Book Open Access

Teknolojik Tarım: İnsansız ve Topraksız Tarım Konferans Özet Bildiri Kitabı

Öz, Sabri


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.2654592", 
 "ISBN": "978-605-031-928-6", 
 "language": "tur", 
 "title": "Teknolojik Tar\u0131m: \u0130nsans\u0131z ve Topraks\u0131z Tar\u0131m Konferans \u00d6zet Bildiri Kitab\u0131", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    4, 
    30
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>\u0130stanbul Ticaret &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml;, Sanayi Politikalar\u0131 ve Teknoloji Y&ouml;netimi (SAPTEY) Ana Bilim Dal\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nca ve \u0130stanbul Ticaret &Uuml;niversitesi Ticaret Uygulama ve Ara\u015ft\u0131rma Merkezi (TUTUM) i\u015fbirli\u011fi ile d&uuml;zenledi\u011fimiz \u0130nsans\u0131z ve Topraks\u0131z Tar\u0131m has\u0131l\u0131: Teknolojik Tar\u0131m konferans\u0131 26 Nisan 2019&rsquo;da S&uuml;tl&uuml;ce Merkezde ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. D&ouml;rt y&uuml;z bini a\u015fan &uuml;ye say\u0131s\u0131 ile \u0130stanbul Ticaret Odas\u0131&rsquo;n\u0131n bir &uuml;niversitesi olarak, SAPTEY&rsquo;de olduk&ccedil;a verimli iki y\u0131l\u0131 ard\u0131m\u0131zda b\u0131rak\u0131yoruz. SAPTEY 65 &ouml;\u011frencisi ile, T&uuml;rkiye&rsquo;nin ve d&uuml;nyan\u0131n &ouml;nemli meseleleri &uuml;zerine &ccedil;al\u0131\u015fmalar yap\u0131yor, ara\u015ft\u0131rmalarla tezler haz\u0131rl\u0131yor. Gelir da\u011f\u0131l\u0131m\u0131, enerji verimlili\u011fi, sanayi envanteri, &uuml;niversite sanayi i\u015fbirli\u011fi, tar\u0131m sanayi politikalar\u0131, AB destek projeleri ve hizmet-teknoloji politikalar\u0131 gibi &ouml;nemli meselelerde tez &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 s&uuml;rd&uuml;r&uuml;l&uuml;yor. SAPTEY Tezli, tezsiz y&uuml;ksek lisans\u0131n\u0131n ard\u0131ndan G&ouml;n&uuml;lden E\u011fitim ad\u0131n\u0131 verdi\u011fi Uzaktan E\u011fitim mod&uuml;l&uuml; ile yayg\u0131nla\u015f\u0131rken, 2019-2020 G&uuml;z d&ouml;nemi itibar\u0131 ile de Doktora program\u0131 i&ccedil;in &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015ft\u0131r. Her \u015fey insan i&ccedil;in, nihayetinde insan mayas\u0131 topraktan oldu\u011funa g&ouml;re, her \u015fey ayn\u0131 zamanda toprak i&ccedil;indir. Yap\u0131lm\u0131\u015f &ccedil;al\u0131\u015fmalarda g&ouml;r&uuml;len bilimin ortaya koydu\u011fu yenilikler ve t&uuml;m geli\u015fmeler insan ya\u015fam\u0131n\u0131 daha s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir k\u0131lmaya y&ouml;nelik oldu\u011fu g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Muhtemeldir ki ilk etapta insano\u011flunun akl\u0131nda TARIM ya emeklilik hayallerinde ya da &ccedil;ocuklu\u011funda kalm\u0131\u015f<br>\nan\u0131 ile yer bulmaktad\u0131r. &Uuml;&ccedil; sekt&ouml;r teoremi ile tar\u0131m sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n geli\u015fmekte olan &uuml;lkelerden geli\u015fmi\u015f &uuml;lkelere do\u011fru bir seyir g&ouml;zetildi\u011finde tar\u0131m sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n hizmetler sekt&ouml;r&uuml;ne kayd\u0131\u011f\u0131n\u0131 g&ouml;rmek m&uuml;mk&uuml;n. Oysa tar\u0131m, g\u0131da insano\u011flu i&ccedil;in temel ihtiya&ccedil; ve vazge&ccedil;ilmez bir sekt&ouml;rd&uuml;r. D&ouml;rd&uuml;nc&uuml; Sanayi Devriminde ve &ouml;tesinde T&uuml;rkiye ve d&uuml;nya i&ccedil;in gen&ccedil;li\u011fi ve insanl\u0131\u011f\u0131 nelerin<br>\nbekledi\u011fi, teknolojik tar\u0131mda sahada yap\u0131lmakta olan uygulamalar\u0131 ve &ouml;zel bir parantez a&ccedil;\u0131lan kenevir ve solucan g&uuml;bresi meselelerinin ele al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 programda, iki seansta yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u00d6z, Sabri"
  }
 ], 
 "id": "2654592", 
 "event-place": "\u0130stanbul, Turkey", 
 "type": "book", 
 "event": "Teknolojik Tar\u0131m: \u0130nsans\u0131z ve Topraks\u0131z Tar\u0131m"
}
378
314
views
downloads
All versions This version
Views 378378
Downloads 314314
Data volume 671.7 MB671.7 MB
Unique views 352352
Unique downloads 282282

Share

Cite as