Conference paper Open Access

Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука

Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Stojanovski, Darko</dc:creator>
 <dc:creator>Dunne, Julie</dc:creator>
 <dc:creator>Naumov, Goce</dc:creator>
 <dc:creator>Evershed, Richard</dc:creator>
 <dc:creator>Stefanović, Sofija</dc:creator>
 <dc:date>2018-12-12</dc:date>
 <dc:description>Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати, односно содржеа доволни количини липиди неопходни за понатамошна анализа. Со помош на масна спектрометрија беа детектирани конкретни хемиски соединенија кои ни даваат информација за нивното потекло. Со помош на мерење на вредностите на стабилниот изотоп на јаглеродот (13C) кај овие молекули, дополнително се прецизира оригиналната содржина на керамичките садови. Со ова истражување добивме директен доказ за големата разновидност на неолитската кујна на Врбјанска Чука, каде освен користењето на вообичаените неолитски продукти (житарици и месо од домашни животни), беше потврдено производството и користењето на млечни продукти, како и консумирањето на водни животни и употребата на пчелни продукти.</dc:description>
 <dc:identifier>https://zenodo.org/record/2540418</dc:identifier>
 <dc:identifier>10.5281/zenodo.2540418</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:zenodo.org:2540418</dc:identifier>
 <dc:language>mkd</dc:language>
 <dc:relation>info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/</dc:relation>
 <dc:relation>doi:10.5281/zenodo.2540417</dc:relation>
 <dc:relation>url:https://zenodo.org/communities/biosense_institute</dc:relation>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode</dc:rights>
 <dc:subject>Lipids</dc:subject>
 <dc:subject>ceramics</dc:subject>
 <dc:subject>Neolithic</dc:subject>
 <dc:subject>Vrbjanska Čuka</dc:subject>
 <dc:subject>dairy</dc:subject>
 <dc:title>Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/conferencePaper</dc:type>
 <dc:type>publication-conferencepaper</dc:type>
</oai_dc:dc>
7
10
views
downloads
All versions This version
Views 77
Downloads 1010
Data volume 9.5 MB9.5 MB
Unique views 66
Unique downloads 99

Share

Cite as