Conference paper Open Access

Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука

Stojanovski, Darko; Dunne, Julie; Naumov, Goce; Evershed, Richard; Stefanović, Sofija


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.2540418</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Stojanovski, Darko</creatorName>
   <givenName>Darko</givenName>
   <familyName>Stojanovski</familyName>
   <affiliation>BioSense Institute, University of Novi Sad</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Dunne, Julie</creatorName>
   <givenName>Julie</givenName>
   <familyName>Dunne</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Naumov, Goce</creatorName>
   <givenName>Goce</givenName>
   <familyName>Naumov</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Evershed, Richard</creatorName>
   <givenName>Richard</givenName>
   <familyName>Evershed</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Stefanović, Sofija</creatorName>
   <givenName>Sofija</givenName>
   <familyName>Stefanović</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7434-8788</nameIdentifier>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2018</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Lipids</subject>
  <subject>ceramics</subject>
  <subject>Neolithic</subject>
  <subject>Vrbjanska Čuka</subject>
  <subject>dairy</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2018-12-12</date>
 </dates>
 <language>mk</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/2540418</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.5281/zenodo.2540417</relatedIdentifier>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="URL" relationType="IsPartOf">https://zenodo.org/communities/biosense_institute</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати, односно содржеа доволни количини липиди неопходни за понатамошна анализа. Со помош на масна спектрометрија беа детектирани конкретни хемиски соединенија кои ни даваат информација за нивното потекло. Со помош на мерење на вредностите на стабилниот изотоп на јаглеродот (13C) кај овие молекули, дополнително се прецизира оригиналната содржина на керамичките садови. Со ова истражување добивме директен доказ за големата разновидност на неолитската кујна на Врбјанска Чука, каде освен користењето на вообичаените неолитски продукти (житарици и месо од домашни животни), беше потврдено производството и користењето на млечни продукти, како и консумирањето на водни животни и употребата на пчелни продукти.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>European Commission</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">10.13039/501100000780</funderIdentifier>
   <awardNumber awardURI="info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/640557/">640557</awardNumber>
   <awardTitle>Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC</awardTitle>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
15
33
views
downloads
All versions This version
Views 1515
Downloads 3333
Data volume 31.3 MB31.3 MB
Unique views 1414
Unique downloads 3232

Share

Cite as