Conference paper Open Access

Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука

Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija


MARC21 XML Export

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<record xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
 <leader>00000nam##2200000uu#4500</leader>
 <datafield tag="041" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">mkd</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Lipids</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">ceramics</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Neolithic</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Vrbjanska Čuka</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="653" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">dairy</subfield>
 </datafield>
 <controlfield tag="005">20200120165038.0</controlfield>
 <controlfield tag="001">2540418</controlfield>
 <datafield tag="711" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="d">12.12.2018.</subfield>
  <subfield code="a">Неолитот во Македонија IV</subfield>
  <subfield code="c">Skopje, Macedonia</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Dunne, Julie</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Naumov, Goce</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Evershed, Richard</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="700" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="0">(orcid)0000-0001-7434-8788</subfield>
  <subfield code="a">Stefanović, Sofija</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="856" ind1="4" ind2=" ">
  <subfield code="s">948559</subfield>
  <subfield code="z">md5:49e0d344476579e1203d3f238e4e2a1d</subfield>
  <subfield code="u">https://zenodo.org/record/2540418/files/Неолитот во Македонија IV.pdf</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="542" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="l">open</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="260" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">2018-12-12</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="909" ind1="C" ind2="O">
  <subfield code="p">openaire</subfield>
  <subfield code="p">user-biosense_institute</subfield>
  <subfield code="o">oai:zenodo.org:2540418</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="100" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">BioSense Institute, University of Novi Sad</subfield>
  <subfield code="a">Stojanovski, Darko</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="245" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">user-biosense_institute</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="536" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="c">640557</subfield>
  <subfield code="a">Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="540" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="u">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</subfield>
  <subfield code="a">Creative Commons Attribution 4.0 International</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="650" ind1="1" ind2="7">
  <subfield code="a">cc-by</subfield>
  <subfield code="2">opendefinition.org</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="520" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">&lt;p&gt;Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати, односно содржеа доволни количини липиди неопходни за понатамошна анализа. Со помош на масна спектрометрија беа детектирани конкретни хемиски соединенија кои ни даваат информација за нивното потекло. Со помош на мерење на вредностите на стабилниот изотоп на јаглеродот (13C) кај овие молекули, дополнително се прецизира оригиналната содржина на керамичките садови. Со ова истражување добивме директен доказ за големата разновидност на неолитската кујна на Врбјанска Чука, каде освен користењето на вообичаените неолитски продукти (житарици и месо од домашни животни), беше потврдено производството и користењето на млечни продукти, како и консумирањето на водни животни и употребата на пчелни продукти.&lt;/p&gt;</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="773" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="n">doi</subfield>
  <subfield code="i">isVersionOf</subfield>
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2540417</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="024" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">10.5281/zenodo.2540418</subfield>
  <subfield code="2">doi</subfield>
 </datafield>
 <datafield tag="980" ind1=" " ind2=" ">
  <subfield code="a">publication</subfield>
  <subfield code="b">conferencepaper</subfield>
 </datafield>
</record>
15
35
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 3535
Data volume 33.2 MB33.2 MB
Unique views 1414
Unique downloads 3333

Share

Cite as