Report Open Access

Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:cnt="http://www.w3.org/2011/content#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.2587219">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.2587219</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2587219"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-1708-4848">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ija Trapezņikova</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Māris Goldmanis</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-7701-5775">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Ilze Koroļeva</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-2869-1902">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Aleksandrs Aleksandrovs</foaf:name>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2019</dct:issued>
  <dcat:keyword>Latvia</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Generation and Gender Programme</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>life course analysis</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>demography</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>longitudinal research</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>family planning</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>health</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>subjective well-being</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>life satisfaction</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>paaudzes</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>demogrāfija</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>ģimene</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>dzīves gājums</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>socioloģija</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>demogrāfija</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>veselība</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>subjektīvā labklājība</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>veselība</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Latvija</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Ija Trapeznikova</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Maris Goldmanis</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Aleksandrs Aleksandrovs</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>Ilze Koroleva</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2019-03-21</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/LAV"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/2587219"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/2587219</skos:notation>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:isVersionOf rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2587218"/>
  <owl:versionInfo>1.0.0</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no&amp;nbsp;18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus&amp;nbsp;&amp;mdash; citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves galvenajiem&amp;nbsp;demogrāfiskajiem notikumiem un&amp;nbsp;cikliem&amp;nbsp;vairāku paaudžu dzīvē, sākot jau no 1950. gadu vidus.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Aptaujā tiek iegūta informācija par &amp;scaron;ādām tēmām: pāreja uz pieaugu&amp;scaron;o dzīvi (mācības un darbs, vecāku mājas atstā&amp;scaron;ana, pirmās partnerattiecības, jaunas ģimenes veido&amp;scaron;ana, labklājība un trūkums; kopdzīve un ģimenes stabilitāte (daudzveidīgās ģimenes formas, balanss starp darbu un ģimeni, pienākumu sadale starp vīrie&amp;scaron;iem un sievietēm, bērnu plāno&amp;scaron;ana un radī&amp;scaron;ana); paaudžu attiecības (paaudžu lomu izmaiņas ģimenē, starppaaudžu attiecības, pensionē&amp;scaron;anās, rūpes par mazbērniem, savstarpējā atbalsts tīkls, aprūpe un&amp;nbsp;palīdzība).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;GGS aptaujā iegūtie dati tiek analizēti izmantojot&amp;nbsp;kohortu un&amp;nbsp;dzīves ceļa notikumu analīzes metodes. To pielieto&amp;scaron;ana iespējama pateicoties retrospektīvam dzīves ceļa pārskatam, ko katrs respondents sniedz, atbildot uz detalizētiem jautājumiem par savu ģimeni &amp;mdash; vecākiem, laulātajiem, partneriem, bērnu dzim&amp;scaron;anu, radiniekiem un draugiem, ar kuriem saista ne tikai radniecība vai draudzība, bet kuri veido arī savstarpējā atbalsta tīklu.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:rights>
     <dct:RightsStatement rdf:about="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">
      <rdfs:label>Creative Commons Attribution 4.0 International</rdfs:label>
     </dct:RightsStatement>
    </dct:rights>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.2587219"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
333
313
views
downloads
All versions This version
Views 333333
Downloads 313313
Data volume 1.4 GB1.4 GB
Unique views 288288
Unique downloads 260260

Share

Cite as