Report Open Access

Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "LU Filozofijas un sociolo\u0123ijas instit\u016bts", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.2587219", 
 "language": "lav", 
 "title": "Latvijas \u0123imenes paaudz\u0113s, 2018", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    3, 
    21
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>P\u0113t\u012bjums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilv\u0113kus patst\u0101v\u012bg\u0101s dz\u012bves s\u0101kum\u0101 (no&nbsp;18 gadu vecuma), gan pieredzes bag\u0101tus&nbsp;&mdash; cit\u0101s vecuma grup\u0101s (l\u012bdz 79 gadu vecumam), sniedzot prec\u012bzu inform\u0101ciju par cilv\u0113ka dz\u012bves galvenajiem&nbsp;demogr\u0101fiskajiem notikumiem un&nbsp;cikliem&nbsp;vair\u0101ku paaud\u017eu dz\u012bv\u0113, s\u0101kot jau no 1950. gadu vidus.</p>\n\n<p>Aptauj\u0101 tiek ieg\u016bta inform\u0101cija par &scaron;\u0101d\u0101m t\u0113m\u0101m: p\u0101reja uz pieaugu&scaron;o dz\u012bvi (m\u0101c\u012bbas un darbs, vec\u0101ku m\u0101jas atst\u0101&scaron;ana, pirm\u0101s partnerattiec\u012bbas, jaunas \u0123imenes veido&scaron;ana, labkl\u0101j\u012bba un tr\u016bkums; kopdz\u012bve un \u0123imenes stabilit\u0101te (daudzveid\u012bg\u0101s \u0123imenes formas, balanss starp darbu un \u0123imeni, pien\u0101kumu sadale starp v\u012brie&scaron;iem un sieviet\u0113m, b\u0113rnu pl\u0101no&scaron;ana un rad\u012b&scaron;ana); paaud\u017eu attiec\u012bbas (paaud\u017eu lomu izmai\u0146as \u0123imen\u0113, starppaaud\u017eu attiec\u012bbas, pension\u0113&scaron;an\u0101s, r\u016bpes par mazb\u0113rniem, savstarp\u0113j\u0101 atbalsts t\u012bkls, apr\u016bpe un&nbsp;pal\u012bdz\u012bba).</p>\n\n<p>GGS aptauj\u0101 ieg\u016btie dati tiek analiz\u0113ti izmantojot&nbsp;kohortu un&nbsp;dz\u012bves ce\u013ca notikumu anal\u012bzes metodes. To pielieto&scaron;ana iesp\u0113jama pateicoties retrospekt\u012bvam dz\u012bves ce\u013ca p\u0101rskatam, ko katrs respondents sniedz, atbildot uz detaliz\u0113tiem jaut\u0101jumiem par savu \u0123imeni &mdash; vec\u0101kiem, laul\u0101tajiem, partneriem, b\u0113rnu dzim&scaron;anu, radiniekiem un draugiem, ar kuriem saista ne tikai radniec\u012bba vai draudz\u012bba, bet kuri veido ar\u012b savstarp\u0113j\u0101 atbalsta t\u012bklu.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Ija Trapez\u0146ikova"
  }, 
  {
   "family": "M\u0101ris Goldmanis"
  }, 
  {
   "family": "Ilze Koro\u013ceva"
  }, 
  {
   "family": "Aleksandrs Aleksandrovs"
  }
 ], 
 "version": "1.0.0", 
 "publisher_place": "Riga, Latvia", 
 "type": "article", 
 "id": "2587219"
}
321
303
views
downloads
All versions This version
Views 321321
Downloads 303303
Data volume 1.3 GB1.3 GB
Unique views 278278
Unique downloads 251251

Share

Cite as