Book Open Access

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová; Simona Hudecová; Zuzana Stožická


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.3236329">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.3236329</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3236329"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Jitka Dobbersteinová</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Centrum vedecko-technických informácií SR</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Simona Hudecová</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Centrum vedecko-technických informácií SR</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-6888-9254">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-6888-9254</dct:identifier>
    <foaf:name>Zuzana Stožická</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Centrum vedecko-technických informácií SR</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Sprievodca svetom vedeckého publikovania</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dcat:keyword>scholarly publishing</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>history of scholarly publishing</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>trends in scholarly publishing</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>scholarly writing</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>peer review</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>scientific journals</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>publication ethics</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>author rights</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>electronic information sources</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>literature search</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>future of libraries</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-05-31</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/SLO"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3236329"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3236329</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3236328"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/open-access-cvtisr"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;Efekt&amp;iacute;vna komunik&amp;aacute;cia je kľ&amp;uacute;čov&amp;aacute; pre pokrok vedy aj spoločnosti. Publikovať v&amp;yacute;sledky vedeckej pr&amp;aacute;ce tak, aby boli d&amp;ocirc;veryhodn&amp;eacute;, viditeľn&amp;eacute; uprostred informačnej z&amp;aacute;plavy a&amp;nbsp;dostupn&amp;eacute; pre každ&amp;eacute;ho, kto by ich mohol potrebovať, je pre niekoho ľahk&amp;eacute;, k&amp;yacute;m pre in&amp;eacute;ho ťaž&amp;scaron;ie než v&amp;yacute;skum samotn&amp;yacute;. Najm&amp;auml; zač&amp;iacute;naj&amp;uacute;ci vedeck&amp;iacute; pracovn&amp;iacute;ci m&amp;aacute;vaj&amp;uacute; probl&amp;eacute;my zorientovať sa v&amp;nbsp;zložitej, zvl&amp;aacute;&amp;scaron;tnej a&amp;nbsp;občas nelogickej krajine vedeck&amp;eacute;ho publikovania, formovanej r&amp;ocirc;znorodosťou vedn&amp;yacute;ch odborov, historick&amp;yacute;mi rozhodnutiami, v&amp;yacute;vojom technick&amp;yacute;ch prostriedkov, finančn&amp;yacute;mi tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstaviteľn&amp;yacute;m objemom dobrovoľnej pr&amp;aacute;ce, ktor&amp;uacute; autori, recenzenti a&amp;nbsp;mnoho editorov vkladaj&amp;uacute; do syst&amp;eacute;mu bez n&amp;aacute;roku na honor&amp;aacute;r. T&amp;iacute;, ktor&amp;iacute; nemali &amp;scaron;ťastie na rozhľaden&amp;eacute;ho mentora, m&amp;ocirc;žu prijať pomocn&amp;uacute; ruku knihovn&amp;iacute;ka-publikačn&amp;eacute;ho poradcu. Sprievodca svetom vedeck&amp;eacute;ho publikovania prevedie čitateľa od&amp;nbsp;&amp;uacute;svitu prv&amp;yacute;ch vedeck&amp;yacute;ch časopisov až po&amp;nbsp;najnov&amp;scaron;ie otvoren&amp;eacute; publikačn&amp;eacute; platformy. Sleduje cestu vedeck&amp;eacute;ho čl&amp;aacute;nku od koncepcie a&amp;nbsp;p&amp;iacute;sania, cez hľadanie spr&amp;aacute;vneho časopisu a &amp;uacute;skalia recenzn&amp;eacute;ho konania, až po&amp;nbsp;publikovanie, hodnotenie vedy, manažment elektronick&amp;yacute;ch informačn&amp;yacute;ch zdrojov a&amp;nbsp;v&amp;iacute;ziu bud&amp;uacute;cnosti knižn&amp;iacute;c v&amp;nbsp;digit&amp;aacute;lnom veku.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.3236329">https://doi.org/10.5281/zenodo.3236329</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>6569138</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3236329/files/Sprievodca_svetom_vedeckeho_publikovania.pdf">https://zenodo.org/record/3236329/files/Sprievodca_svetom_vedeckeho_publikovania.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
1,949
1,803
views
downloads
All versions This version
Views 1,9491,949
Downloads 1,8031,802
Data volume 11.8 GB11.8 GB
Unique views 1,7391,739
Unique downloads 1,5691,568

Share

Cite as