Report Open Access

Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.2587219</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Ija Trapezņikova</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-1708-4848</nameIdentifier>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Māris Goldmanis</creatorName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ilze Koroļeva</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7701-5775</nameIdentifier>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Aleksandrs Aleksandrovs</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-2869-1902</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2019</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Latvia</subject>
  <subject>Generation and Gender Programme</subject>
  <subject>life course analysis</subject>
  <subject>demography</subject>
  <subject>longitudinal research</subject>
  <subject>family planning</subject>
  <subject>health</subject>
  <subject>subjective well-being</subject>
  <subject>life satisfaction</subject>
  <subject>paaudzes</subject>
  <subject>demogrāfija</subject>
  <subject>ģimene</subject>
  <subject>dzīves gājums</subject>
  <subject>socioloģija</subject>
  <subject>demogrāfija</subject>
  <subject>veselība</subject>
  <subject>subjektīvā labklājība</subject>
  <subject>veselība</subject>
  <subject>Latvija</subject>
  <subject>Ija Trapeznikova</subject>
  <subject>Maris Goldmanis</subject>
  <subject>Aleksandrs Aleksandrovs</subject>
  <subject>Ilze Koroleva</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2019-03-21</date>
 </dates>
 <language>lv</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Report</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/2587219</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.2587218</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <version>1.0.0</version>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no&amp;nbsp;18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus&amp;nbsp;&amp;mdash; citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves galvenajiem&amp;nbsp;demogrāfiskajiem notikumiem un&amp;nbsp;cikliem&amp;nbsp;vairāku paaudžu dzīvē, sākot jau no 1950. gadu vidus.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Aptaujā tiek iegūta informācija par &amp;scaron;ādām tēmām: pāreja uz pieaugu&amp;scaron;o dzīvi (mācības un darbs, vecāku mājas atstā&amp;scaron;ana, pirmās partnerattiecības, jaunas ģimenes veido&amp;scaron;ana, labklājība un trūkums; kopdzīve un ģimenes stabilitāte (daudzveidīgās ģimenes formas, balanss starp darbu un ģimeni, pienākumu sadale starp vīrie&amp;scaron;iem un sievietēm, bērnu plāno&amp;scaron;ana un radī&amp;scaron;ana); paaudžu attiecības (paaudžu lomu izmaiņas ģimenē, starppaaudžu attiecības, pensionē&amp;scaron;anās, rūpes par mazbērniem, savstarpējā atbalsts tīkls, aprūpe un&amp;nbsp;palīdzība).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;GGS aptaujā iegūtie dati tiek analizēti izmantojot&amp;nbsp;kohortu un&amp;nbsp;dzīves ceļa notikumu analīzes metodes. To pielieto&amp;scaron;ana iespējama pateicoties retrospektīvam dzīves ceļa pārskatam, ko katrs respondents sniedz, atbildot uz detalizētiem jautājumiem par savu ģimeni &amp;mdash; vecākiem, laulātajiem, partneriem, bērnu dzim&amp;scaron;anu, radiniekiem un draugiem, ar kuriem saista ne tikai radniecība vai draudzība, bet kuri veido arī savstarpējā atbalsta tīklu.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
321
303
views
downloads
All versions This version
Views 321321
Downloads 303303
Data volume 1.3 GB1.3 GB
Unique views 278278
Unique downloads 251251

Share

Cite as