Conference paper Open Access

Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi

Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Pendić, Jugoslav; Putica, Anđelka; Uzelac, Viktorija; Bulatović, Jelena; Spasić, Miloš; Blagojević, Tamara; Stefanović, Sofija


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "inLanguage": {
  "alternateName": "srp", 
  "@type": "Language", 
  "name": "Serbian"
 }, 
 "description": "<p>Sa izuzetkom dobro poznatih mezolitskih nalazi&scaron;ta u \u0110erdapu, koja pru\u017eaju obilje podataka o manje ili vi&scaron;e kontinuiranom prisustvu ljudskih zajednica tokom 9500-5500. godina pre n. e., &scaron;ira teritorija centralnog Balkana predstavlja nepoznanicu u pogledu ljudskog naseljavanja tokom ovog perioda. Fenomen &bdquo;nedostaju\u0107eg mezolita&ldquo; dovo\u0111en je u vezu sa promenama \u017eivotne sredine u ranom holocenu, pretpostavkama o malobrojnosti mezolitskih populacija,&nbsp; mogu\u0107nostima o\u010duvanja i vidljivosti mezolitskih stani&scaron;ta, kao i sa nedostatkom adekvatnih istra\u017eivanja. Me\u0111utim, do odre\u0111enih saznanja o nedovoljno poznatom mezolitu centralnog Balkana mogu\u0107e je do\u0107i ne samo novim iskopavanjima, ve\u0107 i ponovnim pregledanjem postoje\u0107ih arheolo&scaron;kih zbirki. U tom pogledu posebno su indikativna ranoneolitska nalazi&scaron;ta, koji svedo\u010de o intenzivnom naseljavanjui/ilive\u0107oj vidljivosti ljudskog prisustva po\u010dev od 6000. godina pre n. e. U okviru teku\u0107eg ERC BIRTH projekta datovana je velika serija uzoraka ljudskih i \u017eivotinjskih kostiju sa ovih nalazi&scaron;ta, koji su se ve\u0107inom uklapali u o\u010dekivani ranoneolitski raspon. Me\u0111utim, po jedan uzorak sa nalazi&scaron;ta Magare\u0107i mlin (fragment ljudske lobanje) i Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi (kost divljeg gove\u010deta) datovani su u 8. milenijum pre n. e. U ovom radu predstavi\u0107emo nove radiokarbonske datume sa Magare\u0107eg mlina i Grabovca, diskutovati o kontekstima nalaza uzorkovanih kostiju, i razmotriti implikacije ovih rezultata za razumevanje problema &bdquo;nedostaju\u0107eg&ldquo; mezolita na centralnom Balkanu.&nbsp;&nbsp;</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-0873-7950", 
   "@type": "Person", 
   "name": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
  }, 
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-8121-5457", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Dimitrijevi\u0107, Vesna"
  }, 
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Pendi\u0107, Jugoslav"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Putica, An\u0111elka"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Uzelac, Viktorija"
  }, 
  {
   "affiliation": "Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-0672-067X", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Bulatovi\u0107, Jelena"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-8060-5453", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Spasi\u0107, Milo\u0161"
  }, 
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-1993-4714", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Blagojevi\u0107, Tamara"
  }, 
  {
   "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7434-8788", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Stefanovi\u0107, Sofija"
  }
 ], 
 "headline": "Da li ima mezolita u Srbiji van \u0110erdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazi\u0161ta Magare\u0107i mlin i Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2018-12-11", 
 "url": "https://zenodo.org/record/2545368", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "keywords": [
  "Mesolithic", 
  "Magare\u0107i Mlin", 
  "Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi", 
  "radio-carbon dates"
 ], 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.2545368", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.2545368", 
 "workFeatured": {
  "alternateName": "SAD", 
  "location": "Novi Sad, Serbia", 
  "@type": "Event", 
  "name": "Srpsko arheolo\u0161ko dru\u0161tvo - Praistorijska sekcija"
 }, 
 "name": "Da li ima mezolita u Srbiji van \u0110erdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazi\u0161ta Magare\u0107i mlin i Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi"
}
96
57
views
downloads
All versions This version
Views 9696
Downloads 5757
Data volume 19.8 MB19.8 MB
Unique views 8989
Unique downloads 5555

Share

Cite as