Poster Open Access

Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija


Citation Style Language JSON Export

{
 "publisher": "Zenodo", 
 "DOI": "10.5281/zenodo.1490407", 
 "language": "srp", 
 "title": "Upotreba savremenih radiolo\u0161kih tehnika u komparativnim dentalno-antropolo\u0161kim studijama", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2018, 
    6, 
    7
   ]
  ]
 }, 
 "abstract": "<p>Digitalne radiografije zajedno sa kompjuterizovanom tomografijom (CBCT) su tehnologije &scaron;iroko kori&scaron;\u0107ene u svakodnevnoj klini\u010dkoj praksi sa rastu\u0107im interesovanjem za antropolo&scaron;ka istra\u017eivanja zbog neinvazivne prirode intraoralnih radiografskih tehnika i slike koja omogu\u0107ava 3D vizuelizaciju skeniranih zubnih i ko&scaron;tanih struktura. Postoje razli\u010dite tehnike za preciznu procenu starosti zasnovane na zubnim parametrima. Cilj ove studije je bio da se proceni preciznost dve razli\u010dite tehnike procene radiolo&scaron;ke starosti, indeksa krunice zuba (TCI) i Kvaal metode. Uzorak se sastojao od 23 ekstrahovana jednokorena zuba osoba poznate starosti i pola. Zubi su prvo fotografisani i numerisani za objektivnu, slepu evaluaciju. Studija je sprovedena kori&scaron;\u0107enjem digitalnih radiograma i CBCT snimaka zuba fiksiranih u vo&scaron;tanim grebenima na gipsanom modelu kako bi se dobile digitalne fotografije i 3D rekonstrukcija za radiografsku evaluaciju. Visina krunice i visina pulpe su bele\u017eeni za TCI, dok su visina i &scaron;irina na tri razli\u010dita nivoa odre\u0111ivani za Kvaalov metod. Utvr\u0111eno je da je TCI ta\u010dniji u pore\u0111enju sa Kvaalovom metodom. Upotreba CBCT-a i digitalnih radiografija mo\u017ee da podr\u017ei nalaze dobijene iz stomatolo&scaron;kih klini\u010dkih, arheolo&scaron;kih, DNK i antropolo&scaron;kih istra\u017eivanja.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Petrovi\u0107, Bojan"
  }, 
  {
   "family": "Koji\u0107, Sanja"
  }, 
  {
   "family": "Penezi\u0107, Kristina"
  }, 
  {
   "family": "Vujkov, Sanja"
  }, 
  {
   "family": "Blagojevi\u0107, Du\u0161ka"
  }, 
  {
   "family": "Ne\u0161kovi\u0107, Isidora"
  }, 
  {
   "family": "Stefanovi\u0107, Sofija"
  }
 ], 
 "id": "1490407", 
 "event-place": "Novi Sad, Serbia", 
 "type": "graphic", 
 "event": "Me\u0111unarodni simpozijum stomatologa i saradnika"
}
95
17
views
downloads
All versions This version
Views 9595
Downloads 1717
Data volume 10.9 MB10.9 MB
Unique views 8989
Unique downloads 1616

Share

Cite as