Report Open Access

Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/0efed4a2-638c-4ca7-84c8-1426e18c49e8/Latvijas-gimenes-paaudzes-2018.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:f78bbc826cb6dab3e4194f3a42622eb4", 
   "bucket": "0efed4a2-638c-4ca7-84c8-1426e18c49e8", 
   "key": "Latvijas-gimenes-paaudzes-2018.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 4361292
  }
 ], 
 "owners": [
  40856
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.2587219", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 176.0, 
  "unique_views": 187.0, 
  "views": 222.0, 
  "version_views": 222.0, 
  "unique_downloads": 176.0, 
  "version_unique_views": 187.0, 
  "volume": 968206824.0, 
  "version_downloads": 222.0, 
  "downloads": 222.0, 
  "version_volume": 968206824.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.2587219", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.2587218", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/0efed4a2-638c-4ca7-84c8-1426e18c49e8", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.2587218.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/2587219", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/2587219", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.2587219.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/2587219"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.2587218", 
 "created": "2019-07-18T20:08:41.140306+00:00", 
 "updated": "2020-01-20T16:17:19.577138+00:00", 
 "conceptrecid": "2587218", 
 "revision": 6, 
 "id": 2587219, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.2587219", 
  "description": "<p>P\u0113t\u012bjums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilv\u0113kus patst\u0101v\u012bg\u0101s dz\u012bves s\u0101kum\u0101 (no&nbsp;18 gadu vecuma), gan pieredzes bag\u0101tus&nbsp;&mdash; cit\u0101s vecuma grup\u0101s (l\u012bdz 79 gadu vecumam), sniedzot prec\u012bzu inform\u0101ciju par cilv\u0113ka dz\u012bves galvenajiem&nbsp;demogr\u0101fiskajiem notikumiem un&nbsp;cikliem&nbsp;vair\u0101ku paaud\u017eu dz\u012bv\u0113, s\u0101kot jau no 1950. gadu vidus.</p>\n\n<p>Aptauj\u0101 tiek ieg\u016bta inform\u0101cija par &scaron;\u0101d\u0101m t\u0113m\u0101m: p\u0101reja uz pieaugu&scaron;o dz\u012bvi (m\u0101c\u012bbas un darbs, vec\u0101ku m\u0101jas atst\u0101&scaron;ana, pirm\u0101s partnerattiec\u012bbas, jaunas \u0123imenes veido&scaron;ana, labkl\u0101j\u012bba un tr\u016bkums; kopdz\u012bve un \u0123imenes stabilit\u0101te (daudzveid\u012bg\u0101s \u0123imenes formas, balanss starp darbu un \u0123imeni, pien\u0101kumu sadale starp v\u012brie&scaron;iem un sieviet\u0113m, b\u0113rnu pl\u0101no&scaron;ana un rad\u012b&scaron;ana); paaud\u017eu attiec\u012bbas (paaud\u017eu lomu izmai\u0146as \u0123imen\u0113, starppaaud\u017eu attiec\u012bbas, pension\u0113&scaron;an\u0101s, r\u016bpes par mazb\u0113rniem, savstarp\u0113j\u0101 atbalsts t\u012bkls, apr\u016bpe un&nbsp;pal\u012bdz\u012bba).</p>\n\n<p>GGS aptauj\u0101 ieg\u016btie dati tiek analiz\u0113ti izmantojot&nbsp;kohortu un&nbsp;dz\u012bves ce\u013ca notikumu anal\u012bzes metodes. To pielieto&scaron;ana iesp\u0113jama pateicoties retrospekt\u012bvam dz\u012bves ce\u013ca p\u0101rskatam, ko katrs respondents sniedz, atbildot uz detaliz\u0113tiem jaut\u0101jumiem par savu \u0123imeni &mdash; vec\u0101kiem, laul\u0101tajiem, partneriem, b\u0113rnu dzim&scaron;anu, radiniekiem un draugiem, ar kuriem saista ne tikai radniec\u012bba vai draudz\u012bba, bet kuri veido ar\u012b savstarp\u0113j\u0101 atbalsta t\u012bklu.</p>", 
  "language": "lav", 
  "title": "Latvijas \u0123imenes paaudz\u0113s, 2018", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "2587218"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "2587219"
     }
    }
   ]
  }, 
  "imprint": {
   "publisher": "LU Filozofijas un sociolo\u0123ijas instit\u016bts", 
   "place": "Riga, Latvia"
  }, 
  "version": "1.0.0", 
  "keywords": [
   "Latvia", 
   "Generation and Gender Programme", 
   "life course analysis", 
   "demography", 
   "longitudinal research", 
   "family planning", 
   "health", 
   "subjective well-being", 
   "life satisfaction", 
   "paaudzes", 
   "demogr\u0101fija", 
   "\u0123imene", 
   "dz\u012bves g\u0101jums", 
   "sociolo\u0123ija", 
   "demogr\u0101fija", 
   "vesel\u012bba", 
   "subjekt\u012bv\u0101 labkl\u0101j\u012bba", 
   "vesel\u012bba", 
   "Latvija", 
   "Ija Trapeznikova", 
   "Maris Goldmanis", 
   "Aleksandrs Aleksandrovs", 
   "Ilze Koroleva"
  ], 
  "publication_date": "2019-03-21", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0003-1708-4848", 
    "name": "Ija Trapez\u0146ikova"
   }, 
   {
    "name": "M\u0101ris Goldmanis"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-7701-5775", 
    "name": "Ilze Koro\u013ceva"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-2869-1902", 
    "name": "Aleksandrs Aleksandrovs"
   }
  ], 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "report", 
   "type": "publication", 
   "title": "Report"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.2587218", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
222
222
views
downloads
All versions This version
Views 222222
Downloads 222222
Data volume 968.2 MB968.2 MB
Unique views 187187
Unique downloads 176176

Share

Cite as