Book Open Access

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová; Simona Hudecová; Zuzana Stožická


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">slk</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">scholarly publishing</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">history of scholarly publishing</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">trends in scholarly publishing</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">scholarly writing</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">peer review</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">scientific journals</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication ethics</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">author rights</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">electronic information sources</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">literature search</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">future of libraries</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20210408120556.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">3236329</controlfield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Centrum vedecko-technických informácií SR</subfield>
  <subfield code="a">Simona Hudecová</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Centrum vedecko-technických informácií SR</subfield>
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-6888-9254</subfield>
  <subfield code="a">Zuzana Stožická</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">6569138</subfield>
  <subfield code="z">md5:0b7c47ceaa33cf991ed235e621337557</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/3236329/files/Sprievodca_svetom_vedeckeho_publikovania.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2019-05-31</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-open-access-cvtisr</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:3236329</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">Centrum vedecko-technických informácií SR</subfield>
  <subfield code="a">Jitka Dobbersteinová</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Sprievodca svetom vedeckého publikovania</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-open-access-cvtisr</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Efekt&amp;iacute;vna komunik&amp;aacute;cia je kľ&amp;uacute;čov&amp;aacute; pre pokrok vedy aj spoločnosti. Publikovať v&amp;yacute;sledky vedeckej pr&amp;aacute;ce tak, aby boli d&amp;ocirc;veryhodn&amp;eacute;, viditeľn&amp;eacute; uprostred informačnej z&amp;aacute;plavy a&amp;nbsp;dostupn&amp;eacute; pre každ&amp;eacute;ho, kto by ich mohol potrebovať, je pre niekoho ľahk&amp;eacute;, k&amp;yacute;m pre in&amp;eacute;ho ťaž&amp;scaron;ie než v&amp;yacute;skum samotn&amp;yacute;. Najm&amp;auml; zač&amp;iacute;naj&amp;uacute;ci vedeck&amp;iacute; pracovn&amp;iacute;ci m&amp;aacute;vaj&amp;uacute; probl&amp;eacute;my zorientovať sa v&amp;nbsp;zložitej, zvl&amp;aacute;&amp;scaron;tnej a&amp;nbsp;občas nelogickej krajine vedeck&amp;eacute;ho publikovania, formovanej r&amp;ocirc;znorodosťou vedn&amp;yacute;ch odborov, historick&amp;yacute;mi rozhodnutiami, v&amp;yacute;vojom technick&amp;yacute;ch prostriedkov, finančn&amp;yacute;mi tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstaviteľn&amp;yacute;m objemom dobrovoľnej pr&amp;aacute;ce, ktor&amp;uacute; autori, recenzenti a&amp;nbsp;mnoho editorov vkladaj&amp;uacute; do syst&amp;eacute;mu bez n&amp;aacute;roku na honor&amp;aacute;r. T&amp;iacute;, ktor&amp;iacute; nemali &amp;scaron;ťastie na rozhľaden&amp;eacute;ho mentora, m&amp;ocirc;žu prijať pomocn&amp;uacute; ruku knihovn&amp;iacute;ka-publikačn&amp;eacute;ho poradcu. Sprievodca svetom vedeck&amp;eacute;ho publikovania prevedie čitateľa od&amp;nbsp;&amp;uacute;svitu prv&amp;yacute;ch vedeck&amp;yacute;ch časopisov až po&amp;nbsp;najnov&amp;scaron;ie otvoren&amp;eacute; publikačn&amp;eacute; platformy. Sleduje cestu vedeck&amp;eacute;ho čl&amp;aacute;nku od koncepcie a&amp;nbsp;p&amp;iacute;sania, cez hľadanie spr&amp;aacute;vneho časopisu a &amp;uacute;skalia recenzn&amp;eacute;ho konania, až po&amp;nbsp;publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronick&amp;yacute;ch informačn&amp;yacute;ch zdrojov a&amp;nbsp;v&amp;iacute;ziu bud&amp;uacute;cnosti knižn&amp;iacute;c v&amp;nbsp;digit&amp;aacute;lnom veku.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3236328</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="g">294</subfield>
  <subfield code="b">Centrum vedecko-technických informácií SR</subfield>
  <subfield code="a">Bratislava</subfield>
  <subfield code="z">978-80-89965-17-5</subfield>
  <subfield code="t">Sprievodca svetom vedeckého publikovania</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.3236329</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">book</subfield>
 </datafield>
</record>
1,962
1,816
views
downloads
All versions This version
Views 1,9621,962
Downloads 1,8161,815
Data volume 11.9 GB11.9 GB
Unique views 1,7511,751
Unique downloads 1,5821,581

Share

Cite as