Journal article Open Access

Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = Civil liability of a paramedic in case of a medical error

Mikos, Marcin; Juszczyk, Grzegorz; Czerw, Aleksandra


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:cnt="http://www.w3.org/2011/content#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://doi.org/10.5281/zenodo.166268">
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset"/>
  <dct:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text"/>
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://doi.org/10.5281/zenodo.166268</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.166268"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Mikos, Marcin</foaf:name>
    <foaf:givenName>Marcin</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Mikos</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Juszczyk, Grzegorz</foaf:name>
    <foaf:givenName>Grzegorz</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Juszczyk</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Czerw, Aleksandra</foaf:name>
    <foaf:givenName>Aleksandra</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Czerw</foaf:familyName>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = Civil liability of a paramedic in case of a medical error</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2016</dct:issued>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2016-11-11</dct:issued>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/166268"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/166268</skos:notation>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Civil liability of a paramedic in case of a medical error. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Journal of Education, Health and Sport. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2016;6(11):221-224. eISSN 2391-8306. DOI &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.166268&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3988&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;© The Author (s) 2016;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Received: &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;2.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;10&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016. Revised &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;30&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;10&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016. Accepted: &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;11&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;.2016.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Civil liability of a paramedic in case of a medical error&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Marcin Mikos (1), Grzegorz Juszczyk (2), Aleksandra Czerw(2)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;ol&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Zdrowia Publicznego&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt; &lt;/ol&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Streszczenie:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ratownik medyczny podobnie jak inni profesjonaliści medyczni może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za zawinione postępowanie niezgodne ze stanem aktualnej wiedzy medycznej, w wyniku którego pacjent doznał szkody na zdrowiu. Ocena zgodności postępowania ratownika  medycznego ze stanem aktualnej wiedzy medycznej jest przedmiotem oceny biegłych sądowych. Za powstałe szkody o charakterze majątkowym i niemajątkowym ratownik medyczny może zostać zobowiązany do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Abstract&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Paramedics, similar to other medical professionals may a subject of civil liability litigation in case of at fault actions which has been inconsistent with current medical knowledge followed by a loss in health experienced by a patient. The evaluation of accordance of medical activities with  current medical knowledge is performed by an expert witness. A paramedic may be obliged to pay a compensation if a financial or nonfinancial loss is proven.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Słowa kluczowe: r&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;atownik medyczny, odpowiedzialność prawna, błąd medyczny.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Key words: paramedic, legal liablility,  medical error.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dct:rights>
     <dct:RightsStatement rdf:about="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode">
      <rdfs:label>Creative Commons Attribution Non Commercial No Derivatives 4.0 International</rdfs:label>
     </dct:RightsStatement>
    </dct:rights>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.5281/zenodo.166268"/>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
53
23
views
downloads
All versions This version
Views 5353
Downloads 2323
Data volume 10.8 MB10.8 MB
Unique views 5050
Unique downloads 2222

Share

Cite as