Zenodo.org will be unavailable for 2 hours on September 29th from 06:00-08:00 UTC. See announcement.

Journal article Open Access

Chosen aspects of medical care in Poland for patient from the Islamic culture

Chrzan-Rodak, Agnieszka; Bąk, Jadwiga; Machul, Michał; Bieniak, Monika; Chałdaś‑Majdańska, Justyna; Dobrowolska, Beata

Chrzan-Rodak Agnieszka, Bąk Jadwiga, Machul Michał, Bieniak Monika, Chałdaś‑Majdańska Justyna, Dobrowolska Beata. Chosen aspects of medical care in Poland for patient from the Islamic culture. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):392-399. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.344549

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4297

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 12.02.2017. Revised 23.02.2017. Accepted: 28.02.2017.

 

Wybrane aspekty opieki medycznej w Polsce nad pacjentem pochodzącym z kręgu kultury islamu

Chosen aspects of medical care in Poland for patient from the Islamic culture

 

Agnieszka Chrzan-Rodak1, Jadwiga Bąk1, Michał Machul1, Monika Bieniak1, Justyna Chałdaś-Majdańska1, Beata Dobrowolska2

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie / Students’ Scientific Association, Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

2 Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, opiekun SKN/ Department of Nursing Development, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Students’ Association supervisor

 

Słowa kluczowe: islam, pacjenci zróżnicowani kulturowo, opieka medyczna

Key words: Islam, culturally diverse patients, medical care

 

 

Agnieszka Chrzan-Rodak,

Jadwiga Bąk,

Michał Machul,

Monika Bieniak,

Justyna Chałdaś-Majdańska,

dr n. hum. Beata Dobrowolska

 

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Postępujący proces globalizacji stawia nowe wyzwania przed opieką zdrowotną w Polsce, które dotyczą m.in. zapewnienia bezpieczeństwa kulturowego pacjentom pochodzącym z odmiennych kręgów kulturowych.

Cel. Celem pracy jest analiza wybranych aspektów opieki medycznej w Polsce nad pacjentem- przedstawicielem kultury islamu.

Metody. Dokonano kontekstowej analizy jakościowej wywiadów zgromadzonych wśród pięciu przedstawicieli islamu zamieszkujących miasto Lublin. Badania zostały przeprowadzone w 2016 roku w Centrum Kultury Islamu w Lublinie. W procesie doboru przedstawicieli islamu zastosowano metodę kuli śnieżnej. Wywiady nagrano a następnie transkrybowano.

Wyniki. Analiza jakościowa uzyskanych danych pozwoliła na wyodrębnienie następujących głównych kategorii zagadnień związanych z opieką nad pacjentem z kręgu kultury islamu w praktyce pielęgniarskiej: modlitwa w warunkach szpitalnych; post w warunkach szpitalnych; posiłki w szpitalach; opieka i pielęgnacja a płeć opiekunów; leczenie i leki; wyzwania w opiece nad pacjentem odmiennym kulturowo.

Wnioski. Badania pokazały, iż realizacja praktyk religijnych, różnice kulturowe w zakresie spożywanych posiłków, przyjmowanych leków, realizacji wybranych procedur medyczno-opiekuńczych oraz w zakresie komunikacji to te elementy, które wymagają większej uwagi personelu medycznego w procesie opieki nad pacjentem odmiennym kulturowo, a w tym przypadku z kręgu kultury islamu. Pacjenci z kultury islamu przebywający w polskich szpitalach wykazują gotowość dostosowania się do systemu opieki medycznej, w ramach którego objęci są opieką oraz poszukiwania alternatywnych sposobów działania, które pozwolą zachować ich kulturową tożsamość. Istnieje potrzeba kształtowania kompetencji kulturowych studentów kierunków medycznych oraz aktywnych zawodowo pracowników medycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa kulturowego podopiecznym.

 

Abstract

Introduction. The progressing globalisation process creates new challenges for healthcare in Poland, which are related mainly providing cultural security for patients from different culture circles.

Aim. The objective of the study is to analyse chosen aspects of medical care in Poland for patients from the Islamic culture.

Methods. A qualitative, contextual analysis of the material from interviews conducted among five followers of Islam who live in Lublin. The survey was carried out from 20 June to 8 July 2016 at the Islamic Cultural Centre in Lublin. The process of sampling the representatives of Islamic culture involved the snowball sampling method. The interviews were recorded and transcribed.

Results. The qualitative analysis of the data obtained made it possible to specify the following categories of issues related to care for patients representing the Islamic culture in nursing practice: prayer in the hospital environment, fasting in hospital conditions, meals in hospitals, care and nursing and the carer's sex, treatment and medications, challenges in care for patients from different culture circles.

Conclusions. The survey results show that religious practices, cultural differences related to meals, medications, selected medical and care procedures and communication are issues which require greater attention of medical personnel in the process of care for patients representing different cultures – in this case the Islamic culture. Patients from the Islamic culture staying in Polish hospitals are ready to adjust to the healthcare system and to seek alternative procedures enabling them to preserve their cultural identity. Developing the cultural competence of medical students and occupationally active medical professionals is an important issue aiming at protecting cultural safety of the patient.

Files (605.7 kB)
Name Size
4297.pdf
md5:bef08b72bcf371c0285a1ff1e197a5de
605.7 kB Download
103
171
views
downloads
All versions This version
Views 103103
Downloads 171171
Data volume 103.6 MB103.6 MB
Unique views 100100
Unique downloads 167167

Share

Cite as