre com pot implicar-s&amp;rsquo;hi una biblioteca municipal. La publicaci&amp;oacute; recull aquestes reflexions col&amp;middot;lectives sobre les raons per introduir la Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana a les biblioteques i els beneficis que pot aportar en aquest context a les persones, a les comunitats i als propis equipaments culturals. La formaci&amp;oacute; ha servit tamb&amp;eacute; per capacitar els i les professionals participants com a mediadors entre ciutadania i ci&amp;egrave;ncia. Durant el Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, les biblioteques han seleccionat deu projectes de ci&amp;egrave;ncia ciutadana que estan actualment en funcionament i han imaginat com seria la seva implantaci&amp;oacute; al seu municipi, tot adaptant-se a les particularitats culturals i socioambientals del seu espai, barri i poblaci&amp;oacute;. En aquesta publicaci&amp;oacute;, es mostren aquests 10 projectes en forma de fitxa. Els i les professionals de les biblioteques ofereixen la seva particular visi&amp;oacute; basant-se en uns objectius concrets i espec&amp;iacute;fics relacionats amb el municipi o barri de la seva biblioteca, proposant el perfil idoni dels participants i ressenyant la log&amp;iacute;stica necess&amp;agrave;ria per introduir-los a les biblioteques. Les fitxes inclouen tamb&amp;eacute; una proposta d&amp;rsquo;activitat relacionada. Tot plegat posa de manifest la versatilitat i adaptabilitat dels projectes de ci&amp;egrave;ncia ciutadana. La publicaci&amp;oacute; tamb&amp;eacute; es fa ress&amp;ograve; d&amp;rsquo;una iniciativa pionera: la co-creaci&amp;oacute; d&amp;rsquo;un projecte de Ciutadana amb els usuaris i professionals de les biblioteques de Fort Pienc (Barcelona), Olesa de Montserrat i Granollers. El resultat d&amp;rsquo;aquest proc&amp;eacute;s &amp;eacute;s el projecte &amp;ldquo;Jocs per l&amp;rsquo;Habitatge&amp;rdquo; que aborda la problem&amp;agrave;tica existent sobre l&amp;rsquo;acc&amp;eacute;s a l&amp;rsquo;habitatge.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;--&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Instruccions per optimitzar la impressi&amp;oacute; i la lectura del document:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;p&gt;Imprimir a doble cara&lt;/p&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;p&gt;Triar orientaci&amp;oacute; vertical&amp;nbsp; &amp;ldquo;donar la volta a la vora llarga&amp;rdquo;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;p&gt;Enquadernar o grapar el document per la banda horizontal superior&lt;/p&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;English version&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;This publication gathers the experience of the Citizen Science Laboratory training course, promoted by the Municipal Libraries Network of the Barcelona Provincial Council and led by OpenSystems of the University of Barcelona.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;The Citizen Science Laboratory, addressed to public libraries professionals, wanted to discover and investigate in a participatory way the potential of public libraries as spaces where new knowledge could be generated with and for the public. From November 2018 until June 2019, twenty-five libraries have participated in five theoretical and practical sessions that covered an updated vision of citizen science around the world and have raised the debate on how a municipal library could get involved in Citizen Science activities. The publication gathers these collective reflections about the reasons for introducing Citizen Science at public libraries and about the benefits that it can bring to people, communities and the cultural facilities themselves. The training has also served to qualify the participating professionals as mediators between citizens and science. During the Citizen Science Laboratory, the libraries have selected 10 ongoing Citizen Science projects and have imagined how to run them in their municipality, by adapting the projects to their cultural and socio-environmental context, users and population. In the publication, these 10 projects are visualized as cardboards. Library professionals share their vision based on the characteristics of their municipality, they imagine an ideal profile of the participants, and they review the logistics necessary to implement the project at the library. The cardboards also include an additional proposal for a related activity. All these contents show the versatility and adaptability of citizen science projects. The publication also echoes a pioneering initiative: the co-creation of a Citizen Science project with the users and professionals of the libraries of Fort Pienc (Barcelona), Olesa de Montserrat and Granollers. The result of this process is the &amp;quot;Games for Housing&amp;quot; project that addresses the existing problems regarding access to housing.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;-&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Instructions for optimizing the printing and reading of the document:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;p&gt;Print double sided&lt;/p&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;p&gt;Choose vertical orientation &amp;quot;turn the long edge&amp;quot;&lt;/p&gt;
	&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;
	&lt;p&gt;Bind or staple the document for the top horizontal band&lt;/p&gt;
	&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3490609</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3540829</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
1,629
921
views
downloads
All versions This version
Views 1,629903
Downloads 921510
Data volume 2.6 GB1.5 GB
Unique views 1,381786
Unique downloads 780441

Share

Cite as