Report Open Access

Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "lav", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Latvian"
 }, 
 "description": "<p>P\u0113t\u012bjums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilv\u0113kus patst\u0101v\u012bg\u0101s dz\u012bves s\u0101kum\u0101 (no&nbsp;18 gadu vecuma), gan pieredzes bag\u0101tus&nbsp;&mdash; cit\u0101s vecuma grup\u0101s (l\u012bdz 79 gadu vecumam), sniedzot prec\u012bzu inform\u0101ciju par cilv\u0113ka dz\u012bves galvenajiem&nbsp;demogr\u0101fiskajiem notikumiem un&nbsp;cikliem&nbsp;vair\u0101ku paaud\u017eu dz\u012bv\u0113, s\u0101kot jau no 1950. gadu vidus.</p>\n\n<p>Aptauj\u0101 tiek ieg\u016bta inform\u0101cija par &scaron;\u0101d\u0101m t\u0113m\u0101m: p\u0101reja uz pieaugu&scaron;o dz\u012bvi (m\u0101c\u012bbas un darbs, vec\u0101ku m\u0101jas atst\u0101&scaron;ana, pirm\u0101s partnerattiec\u012bbas, jaunas \u0123imenes veido&scaron;ana, labkl\u0101j\u012bba un tr\u016bkums; kopdz\u012bve un \u0123imenes stabilit\u0101te (daudzveid\u012bg\u0101s \u0123imenes formas, balanss starp darbu un \u0123imeni, pien\u0101kumu sadale starp v\u012brie&scaron;iem un sieviet\u0113m, b\u0113rnu pl\u0101no&scaron;ana un rad\u012b&scaron;ana); paaud\u017eu attiec\u012bbas (paaud\u017eu lomu izmai\u0146as \u0123imen\u0113, starppaaud\u017eu attiec\u012bbas, pension\u0113&scaron;an\u0101s, r\u016bpes par mazb\u0113rniem, savstarp\u0113j\u0101 atbalsts t\u012bkls, apr\u016bpe un&nbsp;pal\u012bdz\u012bba).</p>\n\n<p>GGS aptauj\u0101 ieg\u016btie dati tiek analiz\u0113ti izmantojot&nbsp;kohortu un&nbsp;dz\u012bves ce\u013ca notikumu anal\u012bzes metodes. To pielieto&scaron;ana iesp\u0113jama pateicoties retrospekt\u012bvam dz\u012bves ce\u013ca p\u0101rskatam, ko katrs respondents sniedz, atbildot uz detaliz\u0113tiem jaut\u0101jumiem par savu \u0123imeni &mdash; vec\u0101kiem, laul\u0101tajiem, partneriem, b\u0113rnu dzim&scaron;anu, radiniekiem un draugiem, ar kuriem saista ne tikai radniec\u012bba vai draudz\u012bba, bet kuri veido ar\u012b savstarp\u0113j\u0101 atbalsta t\u012bklu.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-1708-4848", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Ija Trapez\u0146ikova"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "M\u0101ris Goldmanis"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-7701-5775", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Ilze Koro\u013ceva"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2869-1902", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Aleksandrs Aleksandrovs"
  }
 ], 
 "headline": "Latvijas \u0123imenes paaudz\u0113s, 2018", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2019-03-21", 
 "url": "https://zenodo.org/record/2587219", 
 "version": "1.0.0", 
 "keywords": [
  "Latvia", 
  "Generation and Gender Programme", 
  "life course analysis", 
  "demography", 
  "longitudinal research", 
  "family planning", 
  "health", 
  "subjective well-being", 
  "life satisfaction", 
  "paaudzes", 
  "demogr\u0101fija", 
  "\u0123imene", 
  "dz\u012bves g\u0101jums", 
  "sociolo\u0123ija", 
  "demogr\u0101fija", 
  "vesel\u012bba", 
  "subjekt\u012bv\u0101 labkl\u0101j\u012bba", 
  "vesel\u012bba", 
  "Latvija", 
  "Ija Trapeznikova", 
  "Maris Goldmanis", 
  "Aleksandrs Aleksandrovs", 
  "Ilze Koroleva"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.2587219", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.2587219", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Latvijas \u0123imenes paaudz\u0113s, 2018"
}
333
313
views
downloads
All versions This version
Views 333333
Downloads 313313
Data volume 1.4 GB1.4 GB
Unique views 288288
Unique downloads 260260

Share

Cite as