Journal article Open Access

Embedding Power Line Communication in Photovoltaic Optimizer by Modulating Data in Power Control Loop

Zhu, Yue; Wu, Jiande; Wang, Ruichi; Lin, Zhengyu; He, Xiangning


BibTeX Export

@article{zhu_yue_2018_1287279,
 author    = {Zhu, Yue and
         Wu, Jiande and
         Wang, Ruichi and
         Lin, Zhengyu and
         He, Xiangning},
 title    = {{Embedding Power Line Communication in Photovoltaic 
          Optimizer by Modulating Data in Power Control Loop}},
 journal   = {IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS},
 year     = 2018,
 month    = may,
 doi     = {10.5281/zenodo.1287279},
 url     = {https://doi.org/10.5281/zenodo.1287279}
}
99
80
views
downloads
All versions This version
Views 9999
Downloads 8080
Data volume 115.5 MB115.5 MB
Unique views 9999
Unique downloads 7878

Share

Cite as