Conference paper Open Access

Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi

Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Pendić, Jugoslav; Putica, Anđelka; Uzelac, Viktorija; Bulatović, Jelena; Spasić, Miloš; Blagojević, Tamara; Stefanović, Sofija


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.2545368</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Živaljević, Ivana</creatorName>
   <givenName>Ivana</givenName>
   <familyName>Živaljević</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-0873-7950</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Dimitrijević, Vesna</creatorName>
   <givenName>Vesna</givenName>
   <familyName>Dimitrijević</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8121-5457</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Pendić, Jugoslav</creatorName>
   <givenName>Jugoslav</givenName>
   <familyName>Pendić</familyName>
   <affiliation>BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Putica, Anđelka</creatorName>
   <givenName>Anđelka</givenName>
   <familyName>Putica</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Uzelac, Viktorija</creatorName>
   <givenName>Viktorija</givenName>
   <familyName>Uzelac</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Bulatović, Jelena</creatorName>
   <givenName>Jelena</givenName>
   <familyName>Bulatović</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-0672-067X</nameIdentifier>
   <affiliation>Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Spasić, Miloš</creatorName>
   <givenName>Miloš</givenName>
   <familyName>Spasić</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8060-5453</nameIdentifier>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Blagojević, Tamara</creatorName>
   <givenName>Tamara</givenName>
   <familyName>Blagojević</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-1993-4714</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Stefanović, Sofija</creatorName>
   <givenName>Sofija</givenName>
   <familyName>Stefanović</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7434-8788</nameIdentifier>
   <affiliation>BioSense Institute, Novi Sad; Laboratory for Bioarchaeology, University of Belgrade</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Mesolithic</subject>
  <subject>Magareći Mlin</subject>
  <subject>Grabovac-Đurića vinogradi</subject>
  <subject>radio-carbon dates</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-12-11</date>
 </dates>
 <language>sr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="ConferencePaper"/>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/2545368</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.2545367</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/biosense_institute</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/birth</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Sa izuzetkom dobro poznatih mezolitskih nalazi&amp;scaron;ta u Đerdapu, koja pružaju obilje podataka o manje ili vi&amp;scaron;e kontinuiranom prisustvu ljudskih zajednica tokom 9500-5500. godina pre n. e., &amp;scaron;ira teritorija centralnog Balkana predstavlja nepoznanicu u pogledu ljudskog naseljavanja tokom ovog perioda. Fenomen &amp;bdquo;nedostajućeg mezolita&amp;ldquo; dovođen je u vezu sa promenama životne sredine u ranom holocenu, pretpostavkama o malobrojnosti mezolitskih populacija,&amp;nbsp; mogućnostima očuvanja i vidljivosti mezolitskih stani&amp;scaron;ta, kao i sa nedostatkom adekvatnih istraživanja. Međutim, do određenih saznanja o nedovoljno poznatom mezolitu centralnog Balkana moguće je doći ne samo novim iskopavanjima, već i ponovnim pregledanjem postojećih arheolo&amp;scaron;kih zbirki. U tom pogledu posebno su indikativna ranoneolitska nalazi&amp;scaron;ta, koji svedoče o intenzivnom naseljavanjui/ilivećoj vidljivosti ljudskog prisustva počev od 6000. godina pre n. e. U okviru tekućeg ERC BIRTH projekta datovana je velika serija uzoraka ljudskih i životinjskih kostiju sa ovih nalazi&amp;scaron;ta, koji su se većinom uklapali u očekivani ranoneolitski raspon. Međutim, po jedan uzorak sa nalazi&amp;scaron;ta Magareći mlin (fragment ljudske lobanje) i Grabovac-Đurića vinogradi (kost divljeg govečeta) datovani su u 8. milenijum pre n. e. U ovom radu predstavićemo nove radiokarbonske datume sa Magarećeg mlina i Grabovca, diskutovati o kontekstima nalaza uzorkovanih kostiju, i razmotriti implikacije ovih rezultata za razumevanje problema &amp;bdquo;nedostajućeg&amp;ldquo; mezolita na centralnom Balkanu.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/100010661</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/">640557</awardNumber>
   <awardTitle>Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
99
57
views
downloads
All versions This version
Views 9999
Downloads 5757
Data volume 19.8 MB19.8 MB
Unique views 9191
Unique downloads 5555

Share

Cite as