Journal article Open Access

An multi-criteria decision-making approach based on Choquet integral-based TOPSIS with simplified neutrosophic sets

Juan-juan Peng; Jian-qiang Wang; Xiao-hui Wu; Chao Tian; Xiao-hong Chen


BibTeX Export

@misc{juan_juan_peng_2015_32243,
 author    = {Juan-juan Peng and
         Jian-qiang Wang and
         Xiao-hui Wu and
         Chao Tian and
         Xiao-hong Chen},
 title    = {{An multi-criteria decision-making approach based 
          on Choquet integral-based TOPSIS with simplified
          neutrosophic sets}},
 month    = jun,
 year     = 2015,
 publisher  = {Zenodo},
 doi     = {10.5281/zenodo.32243},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.32243}
}
43
13
views
downloads
All versions This version
Views 4343
Downloads 1313
Data volume 4.8 MB4.8 MB
Unique views 3737
Unique downloads 1212

Share

Cite as