Journal article Open Access

Communications and Communicative Technologies

Blynova N.; Butyrina M.; Bucharskaya I.; Garkavenko Y.; Hudoshnyk O.; Demchenko M.; Kyrylova O.; Pavlenko V.; Nazarenko O.; Pidmohylna N.; Nauruzov A.; Tarnavska I.; Terkhanova O.; Khmil-Chupryna V.


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://zenodo.org/record/3228182">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3228182</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://zenodo.org/record/3228182"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0880-8453">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0880-8453</dct:identifier>
    <foaf:name>Blynova N.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-2361-1483">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-2361-1483</dct:identifier>
    <foaf:name>Butyrina M.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-3975-3654">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-3975-3654</dct:identifier>
    <foaf:name>Bucharskaya I.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-3975-3654">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-3975-3654</dct:identifier>
    <foaf:name>Garkavenko Y.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-5941-4502">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-5941-4502</dct:identifier>
    <foaf:name>Hudoshnyk O.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-6219-2250">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-6219-2250</dct:identifier>
    <foaf:name>Demchenko M.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-5393-0138">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-5393-0138</dct:identifier>
    <foaf:name>Kyrylova O.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-0430-5069">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-0430-5069</dct:identifier>
    <foaf:name>Pavlenko V.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-3966-9994">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-3966-9994</dct:identifier>
    <foaf:name>Nazarenko O.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-4044-981X">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-4044-981X</dct:identifier>
    <foaf:name>Pidmohylna N.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Nauruzov A.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0001-5830-8284">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0001-5830-8284</dct:identifier>
    <foaf:name>Tarnavska I.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-0888-4894">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-0888-4894</dct:identifier>
    <foaf:name>Terkhanova O.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Oles Honchar Dnipro National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-2466-5352">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-2466-5352</dct:identifier>
    <foaf:name>Khmil-Chupryna V.</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Communications and Communicative Technologies</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-05-05</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/3228182"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/3228182</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://doi.org/10.15421/29190101"/>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/142"&gt;Latent semantic indexing (LSI) and its impact on copywriting&lt;/a&gt;&amp;nbsp;4-12&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;N. Blynova&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291901"&gt;https://doi.org/10.15421/291901&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/143"&gt;Journalism as a synergistic object&lt;/a&gt;&amp;nbsp;13-18&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;M. Butyrina&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291902"&gt;https://doi.org/10.15421/29190&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/144"&gt;&amp;ldquo;Bukvar Yuzhnorusskіy, 1861&amp;rdquo; by Taras Shevchenko in the communicative space of Ukraine: the reality and prospects of presence&lt;/a&gt;&amp;nbsp;19-25&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;I. Bucharskaya&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291903"&gt;https://doi.org/10.15421/291903&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/145"&gt;Media reception of PR activities in the discourse of British and Ukrainian quality newspapers: comparative analysis&lt;/a&gt;&amp;nbsp;26-31&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Y. Garkavenko&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291904"&gt;https://doi.org/10.15421/291904&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/147"&gt;Documentary comics in modern scientific discourse and Ukrainian comics space&lt;/a&gt;&amp;nbsp;32-40&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;O. Hudoshnyk&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291905"&gt;https://doi.org/10.15421/291905&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/148"&gt;Quantitative methods of studying the consumer needs and behavior in the context of modern marketing communications&lt;/a&gt;&amp;nbsp;41-47&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;M. Demchenko&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291906"&gt;https://doi.org/10.15421/291906&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/149"&gt;Immersive journalism: the factors of effective functioning&lt;/a&gt;&amp;nbsp;48-55&lt;/p&gt; &lt;p&gt;O. Kyrylova&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291907"&gt;https://doi.org/10.15421/291907&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/150"&gt;&amp;laquo;The New York Times&amp;raquo;: the experience of editorship formula formation in the ХІХ-th с.&lt;/a&gt;&amp;nbsp;56-61&lt;/p&gt; &lt;p&gt;V. Pavlenko, O. Nazarenko&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291908"&gt;https://doi.org/10.15421/291908&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/151"&gt;Ukrainian military press: correspondence to lifetime&lt;/a&gt;&amp;nbsp;62-69&lt;/p&gt; &lt;p&gt;N. Pidmohylna, A. Nauruzov&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291909"&gt;https://doi.org/10.15421/291909&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/152"&gt;Specificity of the coverage of European integration processes in Ukraine&lt;/a&gt;&amp;nbsp;70-75&lt;/p&gt; &lt;p&gt;I. Tarnavska&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291910"&gt;https://doi.org/10.15421/291910&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/153"&gt;Editor&amp;rsquo;s in traditional and online media&lt;/a&gt;&amp;nbsp;76-83&lt;/p&gt; &lt;p&gt;O. Terkhanova&amp;nbsp;DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291911"&gt;https://doi.org/10.15421/291911&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href="https://cct.dp.ua/index.php/journal/article/view/154"&gt;Literary reminiscences in the media texts as means of popularization reading&lt;/a&gt;&amp;nbsp;84-89&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;V. Khmil-Chupryna DOI&amp;nbsp;&lt;a href="https://doi.org/10.15421/291912"&gt;https://doi.org/10.15421/291912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/3228182"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL>https://doi.org/10.15421/29190101</dcat:accessURL>
    <dcat:byteSize>1829301</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL>https://zenodo.org/record/3228182/files/CCT_2019.pdf</dcat:downloadURL>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
95
471
views
downloads
Views 95
Downloads 471
Data volume 861.6 MB
Unique views 92
Unique downloads 428

Share

Cite as