Dataset Open Access

#nowplaying-rs

Eva Zangerle; Asmita Poddar; Yi-Hsuan Yang


BibTeX Export

@dataset{eva_zangerle_2019_3247476,
 author    = {Eva Zangerle and
         Asmita Poddar and
         Yi-Hsuan Yang},
 title    = {\#nowplaying-rs},
 month    = mar,
 year     = 2019,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.3247476},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.3247476}
}
907
225
views
downloads
All versions This version
Views 907351
Downloads 225180
Data volume 380.3 GB312.5 GB
Unique views 808298
Unique downloads 137102

Share

Cite as