Technical note Open Access

Fast rotational intensive grazing - Intensywny (kontrolowany) wypas rotacyjny

Catalan M.; Palomo G.; Moreno G.; Borek R.; Wydra M.; Jędrejek A.


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3266711", 
 "ISBN": "", 
 "language": "pol", 
 "title": "Fast rotational intensive grazing - Intensywny (kontrolowany) wypas rotacyjny", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    1, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "Zwi\u0119kszone zapotrzebowanie na mi\u0119so podkr\u0119cane jest przez wci\u0105\u017c rosn\u0105c\u0105 liczebno\u015b\u0107 naszej populacji, ale te\u017c przez wzrost spo\u017cycia mi\u0119sa na osob\u0119. Rolnicy i naukowcy staraj\u0105 si\u0119 ograniczy\u0107 szkodliwy wp\u0142yw hodowli inwentarza na \u015brodowisko, zwi\u0119kszaj\u0105c efektywno\u015b\u0107 produkcji i ograniczaj\u0105c j\u0105 do cel\u00f3w spo\u017cywczych. Zmniejszenie produkcji komponent\u00f3w pasz, na korzy\u015b\u0107 produkcji po\u017cywienia dla cz\u0142owieka, jest jednym ze sposob\u00f3w na z\u0142agodzenie negatywnego wp\u0142ywu na \u015brodowisko i zapewnienie bezpiecze\u0144stwa \u017cywno\u015bciowego w przysz\u0142o\u015bci.\nPastwiska \u015br\u00f3dziemnomorskie, takie jak dehesa czy montado, zmagaj\u0105 si\u0119 z powa\u017cnymi trudno\u015bciami. Ci\u0105g\u0142y wypas prowadzi do dramatycznych r\u00f3\u017cnic sezonowych w produkcji traw i problem\u00f3w z zapewnieniem wystarczaj\u0105cej ilo\u015bci po\u017cywienia dla zwierz\u0105t przez ca\u0142y rok. W konsekwencji niedobory s\u0105 uzupe\u0142niane po\u017cywieniem pochodz\u0105cym z zewn\u0119trznych \u017ar\u00f3de\u0142, co powoduje spadek rentowno\u015bci wielu gospodarstw. Potrzebny jest wi\u0119c odpowiedni system zarz\u0105dzania wypasem.", 
 "author": [
  {
   "family": "Catalan M."
  }, 
  {
   "family": "Palomo G."
  }, 
  {
   "family": "Moreno G."
  }, 
  {
   "family": "Borek R."
  }, 
  {
   "family": "Wydra M."
  }, 
  {
   "family": "J\u0119drejek A."
  }
 ], 
 "volume": "", 
 "note": "", 
 "type": "article", 
 "publisher_place": "", 
 "issue": "", 
 "id": "3266711"
}
104
134
views
downloads
All versions This version
Views 104104
Downloads 134134
Data volume 213.6 MB213.6 MB
Unique views 8383
Unique downloads 126126

Share

Cite as