There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Perelló, Josep; Bonhoure, Isabelle; Cigarini, Anna; Vicens, Julià


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3490610</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Perelló, Josep</creatorName>
   <givenName>Josep</givenName>
   <familyName>Perelló</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8533-6539</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat de Barcelona</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bonhoure, Isabelle</creatorName>
   <givenName>Isabelle</givenName>
   <familyName>Bonhoure</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2971-3069</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat de Barcelona</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Cigarini, Anna</creatorName>
   <givenName>Anna</givenName>
   <familyName>Cigarini</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9328-8589</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat de Barcelona</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Vicens, Julià</creatorName>
   <givenName>Julià</givenName>
   <familyName>Vicens</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-0643-0469</nameIdentifier>
   <affiliation>Universitat de Barcelona</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>citizen science</subject>
  <subject>ciència ciutadana</subject>
  <subject>biblioteques públiques</subject>
  <subject>public libraries</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-10-15</date>
 </dates>
 <language>ca</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Book"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3490610</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3490609</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Aquesta publicaci&amp;oacute; recull l&amp;rsquo;experi&amp;egrave;ncia del del curs de formaci&amp;oacute; Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, impulsat per la la Ger&amp;egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&amp;oacute; de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Amb la idea de veure les biblioteques p&amp;uacute;bliques com a espais on generar nou coneixement amb i per la ciutadania, la Ger&amp;egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&amp;oacute; de Barcelona, mitjan&amp;ccedil;ant el programa BiblioLab, ha impulsat el Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, un curs de formaci&amp;oacute; impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona i adre&amp;ccedil;at als i les professionals d&amp;rsquo;aquests equipaments. Des del mes de novembre de 2018 fins al juny de 2019, vint-i-cinc biblioteques han participat en cinc sessions teoricopr&amp;agrave;ctiques que ofereixen una visi&amp;oacute; actualitzada de la ci&amp;egrave;ncia ciutadana arreu del m&amp;oacute;n i han plantejat el debat sobre com pot implicar-s&amp;rsquo;hi una biblioteca municipal. La formaci&amp;oacute; ha servit tamb&amp;eacute; per capacitar els i les professionals participants com a enlla&amp;ccedil;os entre ciutadania i ci&amp;egrave;ncia. Durant aquest Laboratori les biblioteques han seleccionat deu projectes de ci&amp;egrave;ncia ciutadana que estan actualment en funcionament i han imaginat com seria la implantaci&amp;oacute; del projecte al seu municipi, tot adaptant-se a les particularitats culturals i socioambientals del seu espai, barri i poblaci&amp;oacute;. En aquesta publicaci&amp;oacute;, es mostren aquests deu projectes en forma de fitxa. Els i les professionals de les biblioteques ofereixen la seva particular visi&amp;oacute; basant-se en uns objectius concrets i espec&amp;iacute;fics relacionats amb el municipi o barri de la seva biblioteca, proposant el perfil idoni dels participants i ressenyant la log&amp;iacute;stica necess&amp;agrave;ria per introduir-los a les biblioteques. Les fitxes inclouen tamb&amp;eacute; una proposta d&amp;rsquo;activitat relacionada. Tot plegat posa de manifest la versatilitat i adaptabilitat dels projectes de ci&amp;egrave;ncia ciutadana.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
1,658
940
views
downloads
All versions This version
Views 1,658736
Downloads 940419
Data volume 2.6 GB1.1 GB
Unique views 1,403636
Unique downloads 799365

Share

Cite as