Journal article Open Access

One of The Founders of The Hanafi School Zufar Ibn Hudhayl's Approach to Istiḥsān [Hanefî Mezhebi'nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer b. Hüzeyl'in İstihsana Yaklaşımı]

Çiftci


BibTeX Export

@misc{ciftci_2018_1488612,
 author    = {Çiftci},
 title    = {{One of The Founders of The Hanafi School Zufar Ibn 
          Hudhayl's Approach to Istiḥsān [Hanefî Mezhebi'nin
          Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer b. Hüzeyl'in
          İstihsana Yaklaşımı]}},
 month    = jul,
 year     = 2018,
 note     = {{Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk 
          dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal
          yöntemi olup olmadığı tartı-şılagelmiştir. Bu
          tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini
          henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin
          çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi
          çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem
          olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz
          kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında
          Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan
          yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir.
          Bununla birlikte mezhebin önde gelen
          temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu
          kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl'in
          istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım
          tespitedilmiştir. Yaptığımız araştırma ve inceleme
          neticesinde her iki tespitinde isabetli
          olmadığını; Züfer b. Hüzeyl'inkıyas yapmadaki
          becerisinin yanı sıra istihsana müracaatta sonuna
          kadar kıyas taraftarı olduğunu; ancak kıyasın
          meselelere çözüm üretmede yetersiz kaldığı ya da
          doğru sonuç vermediği durumlarda ise ızdırârın da
          bir gereği olarak meseleyi hükümsüz bırakmama
          adına istihsana müracaat ettiği görülmektedir.
          Sonuç olarak Züfer b. Hüzeyl'in genel hatlarıyla
          Hanefî usulüne bağlı kalmakla birlikte istihsanı
          bir istidlâl yöntemi olarak kullanma hususunda
          çerçeveyi oldukça daralttığını; kıyasa başvurma
          konusunda ise sınırları mümkün olduğunca geniş
          tuttu-ğunu söylemek mümkündür.}},
 doi     = {10.5281/zenodo.1488612},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.1488612}
}
35
21
views
downloads
All versions This version
Views 3535
Downloads 2121
Data volume 9.8 MB9.8 MB
Unique views 3232
Unique downloads 1717

Share

Cite as