Conference paper Open Access

Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi

Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Pendić, Jugoslav; Putica, Anđelka; Uzelac, Viktorija; Bulatović, Jelena; Spasić, Miloš; Blagojević, Tamara; Stefanović, Sofija


JSON Export

{
 "files": [
  {
   "links": {
    "self": "https://zenodo.org/api/files/ab81684b-2a7a-46ae-8a28-15cf93be93b2/Da_li_ima_mezolita_u_Srbiji_van_Derdapa.pdf"
   }, 
   "checksum": "md5:24c1acda3c67e05aff5252da13fc1311", 
   "bucket": "ab81684b-2a7a-46ae-8a28-15cf93be93b2", 
   "key": "Da_li_ima_mezolita_u_Srbiji_van_Derdapa.pdf", 
   "type": "pdf", 
   "size": 347712
  }
 ], 
 "owners": [
  46507
 ], 
 "doi": "10.5281/zenodo.2545368", 
 "stats": {
  "version_unique_downloads": 55.0, 
  "unique_views": 91.0, 
  "views": 99.0, 
  "version_views": 99.0, 
  "unique_downloads": 55.0, 
  "version_unique_views": 91.0, 
  "volume": 19819584.0, 
  "version_downloads": 57.0, 
  "downloads": 57.0, 
  "version_volume": 19819584.0
 }, 
 "links": {
  "doi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.2545368", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.5281/zenodo.2545367", 
  "bucket": "https://zenodo.org/api/files/ab81684b-2a7a-46ae-8a28-15cf93be93b2", 
  "conceptbadge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.2545367.svg", 
  "html": "https://zenodo.org/record/2545368", 
  "latest_html": "https://zenodo.org/record/2545368", 
  "badge": "https://zenodo.org/badge/doi/10.5281/zenodo.2545368.svg", 
  "latest": "https://zenodo.org/api/records/2545368"
 }, 
 "conceptdoi": "10.5281/zenodo.2545367", 
 "created": "2019-01-21T11:34:47.346645+00:00", 
 "updated": "2021-03-18T18:55:27.273380+00:00", 
 "conceptrecid": "2545367", 
 "revision": 7, 
 "id": 2545368, 
 "metadata": {
  "access_right_category": "success", 
  "doi": "10.5281/zenodo.2545368", 
  "description": "<p>Sa izuzetkom dobro poznatih mezolitskih nalazi&scaron;ta u \u0110erdapu, koja pru\u017eaju obilje podataka o manje ili vi&scaron;e kontinuiranom prisustvu ljudskih zajednica tokom 9500-5500. godina pre n. e., &scaron;ira teritorija centralnog Balkana predstavlja nepoznanicu u pogledu ljudskog naseljavanja tokom ovog perioda. Fenomen &bdquo;nedostaju\u0107eg mezolita&ldquo; dovo\u0111en je u vezu sa promenama \u017eivotne sredine u ranom holocenu, pretpostavkama o malobrojnosti mezolitskih populacija,&nbsp; mogu\u0107nostima o\u010duvanja i vidljivosti mezolitskih stani&scaron;ta, kao i sa nedostatkom adekvatnih istra\u017eivanja. Me\u0111utim, do odre\u0111enih saznanja o nedovoljno poznatom mezolitu centralnog Balkana mogu\u0107e je do\u0107i ne samo novim iskopavanjima, ve\u0107 i ponovnim pregledanjem postoje\u0107ih arheolo&scaron;kih zbirki. U tom pogledu posebno su indikativna ranoneolitska nalazi&scaron;ta, koji svedo\u010de o intenzivnom naseljavanjui/ilive\u0107oj vidljivosti ljudskog prisustva po\u010dev od 6000. godina pre n. e. U okviru teku\u0107eg ERC BIRTH projekta datovana je velika serija uzoraka ljudskih i \u017eivotinjskih kostiju sa ovih nalazi&scaron;ta, koji su se ve\u0107inom uklapali u o\u010dekivani ranoneolitski raspon. Me\u0111utim, po jedan uzorak sa nalazi&scaron;ta Magare\u0107i mlin (fragment ljudske lobanje) i Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi (kost divljeg gove\u010deta) datovani su u 8. milenijum pre n. e. U ovom radu predstavi\u0107emo nove radiokarbonske datume sa Magare\u0107eg mlina i Grabovca, diskutovati o kontekstima nalaza uzorkovanih kostiju, i razmotriti implikacije ovih rezultata za razumevanje problema &bdquo;nedostaju\u0107eg&ldquo; mezolita na centralnom Balkanu.&nbsp;&nbsp;</p>", 
  "language": "srp", 
  "title": "Da li ima mezolita u Srbiji van \u0110erdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazi\u0161ta Magare\u0107i mlin i Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi", 
  "license": {
   "id": "CC-BY-4.0"
  }, 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "2545367"
     }, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "2545368"
     }
    }
   ]
  }, 
  "communities": [
   {
    "id": "biosense_institute"
   }, 
   {
    "id": "birth"
   }
  ], 
  "grants": [
   {
    "code": "640557", 
    "links": {
     "self": "https://zenodo.org/api/grants/10.13039/501100000780::640557"
    }, 
    "title": "Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 \u2013 5000 BC", 
    "acronym": "BIRTH", 
    "program": "H2020", 
    "funder": {
     "doi": "10.13039/501100000780", 
     "acronyms": [], 
     "name": "European Commission", 
     "links": {
      "self": "https://zenodo.org/api/funders/10.13039/501100000780"
     }
    }
   }
  ], 
  "keywords": [
   "Mesolithic", 
   "Magare\u0107i Mlin", 
   "Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi", 
   "radio-carbon dates"
  ], 
  "publication_date": "2018-12-11", 
  "creators": [
   {
    "orcid": "0000-0002-0873-7950", 
    "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
    "name": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-8121-5457", 
    "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
    "name": "Dimitrijevi\u0107, Vesna"
   }, 
   {
    "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
    "name": "Pendi\u0107, Jugoslav"
   }, 
   {
    "name": "Putica, An\u0111elka"
   }, 
   {
    "name": "Uzelac, Viktorija"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-0672-067X", 
    "affiliation": "Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
    "name": "Bulatovi\u0107, Jelena"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-8060-5453", 
    "name": "Spasi\u0107, Milo\u0161"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0002-1993-4714", 
    "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
    "name": "Blagojevi\u0107, Tamara"
   }, 
   {
    "orcid": "0000-0001-7434-8788", 
    "affiliation": "BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade", 
    "name": "Stefanovi\u0107, Sofija"
   }
  ], 
  "meeting": {
   "acronym": "SAD", 
   "dates": "14.12.2018.", 
   "place": "Novi Sad, Serbia", 
   "title": "Srpsko arheolo\u0161ko dru\u0161tvo - Praistorijska sekcija"
  }, 
  "access_right": "open", 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "type": "publication", 
   "title": "Conference paper"
  }, 
  "related_identifiers": [
   {
    "scheme": "doi", 
    "identifier": "10.5281/zenodo.2545367", 
    "relation": "isVersionOf"
   }
  ]
 }
}
99
57
views
downloads
All versions This version
Views 9999
Downloads 5757
Data volume 19.8 MB19.8 MB
Unique views 9191
Unique downloads 5555

Share

Cite as