Journal article Open Access

Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = Civil liability of a paramedic in case of a medical error

Mikos, Marcin; Juszczyk, Grzegorz; Czerw, Aleksandra


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.5281/zenodo.166268</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Mikos, Marcin</creatorName>
   <givenName>Marcin</givenName>
   <familyName>Mikos</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Juszczyk, Grzegorz</creatorName>
   <givenName>Grzegorz</givenName>
   <familyName>Juszczyk</familyName>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Czerw, Aleksandra</creatorName>
   <givenName>Aleksandra</givenName>
   <familyName>Czerw</familyName>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = Civil liability of a paramedic in case of a medical error</title>
 </titles>
 <publisher>Zenodo</publisher>
 <publicationYear>2016</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2016-11-11</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://zenodo.org/record/166268</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Civil liability of a paramedic in case of a medical error. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Journal of Education, Health and Sport. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2016;6(11):221-224. eISSN 2391-8306. DOI &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.166268&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3988&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;© The Author (s) 2016;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Received: &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;10&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016. Revised &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;30&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;10&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016. Accepted: &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;11&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Civil liability of a paramedic in case of a medical error&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Streszczenie:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ratownik medyczny podobnie jak inni profesjonaliści medyczni może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za zawinione postępowanie niezgodne ze stanem aktualnej wiedzy medycznej, w wyniku którego pacjent doznał szkody na zdrowiu. Ocena zgodności postępowania ratownika  medycznego ze stanem aktualnej wiedzy medycznej jest przedmiotem oceny biegłych sądowych. Za powstałe szkody o charakterze majątkowym i niemajątkowym ratownik medyczny może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Paramedics, similar to other medical professionals may a subject of civil liability litigation in case of at fault actions which has been inconsistent with current medical knowledge followed by a loss in health experienced by a patient. The evaluation of accordance of medical activities with  current medical knowledge is performed by an expert witness. A paramedic may be obliged to pay a compensation if a financial or nonfinancial loss is proven.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Słowa kluczowe: r&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;atownik medyczny, odpowiedzialność prawna, błąd medyczny.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Key words: paramedic, legal liablility,  medical error.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
48
21
views
downloads
All versions This version
Views 4848
Downloads 2121
Data volume 9.8 MB9.8 MB
Unique views 4545
Unique downloads 2020

Share

Cite as