Journal article Open Access

Amalan Etika Perniagaan Islam dalam kalangan Usahawan Islam: Kajian Kes di Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd

Rossidi


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3252719</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Rossidi</creatorName>
   <affiliation>Usop</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Amalan Etika Perniagaan Islam dalam kalangan Usahawan Islam: Kajian Kes di Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-06-23</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="JournalArticle"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3252719</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3252718</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Keusahawanan adalah sebahagian daripada sistem dan perniagaan ekonomi Islam. Islam menggesa para pengikutnya untuk sentiasa berusaha menjadi usahawan yang kreatif dan inovatif. Objektif kajian ini adalah mengkaji pengamalan perniagaan etika Islam di kalangan usahawan Islam khususnya di negeri Terengganu. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kes yang dijalankan ke atas usahawan Islam iaitu Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd untuk berkongsi amalan mereka dalam perniagaan etika Islam ideal. Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa Syarikat Noor Arfa Holdings Sdn. Bhd mempunyai sistem etika yang merupakan gabungan pelbagai elemen termasuk iman dan ketuhanan. Pematuhan dan amalan nilai-nilai ini menjadikan mereka berbeza daripada usahawan lain. &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
130
4,764
views
downloads
All versions This version
Views 130130
Downloads 4,7644,764
Data volume 2.1 GB2.1 GB
Unique views 116116
Unique downloads 4,4624,462

Share

Cite as