Book Open Access

Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová; Simona Hudecová; Zuzana Stožická


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Centrum vedecko-technick\u00fdch inform\u00e1ci\u00ed SR", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.3236329", 
 "ISBN": "978-80-89965-17-5", 
 "container_title": "Sprievodca svetom vedeck\u00e9ho publikovania", 
 "language": "slk", 
 "title": "Sprievodca svetom vedeck\u00e9ho publikovania", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    5, 
    31
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Efekt&iacute;vna komunik&aacute;cia je k\u013e&uacute;\u010dov&aacute; pre pokrok vedy aj spolo\u010dnosti. Publikova\u0165 v&yacute;sledky vedeckej pr&aacute;ce tak, aby boli d&ocirc;veryhodn&eacute;, vidite\u013en&eacute; uprostred informa\u010dnej z&aacute;plavy a&nbsp;dostupn&eacute; pre ka\u017ed&eacute;ho, kto by ich mohol potrebova\u0165, je pre niekoho \u013eahk&eacute;, k&yacute;m pre in&eacute;ho \u0165a\u017e&scaron;ie ne\u017e v&yacute;skum samotn&yacute;. Najm&auml; za\u010d&iacute;naj&uacute;ci vedeck&iacute; pracovn&iacute;ci m&aacute;vaj&uacute; probl&eacute;my zorientova\u0165 sa v&nbsp;zlo\u017eitej, zvl&aacute;&scaron;tnej a&nbsp;ob\u010das nelogickej krajine vedeck&eacute;ho publikovania, formovanej r&ocirc;znorodos\u0165ou vedn&yacute;ch odborov, historick&yacute;mi rozhodnutiami, v&yacute;vojom technick&yacute;ch prostriedkov, finan\u010dn&yacute;mi tlakmi, kompromismi, ale aj nepredstavite\u013en&yacute;m objemom dobrovo\u013enej pr&aacute;ce, ktor&uacute; autori, recenzenti a&nbsp;mnoho editorov vkladaj&uacute; do syst&eacute;mu bez n&aacute;roku na honor&aacute;r. T&iacute;, ktor&iacute; nemali &scaron;\u0165astie na rozh\u013eaden&eacute;ho mentora, m&ocirc;\u017eu prija\u0165 pomocn&uacute; ruku knihovn&iacute;ka-publika\u010dn&eacute;ho poradcu. Sprievodca svetom vedeck&eacute;ho publikovania prevedie \u010ditate\u013ea od&nbsp;&uacute;svitu prv&yacute;ch vedeck&yacute;ch \u010dasopisov a\u017e po&nbsp;najnov&scaron;ie otvoren&eacute; publika\u010dn&eacute; platformy. Sleduje cestu vedeck&eacute;ho \u010dl&aacute;nku od koncepcie a&nbsp;p&iacute;sania, cez h\u013eadanie spr&aacute;vneho \u010dasopisu a &uacute;skalia recenzn&eacute;ho konania, a\u017e po&nbsp;publikovanie, hodnotenie vedy, mana\u017ement elektronick&yacute;ch informa\u010dn&yacute;ch zdrojov a&nbsp;v&iacute;ziu bud&uacute;cnosti kni\u017en&iacute;c v&nbsp;digit&aacute;lnom veku.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Jitka Dobbersteinov\u00e1"
  }, 
  {
   "family": "Simona Hudecov\u00e1"
  }, 
  {
   "family": "Zuzana Sto\u017eick\u00e1"
  }
 ], 
 "page": "294", 
 "publisher_place": "Bratislava", 
 "type": "book", 
 "id": "3236329"
}
1,966
1,820
views
downloads
All versions This version
Views 1,9661,966
Downloads 1,8201,819
Data volume 12.0 GB11.9 GB
Unique views 1,7551,755
Unique downloads 1,5861,585

Share

Cite as