Journal article Open Access

Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept = Modelowanie wieloagentowe wpływu emocji na układy fizjologiczne: nowa koncepcja

Sokolov Oleksandr; Meszyński Sebastian; Weber Piotr; Mikołajewski Dariusz; Dreszer Joanna; Bałaj Bibianna; Grzelak Sławomir; Duch Włodzisław; Komendziński Tomasz


JSON-LD (schema.org) Export

{
 "description": "<p><strong>Sokolov Oleksandr, Meszy\u0144ski Sebastian, Weber Piotr, Miko\u0142ajewski Dariusz, Dreszer Joanna, Ba\u0142aj Bibianna, Grzelak&nbsp;S\u0142awomir,&nbsp;Duch W\u0142odzis\u0142aw,&nbsp;&nbsp;Komendzi\u0144ski Tomasz. </strong><strong>Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept = Modelowanie wieloagentowe wp\u0142ywu emocji na uk\u0142ady fizjologiczne: nowa koncepcja. </strong><strong>Journal of Education, Health and Sport. </strong><strong>2015;5(1):221-240. </strong><strong>ISSN 2391-8306</strong><strong>. </strong><strong>DOI:</strong><strong>10.5281/zenodo.16252</strong></p>\n\n<p><strong>http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%281%29%3A221-240</strong></p>\n\n<p><strong>https://pbn.nauka.gov.pl/works/548059</strong></p>\n\n<p><strong>http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16252</strong></p>\n\n<p><strong>F</strong><strong>ormerly Journal of Health Sciences. </strong><strong>ISSN 1429-9623 / 2300-665X. </strong><strong>Archives 2011 &ndash; 2014 </strong><strong>http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Deklaracja.</strong></p>\n\n<p><strong>Specyfika i zawarto\u015b\u0107 merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.</strong></p>\n\n<p><strong>Zgodnie z informacj\u0105 MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., \u017ce w roku 2014 nie b\u0119dzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punkt&oacute;w co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.</strong></p>\n\n<p><strong>The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).</strong></p>\n\n<p><strong>&copy; The Author (s) 2015;</strong></p>\n\n<p><strong>This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland</strong></p>\n\n<p><strong>Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, </strong></p>\n\n<p><strong>provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License </strong></p>\n\n<p><strong>(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</strong></p>\n\n<p><strong>This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial</strong></p>\n\n<p><strong>use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.</strong></p>\n\n<p><strong>The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.</strong></p>\n\n<p><strong>Received</strong><strong>: 20.10.2014. </strong><strong>Revised</strong><strong> 18.01.2015. </strong><strong>Accepted</strong><strong>: 25.01.2015.</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Modelowanie wieloagentowe wp\u0142ywu emocji na uk\u0142ady fizjologiczne: nowa koncepcja</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Oleksandr Sokolov<sup>1</sup>, Sebastian Meszy\u0144ski<sup>1</sup>, Piotr Weber<sup>2,3</sup>, Dariusz Miko\u0142ajewski<sup>4,1,3</sup>, Joanna Dreszer<sup>5, 3</sup>, Bibianna Ba\u0142aj<sup>5, 3</sup>, S\u0142awomir Grzelak<sup>6</sup>, W\u0142odzis\u0142aw&nbsp;Duch<sup>1,&nbsp;3</sup>,&nbsp;Tomasz&nbsp;Komendzi\u0144ski<sup>5, 3</sup></strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong><sup>1 </sup></strong><strong>Department of Informatics, Nicolaus Copernicus University, Grudzi\u0105dzka 5, Toru\u0144, Poland</strong></p>\n\n<p><strong><sup>2 </sup></strong><strong>Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland</strong></p>\n\n<p><strong><sup>3 </sup></strong><strong>Neurocognitive Laboratory, Centre for Modern Interdisciplinary Technologies, Nicolaus Copernicus University, Toru\u0144, Poland</strong></p>\n\n<p><strong><sup>4 </sup></strong><strong>Institute of Mechanics and Applied Computer Science, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland</strong></p>\n\n<p><strong><sup>5 </sup></strong><strong>Faculty of Humanities, Nicolaus Copernicus University, Toru\u0144, Poland</strong></p>\n\n<p><strong><sup>6 </sup></strong><strong>Faculty of Physics, Nicolaus Copernicus University, Toru\u0144, Poland</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Address for correspondence:</strong></p>\n\n<p><strong>Prof. dr hab. Oleksandr Sokolov</strong></p>\n\n<p><strong>Department of Informatics</strong></p>\n\n<p><strong>Nicolaus Copernicus University</strong></p>\n\n<p><strong>Grudzi\u0105dzka 5</strong></p>\n\n<p><strong>86-100 Toru\u0144</strong></p>\n\n<p><strong>Poland </strong></p>\n\n<p><strong>e-mail: osokolov@is.umk.pl</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Abstract</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Background: </strong>Human physiological system belongs to the most complex systems which elements has been described in detail using different mathematical models. Due to&nbsp; high complexity of elements, the design of whole physiological system depends on the goal of investigations. We would like to concentrate our efforts on emotions influence to physiological systems. That allows to create the model with specific properties that are important to such investigations<strong>.