Drawing Open Access

Die wunderbare Welt der Daten: 10 Cartoons

Peter Petri; Roman Gerlach; Julien Colomb


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-01-M%C3%BClltrennung-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:a721cf94213b3cc8d78e6d668114f715", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-01-M\u00fclltrennung-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4264912
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-01-M%C3%BClltrennung-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:59162f82b15b3e9add07d1edd6746865", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-01-M\u00fclltrennung-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4463763
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-02-Softwarklitsche-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:901fe7428ce5fcfc0cd532c9a1e96289", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-02-Softwarklitsche-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4140213
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-02-Softwarklitsche-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:0844e520b23a6b3b98d13ff45c72f111", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-02-Softwarklitsche-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4315543
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-03-Schwiegermutter-Rechner-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:efe492dd93ceb2da96b3ff3fc0982122", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-03-Schwiegermutter-Rechner-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4235646
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-03-Schwiegermutter-Rechner-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:45616db3029287c7c2d2fcc40e4a1e62", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-03-Schwiegermutter-Rechner-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4352942
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-04-Windows-XP-Rechner-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:bb6ac17000ac69bcc4d5fe3339ac8ea6", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-04-Windows-XP-Rechner-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 5098308
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-04-Windows-XP-Rechner-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:e579c4a35e8a853711ab427984d63027", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-04-Windows-XP-Rechner-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 5095404
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-05-Eichh%C3%B6rnchen-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:a6d956975a3572b79805d255470dbf89", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-05-Eichh\u00f6rnchen-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4575357
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-05-Eichh%C3%B6rnchen-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:fd8304ca839593364c8c44b11cc93395", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-05-Eichh\u00f6rnchen-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4727180
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-06-Kreuzwortr%C3%A4tsel-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:07917f2343a25de60dc9b4e4137e2124", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-06-Kreuzwortr\u00e4tsel-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4029740
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-06-Kreuzwortr%C3%A4tsel-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:d2f91bc7a497149c9858aea797840489", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-06-Kreuzwortr\u00e4tsel-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4295244
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-07-Excel-Tabellen-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:9e7eceb2f50316f5ce4b3ee15e18685b", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-07-Excel-Tabellen-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4073685
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-07-Excel-Tabellen-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:b030ba3e29dc73b9175a0f9e2c28955f", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-07-Excel-Tabellen-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4092691
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-08-Laptop-geflutet-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:9dc9cd19e993adbe24f923944d284910", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-08-Laptop-geflutet-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 3740845
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-08-Laptop-geflutet-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:3c1477bc6e56de690202a194e20dd01a", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-08-Laptop-geflutet-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 3947127
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-09-Bewerbungsgespr%C3%A4ch-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:61959e251b49d31ef5a28f4f90d4616b", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-09-Bewerbungsgespr\u00e4ch-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 3875112
