Book Open Access

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová; Simona Hudecová; Zuzana Stožická


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.3236329</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Jitka Dobbersteinová</creatorName>
   <affiliation>Centrum vedecko-technických informácií SR</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Simona Hudecová</creatorName>
   <affiliation>Centrum vedecko-technických informácií SR</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Zuzana Stožická</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-6888-9254</nameIdentifier>
   <affiliation>Centrum vedecko-technických informácií SR</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Sprievodca svetom vedeckého publikovania</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>scholarly publishing</subject>
  <subject>history of scholarly publishing</subject>
  <subject>trends in scholarly publishing</subject>
  <subject>scholarly writing</subject>
  <subject>peer review</subject>
  <subject>scientific journals</subject>
  <subject>publication ethics</subject>
  <subject>author rights</subject>
  <subject>electronic information sources</subject>
  <subject>literature search</subject>
  <subject>future of libraries</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-05-31</date>
 </dates>
 <language>sk</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Book"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/3236329</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.3236328</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/open-access-cvtisr</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Efekt&amp;iacute;vna komunik&amp;aacute;cia je kľ&amp;uacute;čov&amp;aacute; pre pokrok vedy aj spoločnosti. Publikovať v&amp;yacute;sledky vedeckej pr&amp;aacute;ce tak, aby boli d&amp;ocirc;veryhodn&amp;eacute;, viditeľn&amp;eacute; uprostred informačnej z&amp;aacute;plavy a&amp;nbsp;dostupn&amp;eacute; pre každ&amp;eacute;ho, kto by ich mohol potrebovať, je pre niekoho ľahk&amp;eacute;, k&amp;yacute;m pre in&amp;eacute;ho ťaž&amp;scaron;ie než v&amp;yacute;skum samotn&amp;yacute;. Najm&amp;auml; zač&amp;iacute;naj&amp;uacute;ci vedeck&amp;iacute; pracovn&amp;iacute;ci m&amp;aacute;vaj&amp;uacute; probl&amp;eacute;my zorientovať sa v&amp;nbsp;zložitej, zvl&amp;aacute;&amp;scaron;tnej a&amp;nbsp;občas nelogickej krajine vedeck&amp;eacute;ho publikovania, formovanej r&amp;ocirc;znorodosťou vedn&amp;yacute;ch odborov, historick&amp;yacute;mi rozhodnutiami, v&amp;yacute;vojom technick&amp;yacute;ch prostriedkov, finančn&amp;yacute;mi tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstaviteľn&amp;yacute;m objemom dobrovoľnej pr&amp;aacute;ce, ktor&amp;uacute; autori, recenzenti a&amp;nbsp;mnoho editorov vkladaj&amp;uacute; do syst&amp;eacute;mu bez n&amp;aacute;roku na honor&amp;aacute;r. T&amp;iacute;, ktor&amp;iacute; nemali &amp;scaron;ťastie na rozhľaden&amp;eacute;ho mentora, m&amp;ocirc;žu prijať pomocn&amp;uacute; ruku knihovn&amp;iacute;ka-publikačn&amp;eacute;ho poradcu. Sprievodca svetom vedeck&amp;eacute;ho publikovania prevedie čitateľa od&amp;nbsp;&amp;uacute;svitu prv&amp;yacute;ch vedeck&amp;yacute;ch časopisov až po&amp;nbsp;najnov&amp;scaron;ie otvoren&amp;eacute; publikačn&amp;eacute; platformy. Sleduje cestu vedeck&amp;eacute;ho čl&amp;aacute;nku od koncepcie a&amp;nbsp;p&amp;iacute;sania, cez hľadanie spr&amp;aacute;vneho časopisu a &amp;uacute;skalia recenzn&amp;eacute;ho konania, až po&amp;nbsp;publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronick&amp;yacute;ch informačn&amp;yacute;ch zdrojov a&amp;nbsp;v&amp;iacute;ziu bud&amp;uacute;cnosti knižn&amp;iacute;c v&amp;nbsp;digit&amp;aacute;lnom veku.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
1,966
1,820
views
downloads
All versions This version
Views 1,9661,966
Downloads 1,8201,819
Data volume 12.0 GB11.9 GB
Unique views 1,7551,755
Unique downloads 1,5861,585

Share

Cite as