Report Open Access

Aspekty prawne wdrażania otwartego dostępu. Poradnik dla wydawców czasopism naukowych

Starczewski, Michał; Grabowska Klaudia; Maryl, Maciej; Jędraszko, Barbara


DCAT Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:dctype="http://purl.org/dc/dcmitype/" xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#" xmlns:duv="http://www.w3.org/ns/duv#" xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frapo="http://purl.org/cerif/frapo/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:gsp="http://www.opengis.net/ont/geosparql#" xmlns:locn="http://www.w3.org/ns/locn#" xmlns:org="http://www.w3.org/ns/org#" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:prov="http://www.w3.org/ns/prov#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:schema="http://schema.org/" xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#">
 <rdf:Description rdf:about="https://zenodo.org/record/1414109">
  <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1414109</dct:identifier>
  <foaf:page rdf:resource="https://zenodo.org/record/1414109"/>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Starczewski, Michał</foaf:name>
    <foaf:givenName>Michał</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Starczewski</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>University of Warsaw</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description>
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <foaf:name>Grabowska Klaudia</foaf:name>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Digital Humanities Centre at the Insititute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0002-2639-041X">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0002-2639-041X</dct:identifier>
    <foaf:name>Maryl, Maciej</foaf:name>
    <foaf:givenName>Maciej</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Maryl</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Digital Humanities Centre at the Insititute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:creator>
   <rdf:Description rdf:about="http://orcid.org/0000-0003-1646-0215">
    <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent"/>
    <dct:identifier rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0000-0003-1646-0215</dct:identifier>
    <foaf:name>Jędraszko, Barbara</foaf:name>
    <foaf:givenName>Barbara</foaf:givenName>
    <foaf:familyName>Jędraszko</foaf:familyName>
    <org:memberOf>
     <foaf:Organization>
      <foaf:name>Digital Humanities Centre at the Insititute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences</foaf:name>
     </foaf:Organization>
    </org:memberOf>
   </rdf:Description>
  </dct:creator>
  <dct:title>Aspekty prawne wdrażania otwartego dostępu. Poradnik dla wydawców czasopism naukowych</dct:title>
  <dct:publisher>
   <foaf:Agent>
    <foaf:name>Zenodo</foaf:name>
   </foaf:Agent>
  </dct:publisher>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#gYear">2018</dct:issued>
  <dcat:keyword>open-access</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>journals</dcat:keyword>
  <dcat:keyword>open science</dcat:keyword>
  <dct:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2018-06-30</dct:issued>
  <dct:language rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/language/POL"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://zenodo.org/record/1414109"/>
  <adms:identifier>
   <adms:Identifier>
    <skos:notation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">https://zenodo.org/record/1414109</skos:notation>
    <adms:schemeAgency>url</adms:schemeAgency>
   </adms:Identifier>
  </adms:identifier>
  <dct:relation rdf:resource="https://doi.org/10.18318/chc.2018.2"/>
  <owl:sameAs rdf:resource="https://doi.org/10.18318/chc.2018.1"/>
  <dct:isPartOf rdf:resource="https://zenodo.org/communities/chc"/>
  <owl:versionInfo>1</owl:versionInfo>
  <dct:description>&lt;p&gt;**scroll down for English**&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Poradnik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk opracowany w ramach projektu EAST: Enhancing Accessibility and Sustainability of &amp;ldquo;Teksty Drugie&amp;rdquo;,&amp;nbsp; finansowanego w ramach programu OpenAire Alternative Funding Mechanism for non-author fee based Open Access Publishing.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Niniejszy poradnik stawia sobie za cel ułatwienie procesu przyjmowania przez czasopismo modelu otwartego, prezentując w spos&amp;oacute;b syntetyczny najważniejsze kwestie prawne do rozważenia wraz z propozycjami rozwiązań. Szczeg&amp;oacute;łowe kwestie związane z przyjmowaniem modelu otwartego w czasopismach przedstawiane są w r&amp;oacute;żnych publikacjach.&amp;nbsp;Niniejszy tekst należy traktować jako pewne uzupełnienie i pogłębienie wcześniejszych publikacji, z naciskiem na kwestię zagadnień prawnych związanych z otwartym dostępem widzianych z perspektywy redakcji czasopisma naukowego.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;---&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Guidelines prepared for the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences as a part of the project EAST: Enhancing Accessibility and Sustainability of Teksty Drugie funded by OpenAire Alternative Funding Mechanism for non-author fee based Open Access Publishing&lt;/p&gt; &lt;p&gt;These guidelines explain the process of converting a journal to open access and briefly present the essential legal considerations together with their possible solutions. Detailed information about turning journals to open access can be found in many publications, and the following text should be considered as supplementary to previous materials on the issue. It devotes particular attention to legal problems connected with open access as seen from the perspective of the editors of a scientific journal.&lt;/p&gt;</dct:description>
  <dct:accessRights rdf:resource="http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC"/>
  <dct:accessRights>
   <dct:RightsStatement rdf:about="info:eu-repo/semantics/openAccess">
    <rdfs:label>Open Access</rdfs:label>
   </dct:RightsStatement>
  </dct:accessRights>
  <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode"/>
  <dcat:distribution>
   <dcat:Distribution>
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://doi.org/10.18318/chc.2018.1"/>
    <dcat:byteSize>1220927</dcat:byteSize>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://zenodo.org/record/1414109/files/Guidelines_PL.pdf"/>
    <dcat:mediaType>application/pdf</dcat:mediaType>
   </dcat:Distribution>
  </dcat:distribution>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
197
171
views
downloads
Views 197
Downloads 171
Data volume 208.8 MB
Unique views 176
Unique downloads 161

Share

Cite as