</strong></p>\n\n<p><strong>Objectives: </strong>Primary aim of the study was to assess correlations &ndash; statistical relationships between emotional states and physiological parameters. &nbsp;Secondary aim of this &nbsp;work was an attempt to describe the physiological processes of subsystems - cardiac, respiratory, glucose-insulin system and their integration into a single information environment for the purpose of analysis, modeling, prediction and real-time control for a variety of diagnostic and analysis of&nbsp; emotional states.</p>\n\n<p><strong>Material and methods: </strong>The investigated group consisted of 30 healthy people aged 21 years. In this study multilevel multiagent system is involved in investigation of emotion states modeling.</p>\n\n<p><strong>Results: </strong>The findings show how relatively simple breathing sensor can be useful both in recording of breath in patients with disorders of consciousness, and also to record the breath in anticipation of certain stimuli in psychological experiments.</p>\n\n<p><strong>Conclusions: </strong>Proposed concept can constitute another breakthrough in reliable modeling of human physiologic processes. It introduces multi-agent approach into computational analysis of cardiovascular, respiratory, glucose-insulin system, and provides their integration into a single information environment with coherent information flow and behavior.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Key words: </strong>cardiocascular system, respiratory system, insulin, emotions, computer simulation.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Streszczenie</strong></p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>Wprowadzenie:</strong> Uk\u0142ad fizjologiczny cz\u0142owieka nale\u017cy do najbardziej z\u0142o\u017conych system&oacute;w, a jego poszczeg&oacute;lne elementy zosta\u0142y szczeg&oacute;\u0142owo opisane za pomoc\u0105 modeli matematycznych. Z powodu ich du\u017cej z\u0142o\u017cono\u015bci projektowanie wi\u0119kszych system&oacute;w jest uzale\u017cnione od celu badania. Nasze wysi\u0142ki chcemy skoncentrowa\u0107 na wp\u0142ywie emocji na systemy fizjologiczne.</p>\n\n<p><strong>Cel:</strong> Celem podstawowym badania by\u0142a ocena korelacji &ndash; powi\u0105za\u0144 statystycznych &ndash; mi\u0119dzy stanami emocjonalnymi a parametrami fizjologicznymi. Celem wt&oacute;rnym badania by\u0142a pr&oacute;ba opisu proces&oacute;w fizjologicznych za pomoc\u0105 podsystem&oacute;w: kr\u0105\u017cenia, oddechowego i wydzielania insuliny, jak r&oacute;wnie\u017c ich integracji w jedno \u015brodowisko informacyjne przydatne do analizy, modelowania, predykcji oraz kontroli w czasie rzeczywistym stan&oacute;w emocjonalnych w celach diagnostycznych i naukowo-badawczych.</p>\n\n<p><strong>Materia\u0142 i metody: </strong>Badan\u0105 grup\u0119 stanowi\u0142o 30 zdrowych os&oacute;b w wieku 21 lat. W badaniu wielopoziomowy system wieloagentowy wykorzystano do \u015bledzenia stan&oacute;w emocjonalnych cz\u0142owieka.</p>\n\n<p><strong>Wyniki: </strong>Wyniki badania pokazuj\u0105, jak stosunkowo prosty czujnik oddechu mo\u017ce by\u0107 u\u017cyteczny zar&oacute;wno do rejestrowania oddechu u pacjent&oacute;w z zaburzeniami \u015bwiadomo\u015bci, jak r&oacute;wnie\u017c rejestracji oddechu w celu predykcji konkretnego bod\u017aca w eksperymentach psychologicznych.</p>\n\n<p><strong>Wnioski: </strong>Proponowana koncepcja mo\u017ce stanowi\u0107 kolejny post\u0119p w wiarygodnym modelowaniu proces&oacute;w fizjologicznych cz\u0142owieka. Wprowadza ona modelowanie wieloagentowe do obliczeniowej analizy uk\u0142ad&oacute;w: sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz &lsquo;glukoza-insulina&rsquo; oraz zapewnia ich integracj\u0119 w jednolite \u015brodowisko informacyjne ze sp&oacute;jnym przep\u0142ywam informacji oraz zachowaniem.</p>\n\n<p>&nbsp;</p>\n\n<p><strong>S\u0142owa kluczowe: </strong>uk\u0142ad sercowo-naczyniowy, uk\u0142ad oddechowy, insulina, emocje, symulacja komputerowa.</p>", 
 "license": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Sokolov Oleksandr"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Meszy\u0144ski Sebastian"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Weber Piotr"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Miko\u0142ajewski Dariusz"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Dreszer Joanna"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Ba\u0142aj Bibianna"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Grzelak S\u0142awomir"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Duch W\u0142odzis\u0142aw"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Komendzi\u0144ski Tomasz"
  }
 ], 
 "headline": "Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept = Modelowanie wieloagentowe wp\u0142ywu emocji na uk\u0142ady fizjologiczne: nowa koncepcja", 
 "image": "https://zenodo.org/static/img/logos/zenodo-gradient-round.svg", 
 "datePublished": "2015-01-31", 
 "url": "https://zenodo.org/record/16252", 
 "@context": "https://schema.org/", 
 "identifier": "https://doi.org/10.5281/zenodo.16252", 
 "@id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.16252", 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "name": "Multiagent modeling of emotions influence on physiological systems: new concept = Modelowanie wieloagentowe wp\u0142ywu emocji na uk\u0142ady fizjologiczne: nowa koncepcja"
}
116
75
views
downloads
All versions This version
Views 116116
Downloads 7575
Data volume 59.2 MB59.2 MB
Unique views 114114
Unique downloads 7474

Share

Cite as