Journal article Open Access

Świadomość i przekonania ojców na temat współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa dzieci = The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children

Urmański, Jan; Wac, Katarzyna


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p><strong>Urma\u0144ski Jan, Wac Katarzyna. \u015awiadomo\u015b\u0107 i przekonania ojc\u00f3w na temat wsp\u00f3\u0142czesnych zagro\u017ce\u0144 i bezpiecze\u0144stwa dzieci = </strong><strong>The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children. </strong><strong>Journal of Education, Health and Sport. 2016;</strong><strong>6(11):412-429. eISSN 2391-8306. DOI </strong><strong>http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.169555</strong></p>\n\n<p><strong>http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4017</strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).</strong></p>\n\n<p><strong>755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7</strong></p>\n\n<p><strong>\u00a9 The Author (s) 2016;</strong></p>\n\n<p><strong>This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland</strong></p>\n\n<p><strong>Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,</strong></p>\n\n<p><strong>provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License</strong></p>\n\n<p><strong>(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</strong></p>\n\n<p><strong>This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial</strong></p>\n\n<p><strong>use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</strong></p>\n\n<p><strong>The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.</strong></p>\n\n<p><strong>Received: 01.11.2016. Revised 12.11.2016. Accepted: 26.11.2016.</strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>\u015awiadomo\u015b\u0107 i przekonania ojc\u00f3w na temat wsp\u00f3\u0142czesnych zagro\u017ce\u0144 i bezpiecze\u0144stwa dzieci</strong></p>\n\n<p><strong>The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children</strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>Jan Urma\u0144ski, Katarzyna Wac<sup>1</sup></strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong><sup>1</sup></strong><strong>Katedra Psychologii Emocji i Motywacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw\u0142a II</strong></p>\n\n<p><strong><sup>1</sup></strong><strong>Department of Emotion and Motivation Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin</strong></p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>STRESZCZENIE</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>Wprowadzenie:</strong> Wsp\u00f3\u0142cze\u015bnie obserwuje si\u0119 coraz bardziej zr\u00f3\u017cnicowane niebezpiecze\u0144stwa i zagro\u017cenia, na kt\u00f3re nara\u017cone s\u0105 dzieci. Troska ze strony rodzic\u00f3w jest kluczowym czynnikiem chroni\u0105cym bezpiecze\u0144stwo dzieci. Szczeg\u00f3lne znaczenie w wychowaniu i ochronie dzieci ma aktywna postawa ojc\u00f3w.</p>\n\n<p><strong>Cel pracy:</strong> Zbada\u0107 \u015bwiadomo\u015b\u0107 oraz przekonania ojc\u00f3w na temat wsp\u00f3\u0142czesnych zagro\u017ce\u0144 i bezpiecze\u0144stwa dzieci i m\u0142odzie\u017cy. Zanalizowa\u0107 stan wiedzy ojc\u00f3w co do potencjalnych zagro\u017ce\u0144 oraz stopie\u0144 ich zaanga\u017cowania w wychowywanie dzieci.</p>\n\n<p><strong>Materia\u0142 i metoda:</strong> Przeprowadzone zosta\u0142o badanie ankietowe na grupie 439 ojc\u00f3w posiadaj\u0105cych co najmniej jedno dziecko poni\u017cej 18 roku \u017cycia. Zosta\u0142a opracowana specjalna ankieta badawcza sk\u0142adaj\u0105c\u0105 si\u0119 z 11 pyta\u0144, w tym trzech otwartych, oraz metryczki stanowi\u0105cej opis podstawowych cech spo\u0142eczno-demograficznych respondenta.</p>\n\n<p><strong>Wyniki:</strong> Wyniki bada\u0144 wskaza\u0142y na istotne r\u00f3\u017cnice pomi\u0119dzy grup\u0105 ojc\u00f3w reprezentuj\u0105cych pr\u00f3b\u0119 og\u00f3lnopolsk\u0105 a tzw. aktywnymi, wyr\u00f3\u017cniaj\u0105cymi si\u0119 wi\u0119kszym zaanga\u017cowaniem w wychowywanie dzieci.