Project deliverable Open Access

D2.1 Initial detailed architectural and functional site facilities description

Rodolphe Legouable; Kostas Trichia; Yiouli Kritikou; Christos Ntogkas; George Loukas; Georgos Agapiou; Nikos Kostopoulo; Konstantinos Kravariotis; Maria Kitra; Andreas Tzoulis; Emmanouil Paraskevakis; Ayoub Bousselmi; Raymond Knopp; Michel Corriou; Sergio Morant; Laurent Roullet; Gino Carrozzo; JAIME GARCIA-REINOSO; Ignacio Berberana; Mauro Boldi; Roberto Gavazzi; Orazio Toscano; Luca Stroppolo; Anna Sessler; Claudio Casetti; Paolo Giaccone; Silvia Canale; Yuri Chianese; Graziano Ciucciarelli; Vincenzo Suraci; Marco Tognaccini; Manuel Rodera


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3540439">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3540439</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3540439"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Rodolphe Legouable</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ORANGE SA</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Kostas Trichia</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>WINGS ICT SOLUTIONS Ltd.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Yiouli Kritikou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>WINGS ICT SOLUTIONS Ltd.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Christos Ntogkas</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>George Loukas</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>George Loukas</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>George Loukas</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Georgos Agapiou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Hellenic Telecommunications Organisation S.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Nikos Kostopoulo</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ericsson Hellas S.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Konstantinos Kravariotis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ericsson Hellas S.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Maria Kitra</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Nokia Solutions and Networks Hellas S.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Andreas Tzoulis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Nokia Solutions and Networks Hellas S.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Emmanouil Paraskevakis</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Nokia Solutions and Networks Hellas S.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ayoub Bousselmi</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>ORANGE SA</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Raymond Knopp</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>EURECOM</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Michel Corriou</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>B-COM</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Sergio Morant</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>B-COM</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Laurent Roullet</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>NOKIA BELL LABS France</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Gino Carrozzo</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Nextworks</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>JAIME GARCIA-REINOSO</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Univ. Carlos III de Madrid</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ignacio Berberana</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>IMDEA</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Mauro Boldi</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Telecom Italia</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Roberto Gavazzi</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Telecom Italia</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Orazio Toscano</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ericsson Telecomunicazioni S.p.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Luca Stroppolo</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ericsson Telecomunicazioni S.p.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Anna Sessler</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ericsson Telecomunicazioni S.p.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Claudio Casetti</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Politecnico di Torino</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Paolo Giaccone</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Silvia Canale</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Applied research to technologies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Yuri Chianese</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Applied research to technologies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Graziano Ciucciarelli</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Applied research to technologies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Vincenzo Suraci</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Applied research to technologies</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Marco Tognaccini</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Trenitalia S.p.A.</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Manuel Rodera</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Ericsson España S.A</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>D2.1 Initial detailed architectural and functional site facilities description</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <frapo:isFundedBy rdf:resource="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/815074/"/>
  <schema:funder>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </schema:funder>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-10-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/ENG"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3540439"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3540439</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3540438"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/5g-ppp"/>
  <owl:versionInfo>1.0</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;This deliverable contains the description of the four European (France, Greece, Italia and Spain) sites facilities that compose the 5G end-to-end infrastructure of 5G EVE. Since the deployment of the four facilities is in progress at the time of delivery of this document, the information here provided is to be considered as the state of hardware and software assets in each site facility planned for the end of April 2019, when the initial access to the 5G EVE platforms will be granted to the verticals to be integrated. The site facilities evolution will follow the specifications of 3GPP &amp;ndash; Release 16 and the roadmap of equipment manufacturers. The final state of the different sites facilities that will compose the E2E facility will be described in the D2.3 deliverable due at the end of the project (June 2021).&lt;br&gt; Each site facility is described individually, with an effort to identify the possible commonalities and inter-relations among site architectures which aims at easing the process of smooth interworking in the 5G EVE platform.&lt;br&gt; For each of the sites, we provide through this document a description of the reference high level architecture and a summary of the main vertical use-cases that is planned to integrate. A set of technical features is also provided, such as:&lt;/p&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&amp;bull; the RAN architecture (RRH, BBU, Frequency bands, implemented technologies, etc.);&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&amp;bull; the distributed cloud/MEC elements;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&amp;bull; the CORE architecture;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&amp;bull; the network management and orchestration functions;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&amp;bull; the tools and software used for the network deployment, supervision management and KPI testing and validation;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&amp;bull; the main interfaces between layers.&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;p&gt;The individual description of each of the sites allows to analyse the possible convergence between the different approaches of network deployment and thus to give the common blocks that can build the interworking between sites and the management of the 5G EVE end-to-end facility.&lt;br&gt; In the conclusion, we present a summary table of the technologies used by each site for each part of the network framework.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3540439"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.5281/zenodo.3540439</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>6846090</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/3540439/files/5geve_d2.1-initial-architectural-facilities-description.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
 <foaf:Project rdf:about="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/815074/">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">815074</dct:identifier>
  <dct:title>5G European Validation platform for Extensive trials</dct:title>
  <frapo:isAwardedBy>
   <foaf:Organization>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">10.13039/501100000780</dct:identifier>
    <foaf:name>European Commission</foaf:name>
   </foaf:Organization>
  </frapo:isAwardedBy>
 </foaf:Project>
</rdf:RDF>
437
412
views
downloads
All versions This version
Views 437437
Downloads 412412
Data volume 2.8 GB2.8 GB
Unique views 415415
Unique downloads 353353

Share

Cite as