Conference paper Open Access

Da li ima mezolita u Srbiji van Đerdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazišta Magareći mlin i Grabovac-Đurića vinogradi

Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Pendić, Jugoslav; Putica, Anđelka; Uzelac, Viktorija; Bulatović, Jelena; Spasić, Miloš; Blagojević, Tamara; Stefanović, Sofija


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.2545368", 
 "language": "srp", 
 "title": "Da li ima mezolita u Srbiji van \u0110erdapa? Novi radiokarbonski datumi i dokazi sa nalazi\u0161ta Magare\u0107i mlin i Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2018, 
    12, 
    11
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Sa izuzetkom dobro poznatih mezolitskih nalazi&scaron;ta u \u0110erdapu, koja pru\u017eaju obilje podataka o manje ili vi&scaron;e kontinuiranom prisustvu ljudskih zajednica tokom 9500-5500. godina pre n. e., &scaron;ira teritorija centralnog Balkana predstavlja nepoznanicu u pogledu ljudskog naseljavanja tokom ovog perioda. Fenomen &bdquo;nedostaju\u0107eg mezolita&ldquo; dovo\u0111en je u vezu sa promenama \u017eivotne sredine u ranom holocenu, pretpostavkama o malobrojnosti mezolitskih populacija,&nbsp; mogu\u0107nostima o\u010duvanja i vidljivosti mezolitskih stani&scaron;ta, kao i sa nedostatkom adekvatnih istra\u017eivanja. Me\u0111utim, do odre\u0111enih saznanja o nedovoljno poznatom mezolitu centralnog Balkana mogu\u0107e je do\u0107i ne samo novim iskopavanjima, ve\u0107 i ponovnim pregledanjem postoje\u0107ih arheolo&scaron;kih zbirki. U tom pogledu posebno su indikativna ranoneolitska nalazi&scaron;ta, koji svedo\u010de o intenzivnom naseljavanjui/ilive\u0107oj vidljivosti ljudskog prisustva po\u010dev od 6000. godina pre n. e. U okviru teku\u0107eg ERC BIRTH projekta datovana je velika serija uzoraka ljudskih i \u017eivotinjskih kostiju sa ovih nalazi&scaron;ta, koji su se ve\u0107inom uklapali u o\u010dekivani ranoneolitski raspon. Me\u0111utim, po jedan uzorak sa nalazi&scaron;ta Magare\u0107i mlin (fragment ljudske lobanje) i Grabovac-\u0110uri\u0107a vinogradi (kost divljeg gove\u010deta) datovani su u 8. milenijum pre n. e. U ovom radu predstavi\u0107emo nove radiokarbonske datume sa Magare\u0107eg mlina i Grabovca, diskutovati o kontekstima nalaza uzorkovanih kostiju, i razmotriti implikacije ovih rezultata za razumevanje problema &bdquo;nedostaju\u0107eg&ldquo; mezolita na centralnom Balkanu.&nbsp;&nbsp;</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u017divaljevi\u0107, Ivana"
  }, 
  {
   "family": "Dimitrijevi\u0107, Vesna"
  }, 
  {
   "family": "Pendi\u0107, Jugoslav"
  }, 
  {
   "family": "Putica, An\u0111elka"
  }, 
  {
   "family": "Uzelac, Viktorija"
  }, 
  {
   "family": "Bulatovi\u0107, Jelena"
  }, 
  {
   "family": "Spasi\u0107, Milo\u0161"
  }, 
  {
   "family": "Blagojevi\u0107, Tamara"
  }, 
  {
   "family": "Stefanovi\u0107, Sofija"
  }
 ], 
 "id": "2545368", 
 "event-place": "Novi Sad, Serbia", 
 "type": "paper-conference", 
 "event": "Srpsko arheolo\u0161ko dru\u0161tvo - Praistorijska sekcija (SAD)"
}
99
57
views
downloads
All versions This version
Views 9999
Downloads 5757
Data volume 19.8 MB19.8 MB
Unique views 9191
Unique downloads 5555

Share

Cite as