There is a newer version of this record available.

Book Open Access

Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa

Perelló, Josep; Bonhoure, Isabelle; Cigarini, Anna; Vicens, Julià


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3490610">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3490610</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3490610"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-8533-6539">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-8533-6539</dct:identifier>
    <foaf:name>Perelló, Josep</foaf:name>
    <foaf:givenName>Josep</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Perelló</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat de Barcelona</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-2971-3069">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-2971-3069</dct:identifier>
    <foaf:name>Bonhoure, Isabelle</foaf:name>
    <foaf:givenName>Isabelle</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Bonhoure</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat de Barcelona</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-9328-8589">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-9328-8589</dct:identifier>
    <foaf:name>Cigarini, Anna</foaf:name>
    <foaf:givenName>Anna</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Cigarini</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat de Barcelona</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0643-0469">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0643-0469</dct:identifier>
    <foaf:name>Vicens, Julià</foaf:name>
    <foaf:givenName>Julià</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Vicens</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Universitat de Barcelona</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Ciència ciutadana a les biblioteques: Observa, analitza, crea i participa</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dcat:keyword>citizen science</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>ciència ciutadana</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>biblioteques públiques</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>public libraries</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-10-15</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/CA"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3490610"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3490610</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3490609"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Aquesta publicaci&amp;oacute; recull l&amp;rsquo;experi&amp;egrave;ncia del del curs de formaci&amp;oacute; Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, impulsat per la la Ger&amp;egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&amp;oacute; de Barcelona i impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Amb la idea de veure les biblioteques p&amp;uacute;bliques com a espais on generar nou coneixement amb i per la ciutadania, la Ger&amp;egrave;ncia de Serveis de Biblioteques de la Diputaci&amp;oacute; de Barcelona, mitjan&amp;ccedil;ant el programa BiblioLab, ha impulsat el Laboratori de Ci&amp;egrave;ncia Ciutadana, un curs de formaci&amp;oacute; impartit per OpenSystems de la Universitat de Barcelona i adre&amp;ccedil;at als i les professionals d&amp;rsquo;aquests equipaments. Des del mes de novembre de 2018 fins al juny de 2019, vint-i-cinc biblioteques han participat en cinc sessions teoricopr&amp;agrave;ctiques que ofereixen una visi&amp;oacute; actualitzada de la ci&amp;egrave;ncia ciutadana arreu del m&amp;oacute;n i han plantejat el debat sobre com pot implicar-s&amp;rsquo;hi una biblioteca municipal. La formaci&amp;oacute; ha servit tamb&amp;eacute; per capacitar els i les professionals participants com a enlla&amp;ccedil;os entre ciutadania i ci&amp;egrave;ncia. Durant aquest Laboratori les biblioteques han seleccionat deu projectes de ci&amp;egrave;ncia ciutadana que estan actualment en funcionament i han imaginat com seria la implantaci&amp;oacute; del projecte al seu municipi, tot adaptant-se a les particularitats culturals i socioambientals del seu espai, barri i poblaci&amp;oacute;. En aquesta publicaci&amp;oacute;, es mostren aquests deu projectes en forma de fitxa. Els i les professionals de les biblioteques ofereixen la seva particular visi&amp;oacute; basant-se en uns objectius concrets i espec&amp;iacute;fics relacionats amb el municipi o barri de la seva biblioteca, proposant el perfil idoni dels participants i ressenyant la log&amp;iacute;stica necess&amp;agrave;ria per introduir-los a les biblioteques. Les fitxes inclouen tamb&amp;eacute; una proposta d&amp;rsquo;activitat relacionada. Tot plegat posa de manifest la versatilitat i adaptabilitat dels projectes de ci&amp;egrave;ncia ciutadana.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3490610"/>
    <dcat:byteSize>2585967</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3490610/files/ciienciaciutadanaalesbiblioteques1p.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
1,658
940
views
downloads
All versions This version
Views 1,658736
Downloads 940419
Data volume 2.6 GB1.1 GB
Unique views 1,403636
Unique downloads 799365

Share

Cite as