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-09-Bewerbungsgespr%C3%A4ch-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:e1d40108af4e524f6faecb3eb57429f8", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-09-Bewerbungsgespr\u00e4ch-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 3904492
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-10-Gel%C3%B6bnis-Hochformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:ba9dde6f9726b1381d2bae592c72eb3d", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-10-Gel\u00f6bnis-Hochformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 3909646
  }, 
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12/PeterPetri-Cartoon-10-Gel%C3%B6bnis-Querformat.jpg"
   }, 
   "checksum": "md5:aad978f60ab9303824d8d22d4a85f032", 
   "bucket": "16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
   "key": "PeterPetri-Cartoon-10-Gel\u00f6bnis-Querformat.jpg", 
   "type": "jpg", 
   "size": 4097338
  }
 ], 
 "owners": [
  70281
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.3251896", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 4313.0, 
  "unique_views": 1408.0, 
  "views": 1546.0, 
  "version_views": 1544.0, 
  "unique_downloads": 4313.0, 
  "version_unique_views": 1406.0, 
  "volume": 26193991616.0, 
  "version_downloads": 6164.0, 
  "downloads": 6164.0, 
  "version_volume": 26193991616.0
 }, 
 "links": {
  "thumb250": "https://zenodo.org/api/iiif/v2/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12:48b03991-5bc8-4c0b-930c-ba6680b42287:PeterPetri-Cartoon-01-M%C3%BClltrennung-Hochformat.jpg/full/250,/0/default.jpg", 
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3251896", 
  "thumbs": {
   "10": "https://zenodo.org/record/3251896/thumb10", 
   "750": "https://zenodo.org/record/3251896/thumb750", 
   "50": "https://zenodo.org/record/3251896/thumb50", 
   "1200": "https://zenodo.org/record/3251896/thumb1200", 
   "100": "https://zenodo.org/record/3251896/thumb100", 
   "250": "https://zenodo.org/record/3251896/thumb250"
  }, 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3251895", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3251895.svg", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/3251896", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/16041bde-b886-4b3d-b757-0033f4f67e12", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.3251896.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/3251896", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/3251896"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.3251895", 
 "created": "2019-06-21T13:41:11.032645+00:00", 
 "updated": "2019-06-21T13:41:11.956585+00:00", 
 "conceptrecid": "3251895", 
 "revision": 1, 
 "id": 3251896, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.3251896", 
  "description": "<p>&quot;Die wunderbare Welt der Daten&quot; ist eine Serie von 10 Cartoons zu verschiedenen Aspekten des Forschungsdatenmanagements. Die Cartoons bilden dabei in verk&uuml;rzter, zugespitzter oder &uuml;bertragenen Form Szenarien ab, die h&auml;ufig im Forschungsalltag auftreten. Sie wurden mit dem Ziel erstellt, Forschende f&uuml;r die Herausforderungen des Datenmanagments zu sensibilisieren.</p>\n\n<p>Die Cartoons wurden von <a href=\"http://www.peterpetri.de/info.html\">Peter Petri</a> im Rahmen des <a href=\"https://www.researchdata.uni-jena.de/Projekt+eeFDM.html\">eeFDM-Projektes</a> entwickelt und gestaltet. An der inhaltlichen Ausgestaltung waren Roman Gerlach und Julien Colomb beteiligt.</p>\n\n<p>01 - M&uuml;lltrennung<br>\n02 - Die Softwarklitsche<br>\n03 - Der Schwiegermutter-Rechner<br>\n04 - Der Windows-XP-Rechner hilft<br>\n05 - Eichh&ouml;rnchen wei&szlig; Bescheid<br>\n06 - Datenl&ouml;sung mit 3 Buchstaben<br>\n07 - Ein Haufen Excel-Tabellen<br>\n08 - Laptop-geflutet<br>\n09 - Das Bewerbungsgespr&auml;ch<br>\n10 - Geschichte wird geschrieben</p>\n\n<p>Die Cartoons liegen im Quer- und Hochformat vor und k&ouml;nnen im Rahmen der genannten Lizenz genutzt werden.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>", 
  "language": "deu", 
  "title": "Die wunderbare Welt der Daten: 10 Cartoons", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "notes": "Diese Publikation wurde im Rahmen des Projekts \"eeFDM\" mit dem F\u00f6rderkennzeichen 16FDM009 vom Bundesministerium f\u00fcr Bildung und Forschung gef\u00f6rdert.", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3251895"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "3251896"
     }
    }
   ]
  }, 
  "version": "1", 
  "keywords": [
   "Research Data", 
   "Forschungsdaten", 
   "Training", 
   "Schulung", 
   "Beratung", 
   "Sensibilisierung"
  ], 
  "publication_date": "2019-06-21", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Artist", 
    "name": "Peter Petri"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-5104-4247", 
    "affiliation": "Friedrich-Schiller-University Jena", 
    "name": "Roman Gerlach"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-3127-5520", 
    "affiliation": "Friedrich-Schiller-University Jena", 
    "name": "Julien Colomb"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "drawing", 
   "type": "image", 
   "title": "Drawing"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.3251895", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
1,544
6,164
views
downloads
All versions This version
Views 1,5441,546
Downloads 6,1646,164
Data volume 26.2 GB26.2 GB
Unique views 1,4061,408
Unique downloads 4,3134,313

Share

Cite as