Conference paper Open Access

VLIV DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ NA POMĚRY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Jan Kůla, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Švec


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.2572707</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Jan Kůla, Pavel Derner, Stanislav Hes, Jan Švec</creatorName>
   <affiliation>ČEZ Distribuce, a.s.</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>VLIV DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ NA POMĚRY V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-11-06</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="ConferencePaper"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/2572707</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.2572706</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Př&amp;iacute;spěvek se věnuje problematice dob&amp;iacute;jen&amp;iacute; elektromobilů připojen&amp;yacute;ch do distribučn&amp;iacute; soustavy, vlivem na kvalitu dod&amp;aacute;van&amp;eacute; elektřiny a v&amp;yacute;hledem nov&amp;yacute;ch trendů a technologi&amp;iacute;, kter&amp;eacute; s rozvojem elektromobility souvis&amp;iacute;. V r&amp;aacute;mci evropsk&amp;eacute;ho projektu Interflex testuje ČEZ Distribuce funkce omezov&amp;aacute;n&amp;iacute; dob&amp;iacute;jec&amp;iacute;ho v&amp;yacute;konu na z&amp;aacute;kladě požadavku dispečinku v mimoř&amp;aacute;dn&amp;yacute;ch situac&amp;iacute;ch a tak&amp;eacute; funkce omezen&amp;iacute; v&amp;yacute;konu při podpět&amp;iacute; či podfrekvenci v m&amp;iacute;stě připojen&amp;iacute;. D&amp;aacute;le se př&amp;iacute;spěvek zab&amp;yacute;v&amp;aacute; anal&amp;yacute;zou technick&amp;yacute;ch i ekonomick&amp;yacute;ch dopadů předpokl&amp;aacute;dan&amp;yacute;ch sc&amp;eacute;n&amp;aacute;řů elektromobility na s&amp;iacute;tě nn až do roku 2040. Na z&amp;aacute;věr jsou v čl&amp;aacute;nku shrnuty aktivity a doporučen&amp;iacute; plynouc&amp;iacute; ze spolupr&amp;aacute;ce v r&amp;aacute;mci evropsk&amp;yacute;ch asociac&amp;iacute;.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/501100000780</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/731289/">731289</awardNumber>
   <awardTitle>Interactions between automated energy systems and Flexibilities brought by energy market players</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
86
60
views
downloads
All versions This version
Views 8686
Downloads 6060
Data volume 47.5 MB47.5 MB
Unique views 8383
Unique downloads 5858

Share

Cite as