Book Open Access

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová; Simona Hudecová; Zuzana Stožická


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "slk", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Slovak"
 }, 
 "description": "<p>Efekt&iacute;vna komunik&aacute;cia je k\u013e&uacute;\u010dov&aacute; pre pokrok vedy aj spolo\u010dnosti. Publikova\u0165 v&yacute;sledky vedeckej pr&aacute;ce tak, aby boli d&ocirc;veryhodn&eacute;, vidite\u013en&eacute; uprostred informa\u010dnej z&aacute;plavy a&nbsp;dostupn&eacute; pre ka\u017ed&eacute;ho, kto by ich mohol potrebova\u0165, je pre niekoho \u013eahk&eacute;, k&yacute;m pre in&eacute;ho \u0165a\u017e&scaron;ie ne\u017e v&yacute;skum samotn&yacute;. Najm&auml; za\u010d&iacute;naj&uacute;ci vedeck&iacute; pracovn&iacute;ci m&aacute;vaj&uacute; probl&eacute;my zorientova\u0165 sa v&nbsp;zlo\u017eitej, zvl&aacute;&scaron;tnej a&nbsp;ob\u010das nelogickej krajine vedeck&eacute;ho publikovania, formovanej r&ocirc;znorodos\u0165ou vedn&yacute;ch odborov, historick&yacute;mi rozhodnutiami, v&yacute;vojom technick&yacute;ch prostriedkov, finan\u010dn&yacute;mi tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstavite\u013en&yacute;m objemom dobrovo\u013enej pr&aacute;ce, ktor&uacute; autori, recenzenti a&nbsp;mnoho editorov vkladaj&uacute; do syst&eacute;mu bez n&aacute;roku na honor&aacute;r. T&iacute;, ktor&iacute; nemali &scaron;\u0165astie na rozh\u013eaden&eacute;ho mentora, m&ocirc;\u017eu prija\u0165 pomocn&uacute; ruku knihovn&iacute;ka-publika\u010dn&eacute;ho poradcu. Sprievodca svetom vedeck&eacute;ho publikovania prevedie \u010ditate\u013ea od&nbsp;&uacute;svitu prv&yacute;ch vedeck&yacute;ch \u010dasopisov a\u017e po&nbsp;najnov&scaron;ie otvoren&eacute; publika\u010dn&eacute; platformy. Sleduje cestu vedeck&eacute;ho \u010dl&aacute;nku od koncepcie a&nbsp;p&iacute;sania, cez h\u013eadanie spr&aacute;vneho \u010dasopisu a &uacute;skalia recenzn&eacute;ho konania, a\u017e po&nbsp;publikovanie, hodnotenie vedy, mana\u017ement elektronick&yacute;ch informa\u010dn&yacute;ch zdrojov a&nbsp;v&iacute;ziu bud&uacute;cnosti kni\u017en&iacute;c v&nbsp;digit&aacute;lnom veku.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "Centrum vedecko-technick\u00fdch inform\u00e1ci\u00ed SR", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Jitka Dobbersteinov\u00e1"
  }, 
  {
   "affiliation": "Centrum vedecko-technick\u00fdch inform\u00e1ci\u00ed SR", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Simona Hudecov\u00e1"
  }, 
  {
   "affiliation": "Centrum vedecko-technick\u00fdch inform\u00e1ci\u00ed SR", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-6888-9254", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Zuzana Sto\u017eick\u00e1"
  }
 ], 
 "url": "https://zenodo.org/record/3236329", 
 "datePublished": "2019-05-31", 
 "keywords": [
  "scholarly publishing", 
  "history of scholarly publishing", 
  "trends in scholarly publishing", 
  "scholarly writing", 
  "peer review", 
  "scientific journals", 
  "publication ethics", 
  "author rights", 
  "electronic information sources", 
  "literature search", 
  "future of libraries"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3236329", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.3236329", 
 "@type": "Book", 
 "name": "Sprievodca svetom vedeck\u00e9ho publikovania"
}
1,966
1,820
views
downloads
All versions This version
Views 1,9661,966
Downloads 1,8201,819
Data volume 12.0 GB11.9 GB
Unique views 1,7551,755
Unique downloads 1,5861,585

Share

Cite as