Journal article Open Access

Eating disorders among women of childbearing age

Bień, Agnieszka; Pieczykolan, Agnieszka

Bień Agnieszka, Pieczykolan Agnieszka. Eating disorders among women of childbearing age. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):381-391. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.344548

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4289

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 12.02.2017. Revised 23.02.2017. Accepted: 28.02.2017.

 

Zaburzenia odżywiania wśród kobiet w wieku rozrodczym

Eating disorders among women of childbearing age

 

Agnieszka Bień1, Agnieszka Pieczykolan2

 

1              Zakład Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  Department of the Basics of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin

2 Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Podstaw Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

  Student Research Group of the Department of the Basics of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Medical University of Lublin, Poland

 

 

Słowa kluczowe: zaburzenia odżywiania, ortoreksja, globalna orientacja życiowa

Key words: eating disorders, ortorexia nervosa, global orientation of life

 

STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Odżywianie jest jedną z fundamentalnych potrzeb człowieka, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. W dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej zwracają uwagę na rodzaj i ilość spożywanego pokarmu, chcąc zachować zdrowie lub szczupłą sylwetkę. Rygorystyczne przestrzeganie zasad żywienia się wyłącznie zdrowymi posiłkami może doprowadzić do zaburzenia typu ortoreksja, które może spowodować wiele powikłań, m.in. spadek masy ciała, niedobory witaminowe i mineralne, zaburzenia hormonalne, problemy natury psychicznej. Celem pracy było zbadanie występowania zaburzeń odżywiania typu ortoreksja w grupie kobiet w wieku rozrodczym oraz sprawdzenie, czy istnieje związek pomiędzy występowaniem zaburzeń odżywiania a globalną orientacją życiową respondentek.

Materiał i metoda. Badaniem objęto 280 kobiet w wieku pomiędzy 18 a 35 rokiem życia, które dobrowolnie przystąpiły do badania. W badaniach wykorzystano technikę kwestionariuszową, składającą się z autorskiego kwestionariusza ankiety oraz wystandaryzowanych narzędzi badawczych (kwestionariusza ORTO-15, kwestionariusza SCOFF oraz Kwestionariusza Orientacji Życiowej SOC-29).

Wyniki. Po przeprowadzeniu badań stwierdzono związek pomiędzy występowaniem zaburzeń odżywiania typu ortoreksja, a wyznaniem religijnym (p<0,05 oraz pomiędzy zaburzeniem odżywiania typu anoreksja i bulimia, a stanem cywilnym (p<0,05) i indeksem masy ciała (BMI) (p<0,05). Wykazano również, iż niższy poziom ogólnego poczucia koherencji oraz jej składowych występuje częściej u osób z grupy ryzyka zachorowania na anoreksję lub bulimię (p<0,05).

Wnioski. Istnieje związek pomiędzy występowaniem zaburzeń odżywiania typu ortoreksja a wyznaniem religijnym. Istnieje związek pomiędzy występowaniem zaburzeń odżywiania typu anoreksja i bulimia a stanem cywilnym i indeksem masy ciała kobiet.

 

ABSTRACT

Introduction. Nutrition is one of the fundamental human needs, which allows for the proper functioning of the body. Nowadays, people are increasingly turning attention to the type and quantity of food intake, in order to preserve health and slim. Rigorous adherence to the principles of nutrition only healthy meals can lead to disorder orthorexia nervosa, which can lead to many complications (such as weight loss, vitamin deficiencies and mineral, hormonal disorders, psychological problems). The aim of the study was to investigate the prevalence of eating disorders such orthorexia nervosa in women of childbearing age and to check whether there is a relationship between the occurrence of eating disorders and a global orientation of life of respondents.

Material and method. The study included 280 women aged between 18 and 35 years old who voluntarily joined the study. The study used the questionnaire technique, consisting of the author's questionnaire and standardized research tools (ORTO-15 Questionnaire, the SCOFF Eating Disorders Questionnaire and the Sense of Coherence Scale SOC-29).

Results. After conducting these studies found an association between the occurrence of eating disorders such as orthorexia nervosa to religion, and between type of eating disorder anorexia and bulimia and marital status, and body mass index (BMI). It was also shown that the lower the overall level of sense of coherence and its components is more common in individuals at risk of developing anorexia or bulimia.

Conclusion. There is a relationship between the occurrence of eating disorders such as orthorexia nervosa to religion. There is a relationship between the occurrence of eating disorders such as anorexia and bulimia marital status and body mass index of women.

Files (603.8 kB)
Name Size
4294.pdf
md5:5eb5fc99d2a30723ee70f7fd1d55bf6e
603.8 kB Download
74
51
views
downloads
All versions This version
Views 7474
Downloads 5151
Data volume 30.8 MB30.8 MB
Unique views 6565
Unique downloads 4848

Share

Cite as