</p>\n\n<p><strong>Wnioski:</strong> Do kluczowych wniosk\u00f3w nale\u017cy przede wszystkim wskazanie przez 94% ojc\u00f3w aktywnych przekonania co do wp\u0142ywu na bezpiecze\u0144stwo dzieci. O 33% mniej ojc\u00f3w z grupy og\u00f3lnopolskiej zadeklarowa\u0142o takie przekonanie. Mo\u017cna wnioskowa\u0107, \u017ce aktywna postawa wzgl\u0119dem bycia ojcem silnie koreluje z poczuciem sprawczo\u015bci. Ponadto ojcowie reprezentuj\u0105cy pr\u00f3b\u0119 og\u00f3lnopolsk\u0105 wskazuj\u0105 na inne \u017ar\u00f3d\u0142a niebezpiecze\u0144stw ni\u017c ojcowie tzw. aktywni, w kt\u00f3rych ocenie pierwotnym \u017ar\u00f3d\u0142em niebezpiecze\u0144stwa dla m\u0142odego pokolenia jest brak silnej relacji rodzic \u2013 dziecko.</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>S\u0142owa kluczowe:</strong> wsp\u00f3\u0142czesne zagro\u017cenia, bezpiecze\u0144stwo dzieci, zaanga\u017cowane ojcostwo</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p>ABSTRACT<br>\n<br>\n<strong>Introduction:</strong> Today observed increasingly diverse dangers and threats to which children are exposed. The concern of parents is a key factor in protecting the safety of children. Of particular importance in the education and protection of children are proactive fathers.</p>\n\n<p><strong>Objective:</strong> Examine the awareness and conviction of the fathers on the current risks and safety of children and youth. Analyze the state of the fathers of the potential threat and the degree of their involvement in raising children.</p>\n\n<p><strong>Material and methods:</strong> survey has been conducted on a group of 439 fathers with at least one child under 18 years of age. It was developed a special research survey consisting of 11 questions, including three open, and the specifications which is the description of basic socio-demographic characteristics of the respondent.</p>\n\n<p><strong>Results:</strong> The results showed significant differences between the group of fathers in the representative sample and the so-called active fathers, distinctive greater involvement in bringing up children.</p>\n\n<p><strong>Conclusions:</strong> The key conclusion is that 94% of active fathers beliefs about the impact on the safety of children. About 33% less of representative fathers declared such a belief. It can be concluded that the active attitude toward being a father strongly correlates with a sense of effectiveness. In addition, fathers representing a representative sample attempt to suggest other sources of danger than involved fathers, in which the assessment of the primary source of danger for the young generation is the lack of a strong parent - child relationship.</p>\n\n<p>\u00a0</p>\n\n<p><strong>Keywords:</strong> contemporary risks, child safety, involved fatherhood</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Urma\u0144ski, Jan"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Wac, Katarzyna"
  }
 ], 
 "headline": "\u015awiadomo\u015b\u0107 i przekonania ojc\u00f3w na temat wsp\u00f3\u0142czesnych zagro\u017ce\u0144 i bezpiecze\u0144stwa dzieci = The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2016-11-26", 
 "url": "https://zenodo.org/record/169555", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.169555", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.169555", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "\u015awiadomo\u015b\u0107 i przekonania ojc\u00f3w na temat wsp\u00f3\u0142czesnych zagro\u017ce\u0144 i bezpiecze\u0144stwa dzieci = The awareness and conviction of the fathers on contemporary risks and safety of children"
}
50
116
views
downloads
All versions This version
Views 5050
Downloads 116116
Data volume 86.0 MB86.0 MB
Unique views 4949
Unique downloads 111111

Share

Cite as